Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ahmet Şanverdi 240 puan
Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme sürecinin başlangıç noktası,
Boş Bırak
Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme süreci, sistem yaklaşımına dayalı olarak yürütülmektedir. Sis­tem yaklaşımının uygulanması, prog­ram geliştirme sürecine bir çok açı­dan katkı getirmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının mesleki ve teknik eğitim programla­rına sağladığı en önemli fayda olarak nitelendirilebilir?
Boş Bırak
Hangisi Bloom'un tam öğrenme mo­delinin dayandığı temel sayılır?
Boş Bırak
Hangisi yeterliliğe dayalı amacın un­surlarından biri değildir?
Boş Bırak
Tesviye bölümü 1. sınıf atölye eğitim programını  başarı  ile tamamlayan öğrenci; metallerin talaşlı işlenme­siyle ilgili temel işlemleri teknolojik ilkelere uygun olarak yapar" şeklinde verilen hedef hangi düzeye yönelik­tir?
Boş Bırak
Davranış yazarken kullanılan fiillerin anlamları açık olmalı ve yanlış yo­rumlamalara neden olmamalıdır.
Aşağıda verilen fiillerden hangisi, yan­lış yorumlamalara neden olmayacak biçimde davranışı açık bir şekilde ifade etmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi   duyuşsal alanla ilgili değildir?
Boş Bırak
Teknolojideki hızlı değişimin eğitim programlarına yansıması değerlendi­rildiğinde, program geliştirme çalış­malarından daha çok, program hazır­lama çalışmalarını gerekli kılan etki biçimi hangisidir?
Boş Bırak
"Dünyadaki nüfus artış hızı dikkate alındığında ve geleneksel uygulama­lar devam ettiğinde, 20 yıl sonrasın­da mevcut okul ve öğretmen sayısını ikiye katlamak gerekecektir" görüşü eğitim programlarında nasıl bir deği­şimi gerekli görmektedir?
Boş Bırak
Öğretim teknolojileri ve materyalle­rin, eğitim programıyla ilişkisi değer­lendirildiğinde, daha çok programın hangi öğesiyle ilişkili olduğu söyle­nebilir?
Boş Bırak
Bireyin mevcut davranışları ile ka­zandırılmak istenen davranışlar ara­sındaki fark, eğitim programı açısın­dan neyi ifade eder?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden  hangisi,   program hazırlama ve geliştirme çalışmalarını etkileyen yeni yaklaşımlar içerisinde, daha eski olanıdır?
Boş Bırak
Öğrenme yaşantıları düzeneği olarak da adlandırılan eğitim programında, yaşantılar önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim programının başarıya ulaş­ması, eğitim durumlarında geçerli öğrenme yaşantılarının düzenlenme­sine bağlıdır.
Buna göre aşağıdaki­lerden hangisi eğitim durumlarında geçerli öğrenme yaşantıları düzen­lerken dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik değildir?
Boş Bırak
Eğitim-öğretimde plan yapmanın sağladığı faydalardan hangisi diğer­lerini kapsamaktadır?
Boş Bırak
Yıllık, ünite ve günlük planlarla ilgili olarak Türkiye'de yaşanan sorunlar dikkate alındığında, hangisinin diğer­lerine göre daha lüks bir sorun oldu­ğu söylenebilir?
Boş Bırak
Eğitim-öğretimde kullanılan planlar tek tiptir ve hemen hemen Türki­ye'nin her yerinde aynı hedef ve dav­ranışlara yer vermektedir.
Bu durum hangisiyle çelişmez?
Boş Bırak
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlanır­ken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalıdır.
Bu du­rum en çok hangi öğretmenler için önemlidir?
Boş Bırak
Hangisi eğitim-öğretim planlarının öğretmenlerin içinde bulundukları şartlar dikkate alınarak yapılamama­sının gerekçelerinden değildir?
Boş Bırak
İyi bir plan hazırlamanın birinci aşa­ması nedir?
Boş Bırak
Öğretmenlerin en çok yaptığı planlar hangileridir?
I. Günlük ders planlan
II. Yıllık planlar
III.Gözlem planlan
IV.İnceleme planları
V.Ünite planlan
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz