Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sevilay Özgül Akyol 205 puan
Program geliştirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
Boş Bırak
Program geliştirme uzmanları çoğun­lukla yapısalcı öğrenme, çoklu zeka, gibi yeni öğrenme kuramlarını uygu­lamaya, aktarmaya çalışırlar.
Bu tür çalışmalar daha çok hangi araştırma­larla karakterize edilebilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen maddeler hangi baş­lık altında toplanabilir?
I. Geleneksel içerik ve yöntemlere bağlı kalma
II. Hizmet içi eğitim ihtiyacına inanma­ma
III. Kayıtsızlık
IV. Beceri eksikliği
V. Araştırma süreçlerinde yetişmemiş olma
VI. Aşın bireysellik
Boş Bırak
Ders dışı   kol faaliyetleri, sağlık ve rehberlik hizmetleri,  özel  günlerin kutlanması ile gezi ve kurslarla ilgili yürütülen etkinlikler hangi kapsam içerisinde yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Charters ve Bobbit'in eğitim programları alanına getirdiği katkı içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi  Bloom'un okulda öğrenme modelinin öğele­rinden değildir?
Boş Bırak
Bilgiyi işleme kuramını öğretime uy­gulayan kimdir?
Boş Bırak
Hangisi tam öğrenme modelinin olumsuz yönlerinden biridir?
Boş Bırak
Eğitim programının odağını, klasik konuların ve edebi çözümlemelerin oluşturduğu, katı program anlayışı­nın yer aldığı eğitim felsefesi hangi­sidir?
Boş Bırak
Program geliştirme faaliyetlerine en fazla katkı getiren değerlendirme tü­rü hangisidir?
Boş Bırak
Öğrencinin okul dışında yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan, ders dışı etkinliklere yönelik program hangisidir?
Boş Bırak
Bir eğitim programına kayıt yaptır­mak için çok sayıda öğrenci baş­vurmuştur. Adaylar, birbirleriyle karşılaştırılmakta ve seçilmektedir.
Han­gi tür değerlendirme yapılmaktadır?
Boş Bırak
Hangisi, toplumsal sorunlar ve yeni­den  kurmacılık tasarım  modelinin görüşleri içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
"Program geliştirmenin amacı bir yazılı doküman hazırlamak değil, uy­gulamayı araştırma yoluyla geliştir­mek ve öğrencide istenen davranış değişikliğini sağlamaktır" görüşün­den çıkarılabilecek en dolaylı sonuç hangisidir?
Boş Bırak
Program geliştirme sürecinde yer alan  araştırma türlerinden  hangisi; okuldaki  problemi yerinde çözme amacıyla, ilgililerin bir araya gelerek tartıştıkları, çeşitli seçenekleri ortaya koyduktan, genellikle görüş birliğine dayalı olarak çözüm ürettikleri, ge­nelleme amacı taşımayan araştırma etkinliğidir?
Boş Bırak
Öğretimi planlama ve değerlendirme dersinde öğretim elemanı, öğrencile­re günlük plan hazırlatmaktadır. Öğ­rencilere kazandırılan davranış hangi alan ve basamakla ilgilidir?
Boş Bırak
Hangisi öğretme-öğrenme sürecinde araç-gereç kullanmanın sağladığı ya­rar değildir?
Boş Bırak
Öğrencileri hedeflerden   haberdar etmek, dersin hangi bölümü içerisin­de yer alır?
Boş Bırak
Hangisi eğitim durumlarının düzen­lenmesinde araç-gereç seçimini etki­leyen ve ortamdan kaynaklanan özel­liklerden birisidir?
Boş Bırak
Mesleki ve teknik eğitim programla­rının başlıca amacı, nedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz