Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Hakan Demir 87 puan
Program geliştirme çalışmaları birçok temel dikkate alınarak çok yönlü şekilde yürütülür.
Aşağıda program geliştirmenin temelleri ve iş görüleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Tasarı Akademi Yayıncılık kitap yazımında Indesign dizgi programını kullanmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarına bir haftalık bilgisayar üzerinde Indesign dizgi kursu vermesi için konuyla ilgili uzmanlardan yararlanılmıştır. Bu bir haftalık süre zarfında izinli olduğu için çalıştığı firmadaki eğitime katılamayan Okan Bey, bu eksikliğini akşamları mesai saatinin dışında kurum dışından bir kursa giderek on beş günlük bir çalışmayla gidermiştir.
Tasarı Yayıncılığın düzenlediği ve Okan Bey'in aldığı eğitim hizmetiyle ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
(Tasarı Yayıncılık / Okan Bey)
Boş Bırak
İktisadi veriler incelendiğinde son yıllarda Çin'in yanı sıra ülkemizin de istikrarlı büyüme oranları kaydederek dünya piyasalarının ve sermaye sahiplerinin ilgisini çektiği ve yatırım yapılabilir ülkeler arasında konumlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca bu iki devletin, gelecekte dünya için önemli aktörler olarak siyasi arenadaki yerlerini alacağı da öngörülmektedir. Bu öngörünün gerçekleşmesi ve ülkemizin dünya siyasetinde söz sahibi olabilmesi için eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Dolayısıyla eğitim alanında bu değişimi hızlandıracak reformlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Yukarıda açıklanan ihtiyacın belirlenmesinde kullanılan ihtiyaç saptama yaklaşımı ile bu ihtiyacı gidermek üzere kullanılacak program tasarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
(İhtiyaç saptama yaklaşımı / Program tasarlama yaklaşımı)
Boş Bırak
Hikmet öğretmen, Sosyal Bilgiler dersinde "Demokrasi ve İnsan Hakları” konusunu işlerken öğrencilerin aktif katılım göstermelerini ve kendilerini özgürce ifade etmelerini hedeflemiştir. Ancak öğrencileri konuya gerekli ilgiyi göstermemiş ve işleniş sırasında katılımsağlanamamıştır. Öğretmen, farklı yöntem tekniklerle katılımı artırmayı denemiş fakat başarılı olamamıştır. Bunun üzerine Hikmet öğretmen, öğrencilerin derse katılmama ve kendini ifade etmede zorlanmalarının sebeplerini belirlemek amacıyla onlarla ders dışı saatlerde sohbet etmiş ve onları yakından tanımak için aileleri ile iletişime geçmiştir. İncelemeleri sonucunda ailelerin, evde öğrencilere karşı baskıcı bir tutum izlediklerini fark etmiştir. Konuyu ailelerle paylaşmak için de veli toplantısı yapma kararı almıştır.
Hikmet öğretmenin yukarıdaki paragrafta sıraylahangi programları işe koştuğu söylenebilir?
Boş Bırak
Program geliştirme, mevcut program taslaklarına masa başında bir takım konuların eklenip çıkarılması değildir. Hazırlanan programın gerçekten uygulana-bilir olup olmadığını da belirlemeyi içeren bir süreçtir. Bunun için pilot uygulama yapılır. Ancak bu şekilde hazırlanan taslak programda ön görülemeyen aksaklıklar tespit edilebilir ve giderilebilmesi için önlemler alınabilir.
Yukarıda verilen açıklama program geliştirmenin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
Boş Bırak
- Dünyadaki her şey gibi bilgi de insan düşüncesinin eseridir.
- Dış dünya biz onu algıladığımız sürece anlamlıdır.
- Eğitim, insanda zaten önceden var olan bilginin açığa çıkarılması işini üstlenmektedir.
- Bilmek bilene bağlıdır.
Yukarıda sıralanan özellikler aşağıdaki felsefi anlayışlardan ve felsefenin alanlarından hangisiyle daha çok ilgilidir?
(Felsefi anlayış / Felsefi alan)
Boş Bırak
Program geliştirme yaklaşımlarında ilk basamak genellikle ihtiyaç analizidir.
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç analizi sürecinde yapılanlar arasında yer almaz?
Boş Bırak
Bir Edebiyat öğretmenin derste okutacağı içeriği seçerken aşağıdaki ölçütlerden hangisini dikkate alması gerekmez?
Boş Bırak
"Eğitimde program geliştirmenin temellerini öğretebilme"
Yukarıda verilen örnekte hedef yazma ilkeleriyle ilgili ihlal edilen nokta aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
"Öğretimde bilişsel alanın basamaklarındaki hedeflerin özelliklerini kavrayabilme"
Bir öğrencinin yukarıdaki hedefi kazanmış olması aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirmesi için yeterli değildir?
Boş Bırak
Bir okul öncesi öğretmeni, öğrencilerine yemek öğünlerini öğretmek için bu konuda hazırlanan bir eğitim CD'si kullanmak istemiştir. CD'de kahvaltı için mısır gevreği yemenin uygun olacağı anlatılmaktadır. Fakat öğrenciler öğretmene bunun kahvaltı olmadığı konusunda itiraz etmişlerdir. Çünkü öğrenciler kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta gibi besinler tüketmektedirler.
Yukarıda verilen olayın yaşanmaması için aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarının hangisine başvurulması uygun olur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi erişiye dayalı program değerlendirmenin özelliklerinden birisidir?
Boş Bırak
Bir grup öğrenciyi tarihi özelliği bulunan bir yere geziye götüren öğretmen, öğrencilerine dikkatli gözlem yapmalarını, tarihte yaşananları anlamak için mekânın sesini dinlemelerini söyler. Çünkü gezi sonunda her öğrenciden birer gezi raporu hazırlamasını isteyecektir.
Bu tür bir öğrenme etkinliğinde öğrencilerin özellikle hangi beceri alanının geliştirilmesi hedeflenmektedir?
Boş Bırak
"Bu ders sonunda, bilişsel alanda hedef yazmayı öğrenmiş olacaksınız"
şeklinde bir cümle kuran öğretmen aşağıdakilerden hangisine yönelik bir örnek vermiş olur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisini uygulayan öğretmen, eğitim durumunun özelliklerinden birisi olan ekonomiklik ilkesine uygun davranmış olur?
Boş Bırak
Öğretmen ünitelendirilmiş yıllık plan yaparken, aşağıdakilerden hangisini daha önce göz önünde bulundurmalıdır?
Boş Bırak
Bir öğretmen, “Öğrencilerine çok yönlü düşünme, kendini değerlendirme, bilgiyi sorgulama, sonuca ulaşıp karar verme, edilgenlikten bağımsızlığa yönelme, demokrasi bilinci taşıma” gibi özellikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğretmenin amacına ulaşması için öğrencilerinde aşağıdaki düşünme türlerinden öncelikle hangisini geliştirmesi daha uygun olacaktır?
Boş Bırak
Bir Fizik dersi öğretmeni aynalarla ilgili konuları anlatırken, öğrencilerinin seviyelerini dikkate almakta ve olabildiğince fazla örnekler vererek somutlaştır-maya, basitleştirmeye ve daha anlaşılır kılmaya çalışmaktadır.
Bu öğretmen, daha çok hangi ilkeye dayalı olarak ders anlatmaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz