Tebrikler! Testin en başarılı üyesi duygu alan 28 puan
Öğretmenin sınıfın en yaramaz çocuğunu sınıf başkanı yapması, esas olarak sorunla ilgili ne yaptığının bir göstergesidir?
Boş Bırak
Sınıf kurallarının oluşturulması süre­ci dikkate alındığında hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Öğrencilerin sınıf kurallarına uyma düzeyini artırmak için öğretmen hangisini yapmamalıdır?
Boş Bırak
Yapılandırman teoriye göre sınıf içe­risinde iyi bir öğretme öğrenme or­tamı oluşturmayı düşünen bir öğret­men, hangisini yapmamalıdır?
Boş Bırak
Sınıf içerisinde öğrenci davranışları­nın pekiştirilmesiyle ilgili olarak yapı­lan etkinliklerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Öğretmen sınıf içerisinde önce bilgi­sayarın avantajlarını, daha sonra da dezavantajlarını tartıştırarak öğrenci­lerin bir sonuca (sentez) varmalarını sağlamıştır.
Öğretmenin   öğretme-öğrenme durumunda kullandığı akıl yürütme türü hangisidir?
Boş Bırak
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri­ne çalışmamanın doğuracağı sonuç­ları kestirebilme hedefi bilişsel alanın hangi basamağıyla ilgilidir?
Boş Bırak
Razı oluş ve rıza gösteriş fiillerini içeren hedefler duyuşsal alanın hangi basamağı içerisinde yer almaktadır?
Boş Bırak
Bilgisayar destekli  öğretim (BDÖ) yazılımları içerisinde öğretmenin ru­tin görevlerini üstlenen en kapsamlı yazılım türü hangisidir?
Boş Bırak
Giriş-madde seçimi-soru cevap-değerlendirme-dönüt-kapanış etkin­liklerini içeren BDÖ yazılımı hangisidir?
Boş Bırak
BDÖ yazılımlarının hazırlanmasında kullanılan programlama araçlarından hangisi daha fazla zaman, çaba ve uzmanlık gerektirmektedir?
Boş Bırak
Geleneksel eğitim programlarının, uzaktan eğitim programlarına dönüşmesinin en önemli gerekçesi nedir?
Boş Bırak
Hangileri bilgisayarın eğitimde en fazla kullanıldığı alanlardır?
Boş Bırak
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda "fert­lerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyu devam etmesinin" esas olduğu vurgulanmaktadır.
Buna gö­re, Milli Eğitimin Temel İlkelerinden hangisine işaret edilmektedir?
Boş Bırak
Öğretmen sınıfını, geleneksel yerle­şim biçimine göre düzenlemektedir. Bu uygulamaya dayalı olarak aşağı­daki   sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Aşağıda verilen özelikler dikkate alındığında; öğretmenin nasıl bir yer­leşim düzeni oluşturduğu söylenebi­lir?
I.Elips ya da dairesel olarak düzen­lenebilir.
II. Karşılıklı oturan öğrenciler, birbirle­riyle kolaylıkla iletişim kurabilirler.
III.Gerektiğinde öğrenciler, sandalye­lerinin yönünü değiştirerek tahtayı ya da perdeyi rahatlıkla izleyebilir­ler.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Sisteminde yapılan yeni dü­zenlemeler içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Okulla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Öğretmenin program geliştirme ko­nusunda bilgi sahibi olmasının en önemli gerekçesi nedir?
Boş Bırak
Öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olduğunun en önemli göstergesi hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz