Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gülsenem Tepe 84 puan
I. Öğrencilerin sınav kağıtlarını 100 ü-zerinden puanlamak
II.  Öğrencinin  sözlü  sınavda verdiği cevaplara bakarak puan vermek
III. Öğrencinin ödevindeki imla hataları­nı belirlemek
IV. Öğrencinin sınav puanını bir kriterle kıyaslayıp karar vermek
Yukarıdakilerden hangisi yada hangi­leri bir ölçme işlemi içermektedir ?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde değerlen­dirme işlemi yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi portföy de­ğerlendirme sisteminin kullanılması­nın bir sebebidir?
Boş Bırak
Bir Psikoloji öğretmeni bir öğrenci­sinin 4. sorusunu puanlarken o öğ­rencinin bir önceki soruda verdiği cevabın etkisinde kalmış ve hatalı bir puanlama yapmıştır.
Bunun önlen­mesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Boş Bırak
Bir tarih öğretmeni öğrencilerin sı­navlarını puanlarken sevdiği öğrenci­lere yüksek puan vermektedir.
Bu puanlayıcı yanlılığını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı­dır?
Boş Bırak
Seçmeli testlerde "hepsi" seçeneği hangi durumda kullanılmaz?
Boş Bırak
Bir gruptaki bireylerin isimlerinin baş harflerine göre sıralanması han­gi nitelikte bir ölçek verir?
Boş Bırak
Bir gruptaki bireylerin doğum tarihle­rine göre g liste yapılması hangi nite­likte ölçek verir?
Boş Bırak
I.Test yönergesinin yeterli açıklama içermemesi
II.Test kitapçığının baskısının kötü olması
III.  Öğretmenin puanlama esnasında yanlılık göstermesi
IV.Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması
V.Sınavda dişi ağrıyan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi
Yukarıdakilerden hangisi yada hangi­leri ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?
Boş Bırak
Hangi durum ya da durumlarda tes­tin güvenirliği artar?
I.Soru sayısının artırılması
II.Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III.Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması
IV.Testin nesnel bir şekilde puanlanması
Boş Bırak
Test puanlan ve ölçüt puanları ara­sındaki korelasyon aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki soru tiplerinin hangisinde şansla doğru cevabı bulma ihtimali en yüksektir?
Boş Bırak
Hangi seçenekte değerlendirmenin basamakları doğru olarak sıralanmış­tır?
Boş Bırak
Bir coğrafya öğretmeni çoktan seç­meli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir.
Bu du­rumda öğretmen hangi bilişsel dü­zeydeki davranışı ölçmek istemiştir?
Boş Bırak
Bir İngilizce öğretmeni öğrencilerini bir sınava tabi tutmuş daha sonrada öğrencilerin kağıtlarını puanlamıştır.
Bu öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir yazılı yoklama sırasında Cemil bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıştır.
Bu durumda öğretmen o soruyu na­sıl puanlamalıdır?
Boş Bırak
Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir?
Boş Bırak
Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almış­lardır. "3,3,5,5,5,6,7,7,7,7"
Bu notların aritmetik ortalaması kaç­tır?
Boş Bırak
Bu notlar dizisinde mod hangi sayı­dır?
Boş Bırak
Bu notların dağılım genişliği nasıl hesaplanır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz