Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Orhan Kalem 294 puan
Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Tyler modeline göre, eğitim öğrenci­lerde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitimin hedefi is­tenilen davranışları öğrencilere ka­zandırmaktır. Bunun   için   eğitim programının başında açık seçik, göz­lenebilir, ölçülebilir ve öğretilebilir olarak ayrıntılı bir şekilde ifade edil­melidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerinden dolayı Tyler modeline yöneltilecek eleştirilerden değildir?
Boş Bırak
Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğ­renmeleri ve hayatta geçerli, güncel bilgileri öğrenmeleri eğilim progra­mının hangi özelliği ile ilgilidir?
Boş Bırak
Öğretmenin yıllık plan hazırlamaya başlamadan önce yapacağı faaliyet­ler içerisinde hangisi diğerlerine gö­re daha fazla zaman gerektirmekte­dir?
Boş Bırak
Hangisi, iyi bir günlük plan hazırla­mak için öğretmenin dikkat etmesi gereken bir özellik değildir?
Boş Bırak
Gezi, Gözlem ve Deney Planları han­gi planın bir parçasıdır?
Boş Bırak
"Bir hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemin dayandığı sağlık ilkelerini bulabilme"   hedefi   bilişsel   alanın hangi basamağına yöneliktir
Boş Bırak
Okula zamanında gelen, arkadaşla­rıyla kavga etmeyen, okula temiz ve düzgün giyinerek gelen bir öğrenci en alt düzeyde hangi hedefe uygun davranışlar göstermektedir?
Boş Bırak
"Damardan kanı kurallara uygun ola­rak bir dakikada alabilme" hedefi, devimsel alanının hangi basamağıyla ilgilidir?
Boş Bırak
Plan defteri hazırlayan bir öğretmen, plan defterinin ilk sayfasında kendi­ne ve sınıfına ait bilgilere yer verir. Bu bilgileri yazmanın temel gerekçe­si nedir?
Boş Bırak
Bir eğitim programında yer alan he­def ve davranışlarla, program içeriği arasındaki ilişki kurulurken ya da bir başka ifadeyle ünite analiz tablosu hazırlanırken, hangisi dikkate alın­maz?
Boş Bırak
Eğitim  durumlarının  düzenlenmesi sırasında, öğrenciler için öğrenme yaşantılarını hazırlayan bir program geliştirme uzmanı en çok neleri dik­kate almalıdır?
I.Öğrenme stilleri
II. Öğrenme stratejileri
III. Öğrenme modelleriIV.Öğrenci sayılan
V.Ders kitabı
VI.Yönetim
Boş Bırak
Hazırlanan programlar yaygınlaştırılmadan önce, ön denemesinin ya­pılması gerekir.
Hangisi ön deneme uygulamalarında özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum değildir?
Boş Bırak
Hangisinde programların denenme­sinde izlenecek sıra doğru olarak ve­rilmiştir
Boş Bırak
I.Öğrenme  yaşantıları   ucuza  mal edilmeli
II. Bir öğrenme yaşantısı birkaç hedefi aynı anda gerçekleştirebilmen
III.Yaşantılar   istenmeyen   olumsuz davranışlar kazandırmamalıdır
Yukarıda öğrenme yaşantılarına iliş­kin verilen özelliklerle anlatılmak is­tenen nedir?
Boş Bırak
Bireyin çevresiyle etkileşiminin bi­reyde bıraktığı iz, hangi kavramı ta­nımlamaktadır?
Boş Bırak
16-17. soruları örnek öğretim etkinliğine göre cevaplayınız.
Öğretmen sosyal bilgiler dersinde ve dersin belirli bir aşamasında öğrencilere "nereye yaya kaldırımı denir? şeklinde soru yöneltmiş, bir müddet bekledikten sonra cevap gelmediğini görünce taşıt, trafik polisi, trafik ışığı, kavşak, durak, yaya kaldırımı ile ilgili hızlı bir şekilde slayt gösterisi yapmıştır. Öğrencilerin cevaplarını dinleyerek ve doğru cevapla­rı teşvik ederek yaya kaldırımını öğrenci­lerle birlikte tanımlamıştır.
Yapılan etkinlik dersin hangi aşamasında gerçekleşmiş olabilir?
Boş Bırak
Öğretmenin kullandığı materyal ne amaçla kullanılmıştır?
Boş Bırak
Derste işlenen konunun başlığı ne olabilir?
Boş Bırak
Yapılan etkinlik hangi hedefe yöne­liktir?
Boş Bırak
Biçimlendirici değerlendirme ne za­man yapılır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz