Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Aysel Aydin 344 puan
Aşağıdakilerden  hangisi  programlı öğretimin temel ilkelerinden değildir.
Boş Bırak
Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması ge­reken en önemli unsur aşağıdakiler­den hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen Çevre sağlık trafik der­sinde dersinde, trafik kuralları konu­suyla ilgili hedef davranışları kazan­dırırken bir grup öğrenciye bu ko­nuyla ilgili ödev vermiş ve bu ödev­lerini yaptıktan sonra sınıfta belirti­len zamanda toplanıp başkanlarını seçmelerini ve arkadaşlarına çevreyi korumayla ilgili her birinin hazırladığı ödevi sunmalarını istemiştir. Sunu bittikten sonra ise arkadaşlarının so­ru sormalarını ve grubun bu sorulara yanıt vermesini istemiştir. Öğretmen bu yolla hangi tekniği benimsemiş­tir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin  amaçlan arasında yer almaz?
Boş Bırak
Gösteri yöntemi özellikle hangi alan­larda kullanılmaktadır?
Boş Bırak
Öğretmenin sınıfı 7 gruba ayırıp Kur­tuluş savaşı ünitesini grup çalışması ile işlemesi davranışı hangi tekniği kullandığını gösterir?
Boş Bırak
Öğretmenin başarılı olan grup üye­lerine teşekkür ederek kitap dağıt­ması hangi amaca hizmet eder?
Boş Bırak
……..Bir öğretmen ilkokul 3. sınıfta sağ­lığımız ünitesini işlerken yakınındaki en yakın dispanserden aldığı bazı afişleri, resimleri sınıfa getirir. Öğrencilere bu resimleri göstererek, neler gördüklerine ilişkin konuşma yapmalarını ister. Daha sonra bugün diş fırçalama ile ilgili öğre­necekleriniz size hayat boyunca yar­dımcı olacak ve diş fırçalamayı hatasız olarak bilen kişiler olacaksınız diyerek konuya giriş yapar.Bu öğretmenin sınıfa dispanserden elde ettiği afişlerle gelip görüş alma­sı davranışı aşağıdakilerden hangi­sine hizmet eder?
Boş Bırak
Öğretmenin öğrencilere dersin so­nunda diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız deme­si hangi davranışa hizmet eder?
Boş Bırak
Bir sınıfta öğretmen çalışan annele­rin çocuğu mu mutlu; yoksa çalış­mayan annelerin çocuğu mu mutlu­dur, tartışmasını ortaya atar. Öğret­men bu durumda jüri olur ve sınıf iki karşıt görüşe ayrılır. İki grup görüş­lerini nedenleri ile savunur. Öğretmenin izlediği bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ders anlatırken bir öğretmenin ka­zandırılacak hedef davranışların ya­şamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların çözümünde nasıl kullanı­lacağını vurgulaması aşağıdaki öğ­retmen davranışlarından hangisiyle ilgidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Türkiye'deki turistik yerler konusun­da öğretmen öğrencilerine videoda film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin? soruları­nı sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kulla­narak filmin sonuçlarını göstermiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir? Öğrencilere   kavram  ve   ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan bir yöntemdir.
Boş Bırak
Karar verme süreci özellikle hangi yöntemin en önemli aşamalarından biridir?
Boş Bırak
Öğrencilerin taklit etmelerini, jest mimik el kol ve vücut hareketleri ya­parak ses tonunu ayarlamasını ge­rektiren, hem öğrenme, hem de eğ­lenmenin olduğu yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yöntem se­çimini etkileyen faktörlerden değil­dir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un tam öğrenme modelinde yer alan öğ­retim hizmetinin niteliği başlığı altın­da yer alan unsurlardan değildir?
Boş Bırak
Öğretimin bireyselleşmesi esasına dayalı olarak Skinner tarafından or­taya atılan Programlı Öğretimde yer alan "öğrenme işi bizzat öğrencinin kendi tarafından yapılmalıdır" tanımı programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir?
Boş Bırak
Kısa zamanda çok miktarda bilgiyi kalabalık bir öğrenci grubuna aktar­mayı sağlayan en uygun yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yöntem se­çimini etkileyen faktörlerden değil­dir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz