"Öğretim Yöntem ve Teknikleri Karma Test 2" adlı testte 20 soru vardır. Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri kategorisinde yayınlanan teste 10742 kişi bakmış, 3245 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Öğretim Yöntem ve Teknikleri Karma Test 2" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Karma Test 2Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden  hangisi  programlı öğretimin temel ilkelerinden değildir.
Boş Bırak
2 - Bilgi Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması ge­reken en önemli unsur aşağıdakiler­den hangisidir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Bir öğretmen Çevre sağlık trafik der­sinde dersinde, trafik kuralları konu­suyla ilgili hedef davranışları kazan­dırırken bir grup öğrenciye bu ko­nuyla ilgili ödev vermiş ve bu ödev­lerini yaptıktan sonra sınıfta belirti­len zamanda toplanıp başkanlarını seçmelerini ve arkadaşlarına çevreyi korumayla ilgili her birinin hazırladığı ödevi sunmalarını istemiştir. Sunu bittikten sonra ise arkadaşlarının so­ru sormalarını ve grubun bu sorulara yanıt vermesini istemiştir. Öğretmen bu yolla hangi tekniği benimsemiş­tir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin  amaçlan arasında yer almaz?
Boş Bırak
5 - Bilgi Gösteri yöntemi özellikle hangi alan­larda kullanılmaktadır?
Boş Bırak
6 - Bilgi Öğretmenin sınıfı 7 gruba ayırıp Kur­tuluş savaşı ünitesini grup çalışması ile işlemesi davranışı hangi tekniği kullandığını gösterir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Öğretmenin başarılı olan grup üye­lerine teşekkür ederek kitap dağıt­ması hangi amaca hizmet eder?
Boş Bırak
8 - Bilgi ……..Bir öğretmen ilkokul 3. sınıfta sağ­lığımız ünitesini işlerken yakınındaki en yakın dispanserden aldığı bazı afişleri, resimleri sınıfa getirir. Öğrencilere bu resimleri göstererek, neler gördüklerine ilişkin konuşma yapmalarını ister. Daha sonra bugün diş fırçalama ile ilgili öğre­necekleriniz size hayat boyunca yar­dımcı olacak ve diş fırçalamayı hatasız olarak bilen kişiler olacaksınız diyerek konuya giriş yapar.Bu öğretmenin sınıfa dispanserden elde ettiği afişlerle gelip görüş alma­sı davranışı aşağıdakilerden hangi­sine hizmet eder?
Boş Bırak
9 - Bilgi Öğretmenin öğrencilere dersin so­nunda diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız deme­si hangi davranışa hizmet eder?
Boş Bırak
10 - Bilgi Bir sınıfta öğretmen çalışan annele­rin çocuğu mu mutlu; yoksa çalış­mayan annelerin çocuğu mu mutlu­dur, tartışmasını ortaya atar. Öğret­men bu durumda jüri olur ve sınıf iki karşıt görüşe ayrılır. İki grup görüş­lerini nedenleri ile savunur. Öğretmenin izlediği bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Ders anlatırken bir öğretmenin ka­zandırılacak hedef davranışların ya­şamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların çözümünde nasıl kullanı­lacağını vurgulaması aşağıdaki öğ­retmen davranışlarından hangisiyle ilgidir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Türkiye'deki turistik yerler konusun­da öğretmen öğrencilerine videoda film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin? soruları­nı sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kulla­narak filmin sonuçlarını göstermiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir? Öğrencilere   kavram  ve   ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan bir yöntemdir.
Boş Bırak
14 - Bilgi Karar verme süreci özellikle hangi yöntemin en önemli aşamalarından biridir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Öğrencilerin taklit etmelerini, jest mimik el kol ve vücut hareketleri ya­parak ses tonunu ayarlamasını ge­rektiren, hem öğrenme, hem de eğ­lenmenin olduğu yöntem hangisidir?
Boş Bırak
16 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi yöntem se­çimini etkileyen faktörlerden değil­dir?
Boş Bırak
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un tam öğrenme modelinde yer alan öğ­retim hizmetinin niteliği başlığı altın­da yer alan unsurlardan değildir?
Boş Bırak
18 - Bilgi Öğretimin bireyselleşmesi esasına dayalı olarak Skinner tarafından or­taya atılan Programlı Öğretimde yer alan "öğrenme işi bizzat öğrencinin kendi tarafından yapılmalıdır" tanımı programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir?
Boş Bırak
19 - Bilgi Kısa zamanda çok miktarda bilgiyi kalabalık bir öğrenci grubuna aktar­mayı sağlayan en uygun yöntem hangisidir?
Boş Bırak
20 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi yöntem se­çimini etkileyen faktörlerden değil­dir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.