Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ayse samur 76 puan
Fiziksel ya da zihinsel becerilerin, önce en olgun biçimiyle usta ya da öğretmence gösterildiği, gerekli açık­lamaların yapıldığı; daha sonra öğ­rencilerin aynı becerileri tekrarlama­ları ve uygulamalarının istendiği yön­tem hangisidir?
Boş Bırak
Değişik görüşe sahip kişi ya da grup­ların herhangi bir konudaki sorunları tartışarak bir sonuca varmak için, bir başkasının yönetiminde sürdürdük­leri sözel iletişim türünün olduğu yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Değişik konularda ilgili kurula ya da yöneticiye bilgi vermek amacıyla kı­sa ve öz olarak geçekleştirilen teknik hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen dersini işlerken önce bilgi düzeyindeki kavranılan sınıfa anlatıyor ve her bir kavram ile ilgili yaşamdan en az iki örnek veriyor......                      bu öğretmenin izlemeye çalıştığı strateji hangisidir?
Boş Bırak
İleri sürülen noktaların açıklığa ka­vuşturulması  yasa  savların  kanıt­lanması için kullanılan tanımlar, ör­nekler, karşılaştırmalar, istatistik ve uzman kanılar gibi sözel desteklerin kullanıldığı yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Bilişsel alanın bilgi, duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma, devinsel alanın uyarılma basamağı ile ilgili hedef ve davranışların kazandırılma­sının hedeflendiği strateji hangisi­dir?
Boş Bırak
Bilişsel alanın kavrama - analiz -sentez ve değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarından en az birin­de olması kural olan öğretme strate­jisi hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluy­la öğretim stratejisinde kullanılan a-kıl yürütme yollarından değildir?
Boş Bırak
Genellikle dört kişiden oluşan grup­ların serbest ve informal olarak yak­laşık dörder dakika tartışmaları esa­sına dayalı bir tartışma tekniğidir. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Küçük grupla öğretim yöntemi kulla­nılırken grupların oluşturulmasında farklı yaklaşımlar kullanılır. Bu yak­laşımlardan birinde öğrenciler şans yöntemi ile gruplara ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımı ifade eder?
Boş Bırak
Özellikle kalabalık grupların eğiti­minde kullanılan ve öğretmenden öğrencilere doğru bilgi akışını sağla­yan öğretim yöntemi hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki  yöntemlerin  hangisinde psikomotor becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir?
Boş Bırak
Buluş yoluyla öğretim stratejisi kim tarafından geliştirilmiştir?
Boş Bırak
1960 yılında A.B.D. Stanford Üniver­sitesinde öğretmen eğitiminin niteli­ğini arttırmak için bir grup eğitimci tarafından deneysel programın bir parçası olarak geliştirilen yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Bir savaş ortamı yaratılarak sivil sa­vunmaya ilişkin bilgilerin öğretilmesi veya bir yangın olayının gerçekleş­miş gibi canlandırılarak yangın es­nasında alınacak tedbirlerin ve kurtu­luş çarelerinin öğretilmesi hangi yöntemle mümkündür?
Boş Bırak
Öğrencilerden yarım kalan bir olayı, hikayeyi, masalı veya bir filmi kendi­lerine göre canlandırmalarının isten­diği, özellikle onların duyuşsal alan davranışlarının geliştirilmesinin is­tendiği yöntem hangisidir?
Boş Bırak
- Bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.
- Hem görerek ve hem de işiterek öğ­renme imkanı sağlar.
- Yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sağlar.
Yukarıda belirtilen özellikler hangi yöntemle sağlanır?
Boş Bırak
Gerçek öğrenmelerin, bir problemin çözümüne aktif olarak katılan bireyin tecrübe ve deneyimlerine dayalı ol­duğunu ifade eden bilim adamı kim­dir?
Boş Bırak
Bir öğretmenin dersine başından ge­çen bir anıyı anlatarak başlaması aşağıdaki işlemlerden hangisiyle ilgi­lidir?
Boş Bırak
Tam öğrenme yaklaşımında davranı­şın tekrar edilme sıklığını artırma işi­ne ne denir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Emrullah 24/04/2016 02:49

    Değerli site adminleri öncelikle kpss ye hazırlanırken bizlere yardımcı olan bu testleri hazırladığınız için ve emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Fakat bir noktada sizlerden ricada bulunmak istiyorum. Hazırlanan ve yayımlanan testlerdeki soruların ve cevapların doğruluğuna dikkat edelim. Bazı soruların cevapları yanlış verildiği için ve bizler konu hakkında uzman olmadığımız için yanlış öğrenmeler gerçekleştirebiliyoruz. Şahsen her yanlışımda konuya tekrar bakıp eksiğimi gidermeye çalışıyorum. Fakat sorunun cevabı yanlış verildiğinde ciddi anlamda zaman kaybı yaşıyorum. Sizlerden ricam soru ve cevapların gözden geçirilip yanlışların düzeltilmesi olacak. Örneğin bu testte 8. soruda buluş yolu stratejisinde kullanılan akıl yürütme yollarından değildir diye sorulmuş. Cevap C tümevarım verilmiş. Fakat tümevarım buluş yolunda kullanılır. 13. soruda ise buluş yolunu geliştiren kişi sorulmuş. Cevap C Ausebel olarak verilmiş. Doğrusu B şıkkındaki Bruner olmalı. Ausebel sunuş yolunu geliştirmiştir. 14. soruda 1960 da ABD Stanford Üni. de geliştirilen öğretmenin eğitimi niteliğinin arttırılması ile ilgili yöntem sorulmuş. Cevap A tam öğrenme verilmiş. Fakat cevap C mikro öğretim olmalı. 12. soruda hangisinde psiko motor becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği sorulmuş. Cevap A gösteri verilmiş. Fakat gösteri tekniğinde öğrenci, öğretmen tarafından gösterilen durumu dinleyip izler, uygulamadığı için psiko motor becerisi gelişimi söz konusu değildir. Bunlar benim görebildiğim yanlışlığı açık olan sorular. Sizlerden tekrar rica ederim hem sitenizin daha verimli olması hem de bizlerin yanlış öğrenmememiz ve zaman kaybı yaşamamamız için bu noktalara dikkat edelim ve yapılan yorumları dikkate alalım. Saygılarımla... Tekrar teşekkür ederim.

Yorum Yaz