Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Büşra Ulu 70 puan
Ölçme ve değerlendirme birbirini tamamlayan iki kavram olmasına rağmen aralarında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıklardan birisi değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudan ölçülür?
Boş Bırak
Bir araştırmacı, gözlem, beyin fırtınası örnek olay ve problem çözme yöntem ve tekniklerinden hangilerinin sorun çözme yeteneğini geliştirmede daha etkili olduğunu belirlemek için 8. sınıflara fen bilgisi dersinde bir ay süreli bir araştırma yapıyor.
Bu araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak ve bağıl ölçmenin ortak özelliklerindendir?
Boş Bırak
Bir matematik öğretmeni sınıfında işbirliği grupları oluşturmak istemektedir. Bu amaçla bir test uygulamış ve öğrencilerin başarılarını puanlayarak belirlemiştir. Ardından grup oluşturma işinde bu puanlardan yararlanmak üzere öğrenci puanlarını en yüksekten en düşüğe doğru listelemiştir. Ancak, puanların sıralamasına göre gruplama yaptığında, grupların homojen olacağını düşünerek gruplama işini öğrencilerin soyadlarının ilk harflerini kullanarak gerçekleştirmiştir. Böylece grupların heterojen olmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki uygulamada sırasıyla hangi ölçekler kullanılmıştır?
Boş Bırak
Yapılan bir ölçme işlemi ile ilgili aşağıda çeşitli bilgiler verilmiştir.
Verilen bu bilgilerden hangisinin geçerliği etkilemesi beklenmez?
Boş Bırak
Bir Fen Bilgisi öğretmeni sınavı okurken sınıfta sürekli derse katılan öğrencilere ek puan vermiştir. Sonuçları incelediğinde çoğu öğrencinin notunun düşük olduğunu görmüş ve bu durumu düzeltmek için tüm öğrencilerin puanlarına 10 puan eklemiştir.
Öğretmenin bu uygulamaları sonucunda yapılan sınav nasıl etkilenmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde sınavların (testlerin) hazırlanması sırasında dikkat edilecek noktalardan biri değildir?
Boş Bırak
Beden eğitimi öğretmenliği bölümüne girmek isteyen bir öğrenci hazırlık kursundaki sınavlarda oldukça yüksek puanlar almaktadır. Oysa gerçek sınavda aynı başarıyı yakalayamamıştır. Bu durumdan dolayı da üniversitenin yaptığı sınavın geçerliğinin düşük olduğunu söylemiştir.
Yukarıdaki öğrenci üniversitenin yapmış olduğu sınavın hangi geçerlik türüne yönelik eleştiri getirmiştir?
Boş Bırak
Portfolyo (dosya-tümel) değerlendirme için hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
11-12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE YANITLAYINIZ.
Aşağıda Türkçe dersinde kullanılan iki örnek soruya yer verilmiştir.
Yaşlı adam, her sabah olduğu gibi erkenden uyandı. Önce pencereyi açtı, serin ve temiz hava ile doldurdu içeriyi. Dışarıda yeni bir gün başlıyordu. Yıkandı, giyindi ve sonra bahçeye çıktı. Günün büyük bir bölümünü bu bahçede geçirirdi. İnsan ağaçlarla çiçeklerle konuşur mu hiç? Yaşlı adam konuşurdu. Her birine kendince adlar takmıştı. Kuşların ötüşünü dinledikçe yaşlı adamın içinde güzel duygular uyanırdı. Her şey güzelleşiveriyordu gözünde.
1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin ana fikri olabilir?
A) Doğa insana yaşama sevinci verir.
B) Yaşlı insanlar sabahları erken uyanır.
C) İnsan ağaçlarla ve çiçeklerle konuşabilir.
D) Kuşların ötüşü güzel duygular uyandırır.
2. Soru: Yaşlı adamın çiçeklerle, ağaçlarla konuşmasıyla ne kastedilmektedir, irdeleyiniz?
Yukarıda kullanılan sorularla ölçülmek istenen davranışların düzeyleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
(I / II)
Boş Bırak
Sorularla ilgili olarak aşağıda yapılan
I. Birinci soru hazırlama açısından daha kullanışlıdır.
II. İkinci soru öğrenciye cevaplama özgürlüğü tanıdığı için geçerliği daha yüksektir.
III. Birinci sorunun puanlaması takdir hakkı karışmayacağı için daha objektiftir.
yorumlarından hangisi ve hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda iki değerlendirme örneği verilmiştir.
I. Ahmet'in Kimya dersinden geçip geçmeyeceğine karar verilirken sınıf ortalamasını ölçüt olarak kullanılması
II. Ömer’in ünitedeki öğrenme eksikliklerini belirleyerek, hedefleri kazanma düzeyine göre yeni üniteye geçip geçmeyeceğine karar verilmesi
Yukarıdaki değerlendirme işlemlerinin yapılış amacı-türü, ölçütün türü ve yapılma zamanı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
(Amacı/Türü // Ölçütü // Zamanı)
Boş Bırak
Aşağıda beş sorunun güçlükleri (Pj) ile ayırt edicilik değerleri (rjx) yer verilmiştir.
Sorupjrjx
10,200,60
20,400,80
30,800,20
40,20-0,20
50,500,50
Bir ölçmeci tabloya dayalı olarak aşağıdaki yorumları yapmıştır.
I. 5 soruluk testin aritmetik ortalaması 2,5’dir.
II. Testten öncelikli olarak 4. Madde çıkarılmalıdır.
III. 3. madde en kolay soru olmasına rağmen ayırt ediciliği düşüktür.
IV. 1. madde öğrencilere zor gelmiş olmakla birlikte ayırt ediciliği yüksek bir sorudur.
V. 5. Madde güvenirliğe en fazla katkı getirecek maddedir.
Verilen madde güçlük ve ayırt edicilik değerlerinden hareketle ölçmecinin yaptığı yorumlardan kaç tanesine ulaşılır ve bu yorumların kaçı doğrudur?
Boş Bırak

Standart sapma, standart hata ve güvenirlik arasındaki ilişkiyle ilgili yukarıda verilen grafiklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Boş Bırak
50 kişilik bir sınıfta 45 öğrenci 30-50 ve 5 öğrenci ise 90-100 arasında puan almıştır.
Elde edilen puanlar yorumlanmak istendiğinde aşağıdaki istatistik işlemlerinden hangisinin kullanılması daha yanıltıcı sonuç verir?
Boş Bırak
Aşağıda Ahmet'in farklı derslerden aldıkları puanlar ve sınıf ortalaması yer almaktadır.
DersAhmet'in notuOrtalamaS. Sapma
Fizik85706
Kimya60808
Mat.608010
Türkçe85859
Biyoloji65805
Tabloya dayalı olarak yapılan
I. Ahmet’in gruba göre en başarısız olduğu ders Matematik dersidir.
II. Grubun mutlak başarı düzeyinin en yüksek olduğu ders Türkçe, en düşük olduğu ders fiziktir.
III. Öğrenciler arasında farklılaşmanın en fazla olduğu ders matematiktir.
Yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz