Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ugur sahan 935 puan
Aşağıdakilerden hangisi devinimsel (psiko-motor) öğrenmeye uygun örnektir?
Boş Bırak
Bu tür öğrenme bir tür algılama sürecidir. Birey geçmiş yaşantılarından (sınama-yanılmalarından) ya da zihindeki tasarım ve kavramlardan yararlanıp içinde bulunduğu durumda ilişkileri birbirine bağlayarak öğrenir. Yukarıda açıklanan öğrenme yaklaşımı hangisidir?
Boş Bırak
Kavrama (içgörüsel düşünme) yoluyla problem çözmede bireyin sahip olduğu bilişsel yapılarla, geçmiş yaşantılarından edindiği bilgiler önemlidir. Öğrenciler bir problemi çözmeleri için problemi ilgilendiren kavram ve ilkeler arasındaki ilişkileri zihninde ilişkilendirebilmelidir. Buna göre kavrama yoluyla öğrenmenin oluşmasında en önemli ilke hangisidir?
Boş Bırak
“İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak algılar ve bütün parçalardan farklıdır." Temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi içgörüsel öğrenmenin (içgörü kazanma) temel özelliklerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi davranışçı öğrenme yaklaşımının geliştirdiği “Programlı öğretim" modelinin kullandığı süreci doğru olarak ifade eder?
Boş Bırak
Aşağıdaki öğrenme yollarından en sağlam, güvenilir, geçerli ve en üst düzeyde zihinsel becerileri kullanmayı sağlayan öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir obje koşullar değişmesine rağmen obje olarak görülür. Örneğin bir hayvanı yanımızda olması ya da televizyonda görmemize bağlı olmaksızın aynı hayvan olarak algılarız. Bu süreç aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Okulun bahçesinde oynayan çocukların topu bir ağacın dallarının arasında kalmıştır. Çocuklar topu almak için bir takım denemelerde bulunmuş ve başarılı olamamışlardır. Bir süre sonra aralarından birisi bir merdiven bularak ağacın üzerine çıkarak topu alabileceğini fark etmiş, bunu arkadaşlarına söylemiş ve merdiveni getirerek ağaçta kalan topu alabilmişlerdir. Çocuğun merdiven getirerek ağaçta kalan topu alabileceğini anlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Yeni aldığı bilgisayarın parçalarını tek tek inceleyerek  bunların nasıl, hangi sırayla bir araya getirilmesi gerektiğini belirleyerek sonuçta bilgisayarı kuran bir bireyin öğrenmesi hangi yolla gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
6 yaşındaki Fatih oyun legolarıyla zihninde tasarladığı bir şekli yapmak için değişik denemeler yapmış fakat başaramamış, başka bir oyuncağının parçasından yararlandığı taktirde, istediği şekli yapabileceğini düşünmüş ve istediği şekli yapabilmiştir. Fatih’in legolarla istediği şekli elde etmek için başka bir oyuncağının parçasını da kullanması gerektiğini anlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Bilgi –İşlem kuramına göre bir bilginin öğrenilmesi için öğrenme sürecine zihinsel olarak etkin katılması gerekmektedir. Buna göre önce uyarıcılar seçilir ve anlamlandırılır sonra da hafızaya yerleştirilerek öğrenme gerçekleşir. Buna göre bilgi – işlem kuramı öğrenmeyi nasıl açıklamaktadır?
Boş Bırak
Öğrencinin öğrenme sürecinde, bir paragrafı okuyarak anladığını açıklaması, okuduğunu ve öğretmenin anlattıklarını kendi cümlele-riyle özetlemesi, konulara değişik örnekler vermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Bir ev hanımı zihninde tasarladığı bir yemeği pişirebilmek için değişik malzemeleri ve farklı miktarlarda  yağ, tuz ve baharat çeşitlerini kullanarak yaptığı denemelerden sonra istediği yemeği yapabilmiştir.           Bu süreçte kullanılan öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğrenci İngilizce dersinde başarısız olunca, öğretmenine “aslında çok çalışıyorum ama bir türlü bu dersi öğrene-miyorum" demiş ve kendisini savunmuştur. Bu durum karşısında gelişim ve öğrenme psikolojisini dikkate alarak aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyemeyiz?
Boş Bırak
Bir araba tamircisi arızalı bir arabayı tamir etmek için motorunu sökmüş, gerekli parça değişikliklerini yapmış fakat arızayı giderememiştir. Bunun üzerine motorun yağına, arabanın suyuna ve diğer bölümleri tek tek kontrol etmiş yine başarılı olamamıştır. Daha sonra akünün suyunun eksik olabileceğini düşünmüş ve akünün suyunu tamamlamış böylece arızayı gidermiştir. Bu tamircinin daha sonra akünün suyunun eksik olabileceğini düşünmesi ve böylece arızayı gidermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Bir ilköğretim öğrencisi matematik dersinde verilen bir problemi, verilen ve istenilenler arasındaki ilişkileri dikkate alarak değil, çeşitli çözüm yollarını uygulayıp sonucu bulmaya çalışmaktadır.              Çocuğun problemin doğru çözümünü çeşitli çözüm yollarının sonucuna göre bulmaya çalışması aşağıdakilerin hangisine bir örnektir?
Boş Bırak
Bir teknisyen yüksek gürültü ile çalışan bir çamaşır makinesini tamir etmek üzere söktü, birçok yerini kurcaladı, taktı ve çalıştırdı. Fakat  arıza giderilmedi tekrar söktü ve çeşitli denemeler yaptı yine gürültü kesilmedi. Kayışları ve makineyi yağladı gürültü biraz hafifler gibi oldu ama yine kesilmedi. Makine çalışırken gövdesinden tutulduğunda gürültünün azaldığını fark etti böylece makine ile gövdeyi birbirine bağlayan civatalar iyice sıkıştırıldı ve makine normal bir sesle çalışmaya başladı. Bu süreçte aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi kullanılmıştır?
Boş Bırak
Bir öğrenci fen bilgisi dersinde yaptığı deneyleri bazen oldukça düzenli yapmakta, bazen de hatalar yapmaktadır.              Bu öğrenciye öğretmenin yapabileceği en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencinin bu davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir?
Boş Bırak
Okul başarısı düşük ve ders çalışmayan çocuğu olan bir anne – babanın aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmaması gerekir?
Boş Bırak
İlköğretim 3. sınıf öğretmeni sınıfın orta ve arka sıralarında oturan birkaç öğrencinin dersin son bölümlerinde dikkatlerini yoğun-laştırmada güçlük çektiklerini gözlemiştir. Bilişsel öğrenme ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu öğrenciler için uygulayabileceği yardım yaklaşımlarından en etkisiz olanıdır?
Boş Bırak
Bilgi – İşlem yaklaşımına göre aşağıda verilen bellek türleri ve karşılarındaki açıklamalar hangisinde yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, öğrenilen konuların hafızada tutulmasını en etkili sağlar?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Gestalt öğrenme yaklaşımının ilkelerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Bir insan yaşadığı şehirden farklı bir şehirde aradığı bir yeri bulmak için, yaşadığı şehir ile ilgili zihninde oluşturduğu yer öğrenmesi ilkelerinden faydalanarak aradığı yeri rahatlıkla bulabilmiştir. Bu öğrenme süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Bir öğretmen dikkati çabuk dağılan ve dersi izlemekte güçlük çeken öğrencilerinin dikkatini ders boyunca çekmek için değişik dikkati yoğunlaştırma stratejileri kullanır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kullanacağı dikkati yoğunlaştırma stratejilerinden etkisi en az olanıdır?
Boş Bırak
Duyusal kayıda gelen çevresel uyarıcılardan dikkat edilenlerin kısa süreli bellekte anlamlandırılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe de-polanması sürecinde kullanılan “anlam-landırma stratejilerinden" birisi değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki öğrenme türlerinden en basit ve en kolay öğrenilenler hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen ders konularını kavram haritaları (ağı) şeklinde düzenleyerek konular arasında somut ve görsel anlamda ilişkiler kurmakta ve bunları bir grafik, şema ya da matriks üzerinde göstermektedir. Öğretmen öğretme – öğrenme sürecinde bu uygulamasıyla öncelikle yaptığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yoluyla öğrenme yaklaşımına ilişki doğru bir açıklama değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencide “koşulsuz saygı" özelliklerinin gelişmesini sağlamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerde benlik tasarımını geliştirmede etkili ola-bilecek öğretim ilkelerinden birisi sayılmaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi insancıl (hümanist) yaklaşım sınıf içi eğitim uygulamalarının ilkelerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Okulöncesi ve ilköğretim dönemindeki çocukların bilişsel gelişimini hızlandırmak isteyen anne baba ve öğretmenlerin öncelikle yapmaları gereken hangisidir?
Boş Bırak
Futbol oynamaya yeni başlayan bireyin daha önce sıkça oynadığı basketbol oyun kuralları bilgisinden dolayı, yeni öğrenmekte olduğu futbol kurallarını sürekli karıştırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Bir üniversite öğrencisi yürütmekte olduğu araştırma  projesi için kütüphanede kaynak taraması yaptığı günlerden birinde arkadaşlarıyla sohbet ederken onların yürütmekte olduğu proje konusu ile ilgili farkında olmadan bazı bilgilere sahip olduğunu fark etmiştir. Bu ne tür bir öğrenmedir?
Boş Bırak
Bir öğretmenin eğitim-öğretim sürecin-de sınavları önceden haber vermeden yapması hangi tür pekiştireçtir?
Boş Bırak
Sevgilisinin verdiği kalem ile sınava giren bir kişinin yüksek not alması durumunda bu kalemin ona şans getirdiğini sanarak daha sonra o kalem ile sınavlara girmek istemesini açıkla-yan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İnsandaki bilişsel süreçleri bilgisayarın işleyişine benzeten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi en etkili öğrenmeyi sağlar?
Boş Bırak
İngilizce öğretmeni dersi sevmeyen ya da İngilizce öğrenemeyeceğini düşünerek korkan öğrencilerin olumsuz duygularını ortadan kaldırmak ister. Bunun için onlar ile etkili iletişim kurmaya çalışır. Olumsuz düşüncelerin neler olduğunu öğrenir. Olumsuz düşünceleri ortadan kaldıracak uyarıcı zenginliğini sınıfa getirir. Öğretmenin bu davranışı nasıl bir koşullanmadır?
Boş Bırak
Okula geç gelmeyi alışkanlık haline getiren Ahmet tarih hocasından çekindiğinden dolayı onun dersine zamanında gelmeye dikkat eder. Yukarıdaki olayı açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bilgiyi hem görsel hem de sözel olarak kodlayan ve birbirlerine bağlanmış olan ağlarda depolayan ayrıca okulda öğreni-lenlerin çoğunluğunun da sakladığı belleğe ne ad verilir?
Boş Bırak
Çöplerini döken kişilerin belediye zabıta ekipleri tarafından cezalandığını gören birey çöplerini çöp kutusuna atmaya karar verir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir öğrenmedir?
Boş Bırak
Bir çocuk, kapıyı iç taraftan farklı, dış taraftan farklı, yan taraftan açıkken farklı olmasına rağmen hangi durumda olursa olsun kapı olarak algılanmaktadır.Bu çocuğun objeyi aynı şekilde algılanması hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Oğlunun okuldan döndükten sonra düzenli ödev yapmasını isteyen bir anne, bu alışkanlığı kazandırmak için ödüllendirme yöntemini seçmiştir. Çocuk ödüllediği dönemde okul dönüşünde düzenli olarak ödevlerini yapmaktadır. Belli bir süre sonra anne çocuğun davranışı kazandığını düşü-nerek ödülü kesmiştir. Kısa bir süre sonra çocuk düzensiz ödev yapmaya başlamıştır.                Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir?
Boş Bırak
Bulunduğu ilköğretim birinci sınıfın sonlarına doğru öğrencilerin istenmeyen bazı davranış-lara sahip olduğunu ve istenmeyen davranışların değişmesini isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme sürecinin ilk basamağıdır?
Boş Bırak
Organizmanın dışarıdan gelen duyumlara, kendisinden bir şeyler katarak yaşantıyı yeniden örgütlediğine inanmaktadırlar. Bu kurama göre bizler dünyayı bütün olarak algılarız. Bize gelen uyarıcıları birbirinden ayrılmış bir şekilde değil, bir arada anlamlı bütünler halinde örgütlenmiş bir biçimde gördüğümüzü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir matematik öğretmeni öğrencilerin meraklarını harekete geçirmek amacıyla bir problem durumu verir ve öğrencilerin çözmesini bekler, öğrencilerde problemi çözmek için bilişsel süreçlerini kullanırlar. Öğrenciler problemi çözmek için bilişi yeniden organize ederek çözüme ulaşmaları ne ile açıklanır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen kişisel etmenlerden biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. ali 26/05/2014 09:32

    güzel test

Yorum Yaz