Tebrikler! Testin en başarılı üyesi mert aktas 84 puan
Öğrencinin yeni gelen bilgileri belle­ğindeki eski bilgileriyle ilişkilendirerek uzun süreli belleğe kodlanması hangi öğrenme stratejisi ile ilgilidir?
Boş Bırak
Öğrenmede önemli bir yer tutan bilgi ve kavram haritaları hangi öğrenme stratejisinde kullanılır?
Boş Bırak
Bireyin bir metni çalışırken, yeni ge­len bilgileri eskileriyle ilişkilendirerek olduğu gibi değil, değiştirerek uzun süreli belleğe kodlaması bu öğrenci­nin hangi öğrenme stratejisini kul­landığını gösterir?
Boş Bırak
Bireylerin duyularına gelen uyarımla­rı kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun süreli belleğe işle­mesini sağlayan tekniklere ne denir?
Boş Bırak
Kavram haritaları bir konuyla ilgili kavramların isimlerinin.............. şe­matik olarak gösterilmesidir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tekrar ve gözden geçirme stratejisinin teknik­lerinden değildir?
Boş Bırak
Bilgiler arasında ilişki kurularak ye­niden düzenlemeyi  gerektiren öğ­renme stratejisi hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen soruyu sorduktan son­ra eğer öğrenci soruyu cevaplayamazsa, öğretmenin göstermemesi gereken soru sorma davranışı han­gisidir?
Boş Bırak
Bir grup öğrencinin diğer öğrencilere bilgi verdiği, sununun sonunda da dinleyicilerin konuşmacılara konuya ilişkin sorular yönelttiği grup tartış­ması yöntemi aşağıdakilerden han­gisidir?
Boş Bırak
Tam öğrenme modeline göre giriş davranışları aşağıdakilerden hangi­sini kapsamaktadır?
Boş Bırak
Tam öğrenme modeline göre üzerin­de en fazla durulan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye'deki üniversiteler ve sorun­ları konusunda öğretmen öğrencile­rine bir film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin sorularını sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını  gös­termiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğ­rencinin bilgisayar kullanım beceri­sini gerektirir?
Boş Bırak
Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması ge­reken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Eleştirilerin yasaklanması, düşünce­lerin teşvik edilmesi, çok sayıda dü­şünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangi­sidir?
Boş Bırak
Öğrencilerin derse katılımlarının ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve ya­parak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?
Boş Bırak
 Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Bir öğrencinin bölgelerimizi bilmesi hangi davranışla ilgilidir?
Boş Bırak
Bir öğrencinin kendi diş sağlığına dikkat etmesi hangi davranışla ilgi­dir?
Boş Bırak
Yapay bir ortamda maketler üzerinde çalışmayı gerektiren teknik hangisi­dir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz