Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Rukiye YıLdız 369 puan
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı anlayışın egemen olduğu bir sınıfta olması gereken bir etkinlik değildir?
Boş Bırak
Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, onların hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmeti sunulmasına, onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınmasına, gerektiğinde tamamlayıcı aktivitelerle eksiklerin giderilmesine bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde öğretimin hedefleri doğrultusundaki öğrencilerin öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşır ve aralarındaki farklılıklar %90’a kadar azaltılarak sınıftaki herkesin başarılı olması sağlanabilir.
Bu görüş aşağıdaki öğrenme-öğretme modellerinden-stratejilerinden hangisinin temel dayanağıdır?
Boş Bırak
Sınıfında işbirliğine dayalı öğretim yöntemini uygulayan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa öğrenciler arasındaki olumlu bağlılığı daha fazla artırır?
Boş Bırak
Bir köy ilköğretim okulunda görev yapmakta olan Yüksel Öğretmen, mezun olduğu Fakültedeki hocalarından, çalıştığı okuldaki öğretmen ve öğrencilere öğrenme-öğretme sürecinin geliştirilmesi, motivasyonun artırılması konusunda yardımcı olmalarını istemiş ve onları okula davet etmiştir. Ayrıca fakültedeki hocalarını öğrenci velileriyle, okul çevresindeki ilgililerle ve diğer kamu görevlileriyle görüştürerek onların da desteğini almayı hedeflemiştir.
Bu paragraftan çıkarılacak en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bugünün toplumu, söylenenlere körü körüne uyan kişiler değil, yaratıcı, kritik ve analitik düşünebilen, karşılaştığı sorunlara farklı çözümler getirebilen kişiler istemektedir.
Verilen özelliklerde bireyler yetiştirmek için okullarda hangi yönteme daha çok yer verilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretimin nitelikleri arasında gösterilemez?
Boş Bırak
Proje Temelli öğrenme yaklaşımının özellikleri öğrenci kazanımları açısından düşünüldüğünde, seçeneklerde verilenlerden hangisi doğru olarak kabul edilemez?
Boş Bırak
Fen ve Teknoloji 8.sınıf Evren ve Dünyamız Nasıl Oluştu? Konusunda yer alan, Dünyamızın oluşum süreci hakkında öğrenciler:
I. Tarih boyunca Dünyamızın oluşumu hakkında çeşitli görüşlerin ortaya atıldığını fark eder.
II. Dünyamızın oluşumuyla ilgili olarak en çok kabul gören görüşün “Büyük Patlama” olduğunu belirler.
Kazanımların ait oldukları hedef alanları ile öğrenme-öğretme sürecinde hangi strateji ve yöntemlerle işlenmesi daha uygundur?
(Hedef alan / Strateji / Yöntem)
Boş Bırak
Bu uygulamada:
- Her zaman mükemmel bir iş oluşmaz.
- Uzun zamana ihtiyaç duyulur.
- Özel bir derslik gerektirir.
- Öğretmen rehber görevini üstlenir.
Özellikleri verilen öğretim yöntemi hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen öğrencilerinin kalıcı izli davranışlar edinmelerini istemektedir.
Bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması amacına ulaşmasında daha uygun olacaktır?
Boş Bırak
Öğretmen dersini anlattıktan sonra bazı konuların tam olarak anlaşılmadığını fark eder ve bu eksiklikleri gidererek yanlışları düzeltmek ister. Öğrencilerin sıkılacağını da düşünerek konuyu tekrar aynı şekilde işlemek istemez.
Bu durumda öğretmen, aşağıdaki yöntem / tekniklerden hangisini kullanırsa öğretmen amacına daha kolay ulaşır?
Boş Bırak
Toplum içerisinde rahat konuşamayan bir öğrencinin bu eksikliğinin tamamlanabilmesi için gerçekleştirilebilecek en uygun uygulama hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bir Coğrafya öğretmeni, öğrencilerden birisinin sorduğu soru üzerine ders kapsamında olmamasına rağmen tarihsel bir olay hakkında 10 dakikalık açıklama yapmıştır.
Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği ve sergilediği öğretim hizmeti aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Boş Bırak
Proje Danışmanlığı yapan Serhat Öğretmen öğrencilerine şu ifadelerde bulunur: Sizlere verdiğimiz proje ödevleri, performans görevleri sayesinde birçok konuda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olup değişik alanlarda bunları kullanma olanağı buluyorsunuz. Bu süreçte sonunu bilmediğiniz bir yola girmiş, konuyla ilgili bilgiler toplandıkça da zihninizdeki sis perdesinin aralandığını düşünmüyor musunuz? Bazı arkadaşlarınız cinayet masasında çalışan dedektiflerin cinayetleri aydınlatmak için verdikleri uğraş kadar çaba sarf etmektedirler. Bu arkadaşlarınızın öncelikli amacı bilgi toplamak olmuştur. Bunu sessiz, objektif ve dikkat çekmeyecek tarzda yaptılar. Önce teorilere temel oluşturacak bilgiler edinip daha sonra da bu teorileri sınamak için ayrıca bir bilgi topladılar. Böylece teorilerini objektif bir zemine oturtmuş oldular.
Bu öğretmenin açıklamaları altı ayakkabılı uygulama tekniğine göre aşağıdakilerden hangisinin niteliğine uygundur?
Boş Bırak
Öğrencilerinde iletişim becerisi, empati, kendini ifade etme, farklı görüşlere saygı gösterme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen sınıfta bir öykü anlatmış, grup oluşturmuş ve öğrencilerinden kendilerini öyküde geçen kahraman yerine koymalarını eğer o kahraman yerinde olsalar nasıl davranacaklarını ve ne hissedeceklerini sorarak duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamıştır.
Yukarıdaki etkinliği yapan öğretmenin kullandığı yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Zeka alanlarıÖğretim yöntem / teknik ve materyali
IMünazara, takrir, şiir yazma, günlük tutma, gazete hazırlama, doğaçlama konuşma, rapor yazma
IIProblem çözme, neden-sonuç analiz çözümlemeleri ve tabloları, sorun çözme diyagramları, örüntü kurma, grafiksel örgütleme
IIIGrafik çizme, model yapma, kavram haritası, bulmaca, gazete, venn diyagramı ve anlam çözümleme tablosu hazırlama
IVYansıtma, hikaye tamamlama, proje ve ev ödevi, günlük tutma, beyin fırtınası, metabiliş (üstbiliş)
Yukarıda belirtilen öğretim yöntem/teknikleri hangi zeka alanlarında kullanılırsa daha etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlanabilir?
(I / II / III / IV)
Boş Bırak
Öğrencilerinin matematiksel-mantıksal zekasını geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki yöntemlerden hangilerini kullanırsa bu amacına daha kolay ulaşır?
Boş Bırak
Etkin katılım ve sonucunda elde edilen başarı ve ürün önemlidir. Eksiklerin giderilmesi için dönüt ve düzeltme kullanılır. Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi söz konusudur. Yani bir birim öğrenme gerçekleşmeden bir diğerine geçilmez.
Bu duruma özellikle önem veren üç öğrenme/öğretme yaklaşımı aşağıdaki hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Sezgisel düşünme ve tümevarım akıl yürütme yolunu kullanmayı gerektiren bu yaklaşımda öğretmen, öğrencilerine Edgar Dale’nin yaşantı konisindeki öğrenme sıralamasını, Barsh’ın, Witkin’in, Kolb’un öğrenme stillerini örneklendirmiş, öğrencilerin merak ve başarılı olma güdülerini harekete geçirerek kendi öğrenme durumlarıyla ilgili denenceler kurmalarını ve bu konudaki görüşlerini gerekçelendirmelerini istemiştir.
Öğrencilerden:
 • Ali, bilgileri somut bir şekilde doğrudan doğruya nesnelerle ilişki kurarak edindiğini, çünkü içinde bulunduğu dönemde duyu organlarının tümünü kullanarak, yaparak-yaşayarak öğrendiğini ifade etmiştir.
 • Ömer, belleğindeki modellerin daha çok görsel imgelerle oluştuğunu, bu nedenle öğretimde resim ve fotoğraflardan yararlanılması gerektiğini ileri sürmüştür.
 • Ayşe, kendi öğrenme biçimi konusunda tam bir fikrinin olmadığını, kararsız kaldığını, diğer arkadaşlarını dinledikten ve yeterince düşündükten sonra fikrini açıklayacağını belirtmiştir.
 • Elif, öğrenmek için aktif katılıma ve görsel imgelere ihtiyaç duymadığını, çünkü dinleme ve okuma etkinliklerinin öğrenmesi için yeterli oldu-ğunu belirtmiştir.
 • Can, içinde bulunduğu dönemde dil ve sembollerin önem kazandığını, bu yüzden somut yaşantı geçirmeden semboller kullanarak, zihninden soyut modelleri geliştirebildiğini söylemiştir.
Öğretmenin yukarıdaki uygulamasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Boş Bırak
Gagne’ye göre beş tür öğrenme ürünü vardır ve öğretim hedefleri de bu öğrenme türlerine göre sınıflanabilir. Bu öğrenme ürünleri zihinsel beceriler, bilişsel stratejiler, sözel beceriler, psikomotor beceriler ve tutumlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilişsel stratejilere örnek olarak verilebilir?
Boş Bırak
Okullarda öğretilen konular çoğunlukla öğrencilere sıkıcı gelmektedir. Öğretmenler bu durumun önüne geçmek için öğrencileri sevdikleri bir aktivite olan oyunu ve keşfetmeyi bu sıkıcı konuların öğretiminde kullanmalıdır.
Yukarıdaki açıklamayı yapan eğitim uzmanının benimsediği öğretim modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Öğretimi zenginleştiren, öğrencileri gerçek hayata hazırlayan ve bu işlevleri yerine getirirken, bilgi- becerileri görerek ve yaparak kazandırmayı sağlayan bir özelliğe sahiptir. Gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlar. Laboratuar ortamında gerçekleştirilmesi mümkün olmayan çalışmaları da içerir. Ayrıca:
• Tehlikeli olan deneyler,
• Gerekli araç ve gereçlerin kontrollü ortamlarda bulunmadığı deneyler,
• Zor tekrarlanabilen deneyler,
• Pahalı olan deneyler
eğitim ortamına getirilmektedir.
Yukarıda verilen uygulamayı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olarak açıklamaktadır?
Boş Bırak
Bir ilköğretim okulunda İngilizce öğretmeni sınıfını şekildeki gibi düzenlemiştir.
Bu öğretmenin kullandığı işbirlikçi öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bu teknik, öğretmenin düşünme sürecini harekete geçirecek bir soru sormasıyla başlar. Öğrencilere soruyu düşünmeleri için belli bir süre tanınır ve öğrencilerden yanıtlarını not etmeleri istenir. Düşünme sonunda öğrenciler yazdıkları yanıtı bir başka öğrenciyle tartışmaya başlar. İkili olarak çalışan öğrenciler verdikleri yanıtı tartışırlar ve ikisinin ortak düşüncesini içine alan yeni bir yanıt oluştururlar. Daha sonra başka bir ikiliyle bir araya gelerek dört kişilik grup oluştururlar ve düşüncelerini ifade ederler. Farklı yanıtların tartışılmasını bireysel veya grup fikirlerinin bütün sınıfla paylaşılması izler. Öğrenciler isterlerse yanıtlarını şekil, resim ya da görsel bir malzemeye dönüştürebilirler.
Yukarıdaki paragrafın ait olduğu öğretim uygulaması ve bu uygulama sonucunda öğrencilerde oluşan birikimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

 1. ABAY 04/08/2022 02:21

  cevaplar yok hocam

 2. Saniye 01/02/2022 12:33

  Merhaba cevap anahtarları yok mu?

Yorum Yaz