"Eğitime İlişkin Temel Kavramlar" adlı testte 16 soru vardır. Kpss Program Geliştirme kategorisinde yayınlanan teste 34472 kişi bakmış, 10139 kişi ise testi çözmüştür. Testte 3 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Eğitime İlişkin Temel Kavramlar" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Eğitime İlişkin Temel KavramlarGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Doğan ailesi, iki yaşındaki kızları Zeynep'in dil gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için birtakım önlemler almıştır. Aile içerisinde ve çevreyle etkileşimlerinde ana dilin öğretilmesinin ............. kültürleme süreci içerisinde sağlıklı olmayacağını; bu sürecin belli bir plan dahilinde bilinçli bir şekilde .............. kültürleme ile ele alınması gerektiğini düşünmektedir.
Bu açıklamada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
2 - Bilgi Milli eğitimin genel amaçları, hangi tür veya kademede olursa olsun değişmez.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bu amaçlar içerisinde yer alır?
Boş Bırak
3 - Bilgi I. Eğitim kurumları din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz
II. Eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretimden sonraki kurumlardan vatandaşlar ilgi, istek ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanır.
III. Maddi imkandan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.
Yukarıda açıklanan Milli Eğitim Temel İlkeleri hangi seçenekte sırasıyla verimiştir?
(I/II/III)
Boş Bırak
4 - Bilgi Eğitimi, toplumsal değer ve anlayışlarını bireye kazandırması olarak değerlendiren bir eğitim anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
5 - Bilgi Eğitim bilimlerine katkı sağlayan bazı bilim adamları program geliştirme çalışmalarında bireysel ihtiyaçları daha fazla önemsemiştir.
Buna göre aşağıdaki görüşlerden hangisi verilen açıklamayı destekler niteliktedir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Günümüzde bilginin hızla yayılması ve gelişmesi eğitim sisteminde görev yapan bazı öğretmenlerin yetersiz kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı kurslar düzenleyerek öğretmenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini sağlamaktadır.
Verilen bilgide sözü edilen kurslar aşağıdaki eğitim türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Boş Bırak
7 - Bilgi Anasayamızın 42. maddesine göre; eğitim ve öğretim Atatükr ilke ve inkilapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. İlköğretim kadın ve erkek tüm vatandaşlar için zorunludur. Devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Buna göre anayasamızın sözü edilen maddesinde aşağıda verilen milli eğitimin ilkelerinden özellikle hangileri açıklanmıştır?
Boş Bırak
8 - Bilgi I. Hale'nin ortaöğretimde öğrenim görmesi
II. Eğitimi yarım kalan Lale'nin yükseköğretime devam etmesi
Jale'nin drama kursuna kayır yaptırması
Bu ifadelerden hangisi ya da hangileri örgün öğretim kapsamında yer alır?
Boş Bırak
9 - Bilgi Sınıf dışı öğretim tekniklerinin öğrenmelerin pekiştirilmesindeki önemini çok iyi kavrayan bir öğretmen, öğrencilerine araştırma görevleri vermiş ve onların farklı kaynaklardan yararlanarak ellerindeki rubriklere uygun araştırma ödevleri yapmalarını sağlamıştır.
Buna göre öğrencilerin ödevlerini araştırarak bilgiye ulaşması aşağıdaki eğitim türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Boş Bırak
10 - Bilgi I. Cemali, eğitimi yaratıcıya ulaşmak için yapılan etkinlikler olarak tanımlamaktadır.
II. Feyzullah, eğitimi bireyin topluma uyumunu sağlama ve yenik kuşaklara kültürel mirasın aktarılması süreci olarak tanımlamaktadır.
III. Fatih, eğitimi bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etme süreci olarak tanımlamaktadır.
Eğitim tanımları dikkate alındığında Cemali, Feyzullah ve Fatih'in benimsedikleri felsefi akımlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
(Cemali/Feyzullah/Fatih)
Boş Bırak
11 - Bilgi I. İkram'ın çevresini gözlemleyerek toplumsal kuralları öğrenmesi
II. Emrullah'ın kursa giderek saz çalmayı öğrenmesi
III. Ramazan'ın okulda problem çözmeyi öğrenmesi
IV. Levent'in bilgisayarlı programlama alanına hakim olmak için kursa gitmesi
V. Sertaç'ın arkadaş çevresinden argo kelimeler öğrenmesi
Bu sıralananlar arasında aşağıdaki seçeneklerin hangisinde informal öğrenme kapsamına giren ifadelerin tümü bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
12 - Bilgi
  • Eğitim sistemimizde kullanılacak plan ve programları, ders araç gereçlerini araştırmak ve uygulama kararı alınması için gerekli makamlara sunmak
  • İlköğretim ve ortaöğretimde yurtdışından alınan diplomaların denkliklerini tespit etmek
  • Yabancı ülkelere gönderdiğimi öğrencilerin plan ve programlarını incelemek
Bu görevleri yapmakla yükümlü kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Eğitimin temelinde insan vardır ve insanın mevcut durumu yetersiz kabul edilir. Bu nedenle insanın istendik yönde değiştirilmesi gerekir.
Verilen bilgiye göre bu değişim süreci içerisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Boş Bırak
14 - Bilgi I. Eğitim, kasıtlı ve gelişigüzel kültürleme süreçlerini içerisinde barındıran genel bir kavramdır.
II. Eğitim tanımında yer alan kasıtlı ve istendik kavramları, formal eğitim tanımlamasıdır.
III. İstendik kavramı olumlu öğrenmeleri ifade ettiğinden eğitim sürecinde birey olumsuz öğrenmeler gerçekleştiremez.
IV. Eğitim yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreçtir.
Yukarıda eğitime ilişkin verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
15 - Bilgi Örgün eğitim içerisinde yer alan, okul öncesi dönemde öğrenim gören çocuklardan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Boş Bırak
16 - Bilgi Küçük yaşlardan itibaren gitar çalmak isteyen Mehmet, bu isteğini bir türlü yerine getirememesine karşın üniversitede konservatuvar bölümünü kazanmış ve orada da çelloya merak salmıştır.
Yıllar sonra gitar tutkusu yeniden ortaya çıkan Mehmet'in bu konuda kendini geliştirmek amacıyla amatör bir şekilde gitar çalabilmesi için aşağıdaki eğitim türlerinden hangisine katılması daha etkili olur?
Boş Bırak

3 Yorum

  • İsmail Sevban KAÇAR dedi ki:

    11 ve 14. sorular yanlış. 11. soruda formal eğitimin örgün ve yaygın kısımlarını yazmış. Bu maddeler informal eğitimden tamamen bağımsız. 14. soruda ise doğru cevap "E" şıkkı olacak.

  • TESTİN 11. VE 14. SORULARI HATALI

  • hamza dedi ki:

    kardeş güzelde cevaplar hani ??

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.