Tebrikler! Testin en başarılı üyesi dygu ozkck 221 puan
Bir ölçme aracının kullanıldığı mak­sada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir?
Boş Bırak
I. Test maddelerinin güçlük dereceleri
II.Sınavı başaran öğrenci sayısı
III.  Test maddelerinin ayırt edicilik de­receleri
VI.  Teste ölçülen davranışların ders hedeflerine uygunluğu
V.   Sınava katılan öğrenci sayısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da han­gileri bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için uygun bir ölçüttür?
Boş Bırak
Bir matematik öğretmeninin öğrenci­lerine uyguladığı 50 soruluk bir tes­tin son 7 maddesi hiç bir öğrenci ta­rafından işaretlenmemiştir. Bu se­bepten dolayı öğretmen bu soruları puanlamaya dahil etmemiştir.
Bu du­rum testin geçerliğini nasıl etkiler?
Boş Bırak
Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 30 soruluk bir test uygularken aynı okulda görevli başka bir tarih öğret­meni 50 soruluk bir test uygulamış­tır. Bu iki testinde aynı konuları kap­sadığını varsayarsak, ikinci öğret­menin uyguladığı sınavın geçerliği­nin daha yüksek olduğunu savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasını doğru bir şekil­de desteklemiş olur?
Boş Bırak
Aşağıdaki geçerlik belirleme yöntem­lerinden hangisi ya da hangileri ista­tistiksel yaklaşıma dayalı olarak ger­çekleştirilmiştir?
I.   Testin doğru yapıyı ölçüp ölçmedi­ğini belirlemek için faktör analizi ya­pılması
II.  Hazırlanan bir zeka testi ile önce­den hazırlanmış ve geçerli kabul edilen başka bir zeka testi arasındaki korelasyonlara bakmak
III. Bir testin kapsam geçerliğini  belir­lemek için kapsam geçerliği  belir­lenmiş bir test ile arasındaki  kore­lasyonlara bakmak
VI. Bir testin kapsam geçerliğini belir­lemek için o konuda uzman kişilere danışmak
Boş Bırak
Bir başarı testinin maddeleri ile ölçü­len davranışların, dersin hedeflerine uygunluğunun saptanması aşağıda-kilerden hangisini belirlemek için uygun bir ölçüt olur?
Boş Bırak
Yazılı yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran geçerliklerinin dü­şük olduğunu savunan bir birey bu iddiasını aşağıdakilerin hangisi ile destekleyebilir?
Boş Bırak
Bir kurumun insan kaynakları de­partmanında görevli olan bir ölçme ve değerlendirme uzmanı o kuruma iş başvurusu yapan bireylere bir ge­nel yetenek testi uygulamış ve 1 se­ne sonra işe alınan bireylerin iş per­formansları ile genel yetenek testin­den aldıktan puanları arasındaki ko­relasyona bakmıştır.
Bu işlemi yapan ölçme ve değerlendirme uzmanı ge­nelyetenek testinin hangi tür geçer­liğini saptamaya çalışmıştır?
Boş Bırak
Bir tarih öğretmeni öğrencilerine uy­guladığı bir sınavda bir ya da birkaç soru yerine çeşitli konularda çok sa­yıda soru sormuştur.
Tarih öğretme­ni böyle yaparak ilk olarak neyi amaçlamıştır?
Boş Bırak
Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir so­runun cevabını o soruyu yanlış ya­pan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevaplan puanlamıştır.
Böyle bir du­rumdan o üç öğrencinin puanları na­sıl etkilenmiştir?
Boş Bırak
"Bir testin yordama geçerliğini belirle­mede en önemli nokta, uygun bir ölçüt ölçüsü elde etmektir"
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangi­leri ölçüt ölçüsünün sahip olması ge­reken niteliklerden biridir?
I.     Ölçüt ölçüsü testin yordamaya ça­lıştığı değişkenle doğrudan ilgili ol­malıdır.
II.Ölçüt ölçüsü oldukça kararlı olmalı ve günden güne değişmemelidir.
III.Ölçüt ölçüsü kişinin başarısını ger­çekten yanıtsan nesnel ve güvenilir bir ölçü olmalıdır.
VI.   Ölçütün elde edilmesi, kolay ve pra­tik olmalıdır.
Boş Bırak
Bir testin kapsam geçerliği aşağıdakilerin hangisi ile daha çok ilgilidir?
Boş Bırak
I.Soruların kolay olması
II.Soruların konuları kapsaması
III.Soruların açık ve anlaşılır olması
VI.Sınav ortamının uygun olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da han­gileri bir testin geçerliliğinin artırır?
Boş Bırak
Bir ölçme aracındaki her maddenin tutarlı ve hatadan arınık ölçüm yap­ması hangi kavram ile adlandırılır?
Boş Bırak
Bir felsefe öğretmeni aşağıdakiler-den hangisini yaparsa öğrencilerine uygulayacağı testin güvenirliğini ar­tırabilir?
Boş Bırak
Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir?
Boş Bırak
Hangi durum ya da durumlarda tes­tin güvenirliği artar?
I.Soru sayısının artırılması
II. Testte yer alan soruların açık ve an­laşılır olması
III.Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması
IV.Testin nesnel bir şekilde puanlan­ması
Boş Bırak
Aşağıdaki eylemlerden hangisi sabit hata içerir?
Boş Bırak
Hangisi ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?
Boş Bırak
Eğitimde ölçmede değişken nasıldır, hangi ölçekle ölçülür?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz