Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Aysel Aydin 307 puan
Okullarda yaygın olarak bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açık­lanmasında kullanılan stra­teji aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Okullarda yaygın olarak bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açık­lanmasında kullanılan stra­teji aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öğretmenin daha çok yön­lendirici, yol gösterici, reh­ber rolünü üstlenerek, öğrencilerin tümüyle araştır­ma ve inceleme yapmalarına olanak veren öğretim yaklaşımına ne ad verilir?
Boş Bırak
Öğretmen-öğrenci etkileşi­mine dayalı olarak öğrencile­rin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesine olanak veren, görüşlerin karşılıklı olarak etkileşimini sağlayan ve analiz, sentez, değerlendirme bece­rilerinin kazanılmasına yönelik yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Buluş yoluyla öğretim strate­jisine uygun olarak daha çok kavrama düzeyinde davra­nışların kazandırılmasına yönelik olarak, günlük hayatta karşılaşılan gerçek bir problemin çözümü için başvurulan yönteme ne ad verilir?
Boş Bırak
Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarmada, organize bilgileri sunmada, kısa zamanda çok bilgi düzeyinde davranış edinilmesi arzulan­dığında sunuş yoluyla öğre­tim stratejisinin kullanımın­da başvurulan yöntem hangisidir?
Boş Bırak
Öğrencilerin psikomotor becerilerini kazandırmaları ve yaparak yaşayarak öğren­melerine imkan veren; bir işlemin uygulanması ve bir araç gerecin çalıştırılmasıyla ilgili açıklama ve uygulamaların bir arada ele alındığı yönteme ne ad verilir?
Boş Bırak
Genellikle düzanlatım yön­teminde kullanılan ve deği­şik konularda ilgili kurula ya da yöneticiye bilgi ver­mek amacıyla kısa ve öz olarak yapılan sözel iletişim türüne ne ad verilir?
Boş Bırak
Buluş yoluyla öğretim stra­tejini uygulayan öğretmen aşağıdaki yöntem yada tek­niklerden hangisini kullanmamalıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, problem çözmeye dayalı öğrenme modelinin bir özelliğidir?
Boş Bırak
"Soyut biçimde mantık yürü­temez ve varsayımlar geliştiremez, sistematik olarak test edemezler.Fakat kütle, ağırlık, hacim gibi bir nesnenin belli özelliklerinin görüntüsel değişiminin nesneyi gerçekte değiştirmediğini anlarlar. Düşünce artık 'ben merkezci' değildir."              Yukarıda verilen bilgilere göre, Piaget'in Bilişsel Geli­şim Evrelerinden hangisi açıklanmıştır?
Boş Bırak
Gardner'e göre; insanın en az sekiz ayrı entelektüel kapa­sitesi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimle ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
Maslow'a göre, insanın davranışlarına yön veren ve güdüleyen onun gereksinim­leridir. Davranış, bireyin otantik özünü üretken biçimde geliştirmeye dönük karmaşık gereksinimlerinin ürünüdür. Davranışların ortaya çıkması, bireyde eksiklik hissedilmesi şeklinde ortaya çıkar.               Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Maslow'un gereksinimler sıra dizimini doğru olarak vermiştir?
Boş Bırak
Öğretimde yapılacak her şeyin en kısa yoldan, en az zaman, emek, para ve ener­jiyle yapılması esasına daya­nan ilke hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden gereksinim­lerden hangisi diğerlerine daha göre önceliklidir?
Boş Bırak
"Hamileliğinin son üç ayında iyi beslenmeyen annelerin çocuklarında zihinsel yetersizlikler görülmektedir"                Buna göre böyle bir durumdaki çocukta aşağıdakilerden hangisi normal çocuklara göre daha zayıf kalma olasılığına sahiptir?
Boş Bırak
Bir anne kurallara uymayan, küçük kardeşini döven çocuğuna televizyon izleme yasağı getirdikten sonra, “  yaptıkların yanlış, bu nedenle ceza verdim, seni yine seviyorum ama cezanı çekeceksin" demiştir.                 Bu annenin davranışı aşağıdaki kişilik kuramcılarından hangisinin görüşüne uygundur?
Boş Bırak
Bir öğretmen sınıfta sürekli sorun çıkaran bir çocuğa “senden adam olmaz" diyerek azarlamıştır.                   Bu öğretmenin davranışı en çok hangi açıdan sakıncalıdır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

3 Yorum

  1. EDYY 17/01/2018 10:48

    15.sorunun cevabı ekonomikliktir. Onun haricinde soruları begendim.

  2. idris korkmaz 20/02/2016 12:54

    15. sorunun cevabı D şıkkı değil mi ? çünkü bir işi en ısa zamanda yapmak ve en az zaman ve emeğin harcanması, ekonomiklik ilesi olmalıdır.

  3. İsmail 11/12/2015 09:01

    Öğretimde yapılacak her şeyin en kısa yoldan, en az zaman, emek, para ve ener­jiyle yapılması esasına daya­nan ilke hangisidir? sorusunun ceevabı ekonomikliktir başka bişey olamaz

Yorum Yaz