Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gizem Çay 70 puan
Gerçek puan varyansı ile ham puan varyansı birbirine yakın olan bir test için nasıl bir yorum yapılabilir?
Boş Bırak
Hangisinde ölçmenin standart hata­sını güvenirlik katsayısından ayıran nokta belirtilmiştir?
Boş Bırak
Hangisi bir testin güvenirliğini sap­tamak için kullanılan bir yol değildir?
Boş Bırak
Hangi durum ya da durumlarda tes­tin güvenirliği artar?
I.Soru sayısının artırılması
II.Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III.Testin yönergesinin açık ve anlaşı­lır olması
IV.Testin nesnel bir şekilde puanlan­ması
Boş Bırak
Aşağıdaki güvenirlik saptama yön­temlerinden hangisi ya da hangileri test ortamından kaynaklanacak ha­tayı azaltma amacını güder?
I.Test tekrar test
II.Paralel test
III.Testin iki yarıya bölünmesi
Boş Bırak
Bir ölçme aracının "objektif olması hangi anlama gelmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir ba­şarı testinin güvenirliği ile daha çok ilgilidir?
Boş Bırak
Bir psikoloji öğretmeni güvenirlik katsayısı yeterince yüksek olmayan bir testin güvenirliğini artırmak için bazı işlemler planlamaktadır.
Aşağı­da verilen bu işlemlerden hangisi güvenirlik katsayısını en çok artırır?
Boş Bırak
Bir başarı testinin geçerliğini kanıt­lamak için aşağıdakilerden hangisi en uygun ölçüt olur
Boş Bırak
Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir so­runun cevabını o soruyu yanlış ya­pan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevapları puanlamıştır.
Böyle bir du­rumdan o üç öğrencinin puanlan na­sıl etkilenmiştir?
Boş Bırak
Bir sınav esnasında 5 öğrenci bir so­runun cevabını o soruyu doğru ya­pan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevapları puanlamıştır.
Böyle bir du­rumdan o 5 öğrencinin puanları nasıl etkilenmiştir?
Boş Bırak
Bir testin kullanışlılığı hakkında karar verilirken hangileri dikkate alınmalıdır?
I.Puanlama yöntemi
II.Cevaplama süresi
III.Cevaplama işlemi
VI.  Hazırlama tekniği
Boş Bırak
Standart bir testin norm tablolarının hazırlanmış olması onun kullanışlılı­ğını nasıl etkiler?
Boş Bırak
Bir puanlar kümesinde frekansların toplamı hangi sayıyı verir?
Boş Bırak
Hangisi bir puanlar kümesindeki en yüksek ve en düşük puan arasındaki farktır?
Boş Bırak
Hangisi sınıftaki puanlar toplamının puan sayısına bölünmesiyle bulunan sayıdır?
Boş Bırak
Hangisi aritmetik ortalamalardan sapmaların kareleri toplamının orta­lamasının kare köküdür?
Boş Bırak
20 maddeler için Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almış­lardır "2,2,2,4,4,5,6,7,8,10"
Bu notların aritmetik ortalaması kaç­tır?
Boş Bırak
Bu notlar dizisinde mod hangi sayı­dır?
Boş Bırak
Bu notların ortancası nasıl hesapla­nır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz