Tebrikler! Testin en başarılı üyesi mehmet çal 37 puan
Hangisi ders işlenirken öğretmenin dikkat etmesi gereken fiziksel hare­ketlerden biri değildir?
Boş Bırak
Göz iletişimiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Eğitim bir sistem olarak değerlendi­rildiğinde, eğitimi sisteminin işlemler öğesini aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Boş Bırak
Uzak, genel ve özel hedefler birbirle­riyle tutarlı olmalı ve birbirlerini des­teklemelidir. Hedeflerin birbirini des­teklememesi ve çelişmesinin doğu­racağı en önemli sonuç ne olabilir?
Boş Bırak
Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgilerin verilmesi gerekti­ğini savunan eğitim felsefe hangisi­dir?
Boş Bırak
(I.istenilen) nitelikte yapma, (II. iste­nilen) sürede yapma ve (III. İstenilen) yeterlilikte yapma
davranışları de­vimsel alanın hangi basmağıyla ilgilidir?
Boş Bırak
"Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme" şeklinde ifade edilen bir hedefte ne tür bir yanlışlık bulunmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen hedefler, hangi eği­tim kademesinin genel hedeflerini yansıtmaktadır?
I. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışında yetiştirmek
II. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden  yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi yapılandırmacılıkla ilgili olarak söylenemez?
Boş Bırak
Hangisi geleneksel öğretim program­larını en gerçekçi bir biçimde özet­lemektedir?
Boş Bırak
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı için hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Eğitimin uzak hedefleriyle ilgili ola­rak hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Devimsel davranışları ölçmek için en uygun yol;
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi "program karar ve koordinasyon grubu" içeri­sinde Milli Eğitim Bakanlığı temsilci­si olarak yer almaz?
Boş Bırak
Verilen program geliştirme modelle­rinden hangisi ya da hangilerinde tümevarım yaklaşımı benimsenmek­tedir?
I.   Taba Modeli
II.Tyler Modeli
III. Oliva Modeli
IV.Sylor-Alexander-Lewis Modeli
Boş Bırak
Toplumdaki baskı gruplarının istek­lerinden hareket ederek ihtiyacın be­lirlenmesi yaklaşımı hangisidir?
Boş Bırak
Konuların yeri geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda, içeriği hangi programlama yaklaşı­mına göre düzenlemek doğru olur?
Boş Bırak
Öğretmen yetiştiren kurumların eği­tim programlan değerlendirildiğinde, öğretmenlik mesleğini diğer meslek­lerden ayıran yeterlilik alan/alanları hangisi/hangileridir?
I. genel kültür
II.alan bilgisi
III. meslek bilgisi
Boş Bırak
Program geliştirme çalışmalarının her aşamasında yararlanılmakla bir­likte, özellikle hedeflerin oluşturulabilirlik ve ulaşılabilirlik açısından belirlenmesinde hangisi daha fazla etki­lidir?
Boş Bırak
Okul-toplum ilişkilerinde, olması ge­rekenler açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz