Tebrikler! Testin en başarılı üyesi mehmet çal 60 puan
Bir program geliştirme uzmanı, prog­ramda konuların ağırlıklı olması ge­rektiğini düşünmektedir. Uzmanın hangi seçeneğe daha fazla önem vermesi beklenir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, "okul ve okul dışındaki planlı etkinlikleri içe­ren öğrenme yaşantıları düzeneği" karşılığı olarak Türkiye'de kullanılan kavramlardan değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ Av­rupa'sında,   eğitim   programlarının genel özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Türkiye'de yürütülen program geliş­tirme çabaları tarihi bir perspektifle değerlendirildiğinde aşağıdaki yargı­lardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak
İçeriğin düzenlenmesinde dikkate alınması gereken en önemli ilke han­gisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sorulara aranan cevaplar­dan hangisi eğitim programlarında toplumsal temeli daha az dikkate al­maktadır?
Boş Bırak
Öğretmenler günlük planlarını hazır­larken, hangi seviyedeki öğrencileri dikkate almaları daha doğru olur?
Boş Bırak
Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi­nin dayandığı felsefi temel hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi   öğrenen merkezli program tasarım modelleri içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi eğitim prog­ramlarının   hazırlanması   amacıyla oluşturulan "program çalışma gru­bu" içerisinde kesinlikle yer alması gerekir?
Boş Bırak
Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının eğitim programlarında, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin oranı hangi öğretmenler için en yüksek olmalıdır?
Boş Bırak
Eğitim durumlarında ipucu vermenin sağladığı en önemli avantajlar neler­dir?
I.    Dikkati sağlamak,
II.   Öğrenciyi hedeften haberdar etmek,
III.  Kavramayı kolaylaştırmak,
IV.  Önbilgileri hatırlatmak,
V.Katılımı artırmak
Boş Bırak
"Hedefler binişik olmamalıdır" ifa­desinde geçen binişik kavramıyla an­latılmak istenen nedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ölçüt daya­naklı hedef (yeterliliğe dayalı amaç) yazmanın gerekçesi olamaz?
Boş Bırak
Hedef belirlerken izlenmesi gereken aşamalar hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Boş Bırak
"Beslenme dersinde  temel   besin gruplarını hatırlayabilirle" hedefi, bi­lişsel alanın hangi basamağıyla ilgi­lidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen kazandırmak istediği davranışı, öğrencilerin bildiği araçla­rı kullanarak aynı şekilde kazandıra­bilir olmasına rağmen, öğrencilerin daha önce hiç görmediği bir.aracı kullanarak davranışı kazandırmak istiyor.
Öğretmenin temel amacı ne olabilir?
Boş Bırak
"Program değerlendirme çalışmala­rında öncelikle hedef ve davranışla­rın doğruluğu kontrol edilmelidir" önermesinde esas olarak, program değerlendirmede hedef ve davranış değerlendirmenin hangi işlevi vurgu­lanmak istenmektedir?
Boş Bırak
I. Program anlayışının yalnızca ders kitapları ile sınırlandırılması
II. Programların öğretmenler tarafın­dan hazırlanması
III.Programların bir merkezde hazır­lanması
IV.  Programların   ilgililerin   katılımıyla hazırlanması
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme anlayışının Türkiye'deki geli­şim aşamalarını doğru olarak yansıtmaktadır?
Boş Bırak
Hangisi eğitim programlarında se­çimlik derslere yer verilmesinin sağ­layacağı avantajlardan değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz