Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Feyza Candan 69 puan
Eğitim ihtiyaçları belirlenirken "konu ile ilgili seçilmiş uzmanlar grubunun akıla bir yaklaşımla ortak görüşleri­nin alındığı" bilgi toplama tekniği hangisidir?
Boş Bırak
"Karşılıklı etkileşim içerisinde bulu­nan  unsurların  tasarlanan  eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için bir bütün meydana getirecek şekilde or­ganize edilmesi" neyi tanımlamakta­dır?
Boş Bırak
Program değerlendirme çalışmala­rında öğrenci başarısının ölçülmesi önem taşımaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci başarısını değerlen­dirmede diğerlerine göre daha az önemli bir ölçüt olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretim kavramını tanımlamaz?
Boş Bırak
Program karar ve koordinasyon gru­bunda konu alanı ile ilgili olarak hangi temsilcinin yer almaması ge­rekir?
Boş Bırak
Okul düzeyinde program geliştirme etkinliklerinin etkili ve verimli bir şe­kilde gerçekleşmesi için hangisi daha önemlidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki program değerlendirme modellerinden hangisi yalnızca nitel yöntem kullanarak programın değer­lendirilmesini öngörmektedir?
Boş Bırak
Eğitim durumlarının düzenlenmesin­de binlerce araç-gereç, onlarca yön­tem ve teknikle, strateji ve yaklaşım­lar değişik biçimlerde düzenlenebil­mektedir. Öğretme-öğrenme durum­larının başarılı olabilmesi bu düzen­lemelerin birbiriyle uyumuna bağlı­dır.
Hangisinde etkili bir eğitim du­rumu düzenlemek amacıyla; hedef, strateji, yöntem ve teknik uyumuna daha fazla dikkat edildiği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi konu mer­kezli tasarımlar içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Hangisi, psikolojik temel olarak bi­lişsel yaklaşımı dikkate alan bir program tasarımında öngörü olarak yer almaz?
Boş Bırak
Hangisi, çoklu zeka kuramına dayalı bir eğitim programı hazırlanmış ol­masına rağmen, geleneksel eğitim programının bir yansımasıdır?
Boş Bırak
Programlara göre ders kitaplarını ha­zırlamak, hazırlatmak veya satın al­mak hangi bakanlık biriminin görevi­dir?
Boş Bırak
Orta öğretim programlarının hazır­lanması hangi bakanlık biriminin gö­revidir?
Boş Bırak
Öğrencilerin öğrendiklerini nasıl kul­lanacaklarını kavramaları dersin hangi aşamasında gerçekleşir?
Boş Bırak
Öğrencilerin davranışları nasıl öğre­neceklerini anlamaları dersin hangi aşamasında gerçekleşir?
Boş Bırak
Hangisi dersin geliştirme bölümünde öğrencinin kazanacağı duyuşsal bir sonuçtur?
Boş Bırak
Eğitim durumları düzenlenirken, öğ­retme stratejileri ile hedef ve davra­nışların ilişkisinin kurulması gerek­mektedir. Programda öngörülen bi­lişsel, duyuşsal, devimsel hedef ve davranışların tümünü kazandırmayı planlayan bir öğretmenin hangi öğ­retme stratejisini dikkate alması ge­rekir?
Boş Bırak
Edgar Dale tarafından öğrenme ya­şantılarının ve eğitim durumlarının düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen yaşantı konisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Hangisi iletişim sürecinin temel öğelerindendir?
Boş Bırak
Eğitim durumlarının düzenlenmesin­de araç-gereç kullanmanın ana ama­cı nedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz