Tebrikler! Testin en başarılı üyesi metin kuyubaşı 279 puan
Aşağıdakilerden hangisi soru - ce­vap yöntemi içerisinde yer alan soru sorma düzeylerinden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi soru sorma tekniği ile ilgidir?
Boş Bırak
"Öğrenilecek bilgi, her biri kolaylıkla kavranacak küçük birimlere ayrılma­lıdır" ilkesi programlı öğretimin han­gi ilkesi ile ilgidir?
Boş Bırak
Programlı   öğretim   modellerinden olan doğrusal program ve dallara ay­rılan programlama modelleri arasın­daki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öğretmen  adaylarının  kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya ak­tarmalarına; yani kurum ile uygulama arasında köprü kurmalarına yönelik çabaları içeren yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Mikro öğretim uygulamalarında grup sayısı en az ve en çok kaç kişi olma­lıdır?
Boş Bırak
Mikro öğretim yönteminin uygulana­bilmesi için özellikle hangi öğretim aracının kullanılması gerekmektedir?
Boş Bırak
Öğretmenin drama ile derse başla­ması, öğretmenin hangi davranışı yaptığını gösterir?
Boş Bırak
Bir liderle en az dört ya da beş uz­mandan oluşturulan bir grubun bir topluluk önünde, uzmanı oldukları konu alanında bilgilerini paylaşmak, aktarmak amacıyla yapılan ve tartış­ma sonrası seyircilerin soru sorma­larına imkan veren tartışma türüne ...........denir.
Boş Bırak
Bir öğretmen sınıfta altışar kişilik grup­lar oluşturur. Gruplar bir dakika içinde bir sekreter ve lider seçerler. Bir daki­kanın sonunda gruplar, tartışılacak so­runları özetleyerek sunarlar ve bu za­manla sınırlıdır. Öğrencilere sorunun en iyi çözümü konusunda bir anlaşmaya varmaları için altı dakika süre verilir......            yukarıdaki öğretmenin sınıf için­de kullanmaya çalıştığı yöntem han­gisidir?
Boş Bırak
Yukarıda kullanılan bu grup tartış­ması tekniğinde öğrencilerin kazan­maları düşünülen en önemli beceriler hangileridir?
Boş Bırak
Bir öğrenciye soru sorup da cevabını alamadığımız zaman başka bir öğ­renciye geçmek yerine cevap alama­dığımız öğrencinin psikolojik olarak tartışmadan uzaklaşmaması için ..........  kullanarak doğru cevaba ulaşması sağlanmalıdır.
Boş Bırak
Yapay bir ortamda modeller üzerinde çalışmayı gerektiren teknik hangisi­dir?
Boş Bırak
Özellikle beceri gerektiren işlerde ça­lışma ya da çalışmakta olan persone­li işin gerektirdiği nitelikte yetiştir­mek amacıyla en yaygın biçimde kul­lanılan yönteme............denir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi iş başında eğitim için gerekli olan öğretim yap­raklarının aşamalarından değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi "iki kafa tek kafadan daha iyidir." görüşünü des­tekleyen öğretim yöntemidir?
Boş Bırak
  Ekiple öğretim yöntemiyle yürütülecek kurslar çok değişik biçimlerde organize edilir." Bir temel konu diğer konularla ilişkili olarak çalışma boyunca işlenir."sözü edilen bu organizasyon aşağıdakilerden hangidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi okulda di­siplini sağlamaya yardımcı faktörler­dendir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sınıfta disip­lin sağlamaya yardımcı faktörlerden değildir?
Boş Bırak
Öğretmen ve okul yönetimi için en büyük sınırlılığın, yasal sorumlulu­ğunun olduğu yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz