Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sevilay Özgül Akyol 249 puan
Öğretim araç-gereçlerinin seçiminde hangisi daha az dikkate alınmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki öğrenme ortamlarından hangisi, beceri öğretiminde ve bece­rinin gerçek bir iş ortamında tecrübe edilmesi gerektiğinde kullanılması daha uygun bir ortamdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki araçlardan hangisi daha çok küçük gruplar (25 öğrencinin bulunduğu gruplar için uygundur?
Boş Bırak
Aşağıdaki araçlardan hangisi öğret­menden bağımsız olarak kullanılabi­lir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi görsel ma­teryallerin tasarım öğelerinden de­ğildir?
Boş Bırak
Araçlara dayalı öğretimin olası sa­kıncalarından değildir?
Boş Bırak
Hangisi tamlayıcı değerlendirmenin kullanım zamanı içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Hangisi biçimlendiriri değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarındandır?
Boş Bırak
İletişim sürecini bozan, aksatan fak­törlere gürültü denir. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kapsamı içeri­sinde değerlendirilemez?
Boş Bırak
Hangi özellik, iletişim sürecinde kay­nağın güvenirliğine yönelik bir gös­terge olarak yorumlanamaz?
Boş Bırak
Çoklu zeka kuramına göre, hangi et­kinlik sınıf içerisinde öğrencilerin dil zekasını geliştirmeye yönelik değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sınıfın sahip olması gereken fiziksel özellik­lerden değildir?
Boş Bırak
İlişkilerin etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini   sağlamak   amacıyla yapılan yazılı ya da sözlü düzenleme­ler aşağıdakilerden hangisiyle tanım­lanabilir?
Boş Bırak
Öğretmenin,birbirleriyle konuşma­sını engellemek için öğrencileri birbi­rinden uzak sıralarda oturtması, da­ha çok hangi sınıf yönetim yaklaşı­mını benimsediğini gösterir?
Boş Bırak
Hangisi öğretmenin öğretim davra­nışlarını etkileyen okulla ilgili etken­ler arasında yer almaz?
Boş Bırak
Hangisi öğretim materyali hazırlar­ken daha fazla dikkat edilmesi gere­ken bir durumdur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen gruplama şekilleri dik­kate alındığında;
I.Bilgiye göre gruplandırma
II.Beceriye göre gruplandırma
III.ilgiye göre gruplandırma
IV.Rast gele gruplandırma
V.Arkadaşlık  durumuna  göre gruplandırma
Öğretmenin yalnızca konu başlıkla­rını vererek öğrencilerin 4 kişilik gruplar oluşturmasını ve belirlenen tarihte konularını sunmalarını iste­mesi, öğretmenin hangi gruplama yöntemlerini kullandığını gösterir?
Boş Bırak
Öğretmenlerin sınıf ortamını en olumlu olabilecek şekilde düzenlemelerinin ana nedeni ne olabilir?
Boş Bırak
Bir öğretmen sınıfta söz almadan konuşan bir öğrenciyi dersten attı­ğında ne tür bir ceza vermiş olur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, öğrenciyi istenen davranışlar yoluyla, isten­meyen davranışlardan uzaklaştırma yollarından birisi değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz