Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ezgi Tuncel 273 puan
Bilgi ve beceri kullanmayı gerektirir. Bu teknikte gösteri ve tartışma var­dır. Yukarıda belirtilen teknik hangi­sidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi grupla ça­lışmayı gerektiren öğretim tekniği değildir?
Boş Bırak
 Bir öğretmenin soru cevap yöntemini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekir?
Boş Bırak
Soru cevap yöntemini uygulayan bir öğretmenin Bloom'un soru sorma basamaklarını bilmesi gerekir.  Bu durumda soruların hiyerarşik sırala­ması nasıl olmalıdır?
Boş Bırak
Bir öğrencinin Türkiye'nin yüzölçü­münü bilmesi hangi davranışla ilgili­dir?
Boş Bırak
Bir  öğrencinin   sınıfın  temizliğine dikkat etmesi ve yerdeki çöplerden rahatsız olması hangi davranışla il­gidir?
Boş Bırak
Aşağıda belirtilen duyu organımız­dan hangisi öğrenme üzerinde en et­kili olanıdır?
Boş Bırak
İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise bilgileri he­men   hemen   herkes   öğrenebilir, sayıltısına dayalı olarak geliştirilmiş öğrenme modeli hangisidir?
Boş Bırak
Ünlü psikolog Skinner'in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış ve temelde öğretimin bireyselleşti­rilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getiren teknik hangisidir?
Boş Bırak
Öğrencilerin derse katılımlarını ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve ya­parak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden    hangisi    anlatma yönteminin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Özellikle derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiyi aktarırken kullanılan stra­teji ve yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi soru cevap yönteminin etkin bir şekilde kulla­nılması için bir öğretmenin sahip ol­ması gereken davranışlardandır?
Boş Bırak
Duyuşsal alan davranışları ile devin-sel (psikomotor) davranışlar arasın­daki en büyük fark sizce nedir?
Boş Bırak
Dramatizasyon (rol oynama) tekni­ğinde aşağıdakilerden hangisi daha çok rol oynar?
Boş Bırak
Münazara yapmada bir takımın diğer bir takıma üstün gelmesindeki en önemli ölçüt hangisidir?
Boş Bırak
Karadeniz bölgesinde balıkçılık ve tu­rizm konusunu işleyen bir öğretmen, dersinin başında bu bölgede balıkçılık ve turizmi geliştirmek için neler yapabili­riz sorusunu sınıfa sorar ve birkaç sani­ye bekledikten sonra istekli öğrencilere cevap hakkı verir. Verilen cevaplara doğru ya da yanlış demeyerek öğrenci­lere, konu işlendikten sonra Karadeniz bölgesiyle ilgili soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz der. Ayrıca bu dersin sonunda Karadeniz bölgesinin temel sorunlarına yeni çözümler önere­bileceksiniz der.
Bu öğretmenin dersine konuyla ilgili bir soruyla başlaması hangi davra­nışla ilgilidir?
Boş Bırak
Öğretmenin soruyu sorduktan sonra birkaç saniye beklemesi hangi tekni­ğin uygulaması ile ilgidir?
Boş Bırak
Verilen cevaplara doğru ya da yanlış dememesi öğretmenin hangi davra­nışıyla ilgidir?
Boş Bırak
Bu dersin sonunda Karadeniz bölge­si ile ilgili sorulan soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz deme­si öğretmenin hangi davranışıyla il­gidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz