Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Feyza Candan 100 puan
Biçki-nakış kursları, asker yetiştirme ve ilkokul eğitimi hangi eğitim kav­ramıyla açıklanabilir?
Boş Bırak
Hangisi informal eğitim için söyle­nemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerdenhangisi cumhuriyet döneminde eğitimde gerçekleştirilen yeniliklerden değildir?
Boş Bırak
Hangisi Türkiye'de 21. yüzyılda eği­timle ilgili beklenen gelişmeler ara­sında daha fazla öncelik taşımakta­dır?
Boş Bırak
Hedeflerin bir muhteva ile kenetli olması ne demektir?
Boş Bırak
"Birey amaca ne oranda ulaştığını bildiği zaman, öğrenme daha hızlı olur."  ifadesi  eğitim  durumlarının düzenlenmesinde neye dikkat edil­mesi gerektiğini vurgulamaktadır?
Boş Bırak
"Dersin geliştirme bölümünde ve öğ­retimin ilk aşamalarında başarılı ol­mak, öğretimin etkililiğini artırır." ifadesiyle esas olarak anlatılmak is­tenen nedir?
Boş Bırak
"Birey, yeni içeriği, daha önceki etkili olarak öğrendiği içerikle ilişki kur­mak suretiyle öğrenir." ifadesiyle esas olarak anlatılmak istenen nedir?
Boş Bırak
"Devimsel davranışların kazandırıl­masında, ilk aşamada uygulamanın uzun ve kesintisiz yapılması yerine, kısa aralıklarla yapılması daha etkili­dir" ifadesiyle esas olarak anlatılmak istenen nedir?
Boş Bırak
"Öğrenci kendisi için anlamlı olan içeriği daha iyi öğrenir" ifadesinden hangi anlam çıkarılamaz?
Boş Bırak
Hangisi eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin ihmal edilme ne­denlerinden birisi olamaz?
Boş Bırak
Hangisi program geliştirmenin neden devamlılık gerektiren bir süreç oldu­ğunu açıklayan bir gerekçe değildir?
Boş Bırak
Program geliştirme açısından, me­zunları izlemenin temel amacı nedir?
Boş Bırak
Programın değerlendirilmesi sonu­cunda öğrencilerin istenen davranış­ları kazanamadıkları belirlendiğinde ilk yapılması gereken hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen maddeler hangi başlık altında toplanabilir?
I. Yatay boyuta hedef ve davranışlar yazılır.
II. Dikey boyuta içerik yazılır.
III. İlişki kurmak için davranışlarla, ko­nuların kesiştiği yere X işareti ko­nur.
Boş Bırak
Aşağıda verilen yaklaşımlar ne ile ilgilidir?
I. Doğrusal programlama yaklaşımı
II. Sarmal programlama yaklaşımı
III. Modüler programlama
Boş Bırak
Endüstri öncesi dönemde, ders ki­taplarında resimlerin yer almasını ve çevredeki somut nesnelerin öğre­timde kullanılmasını savunarak, program geliştirme alanına büyük katkı getiren bilim adamı hangisidir?
Boş Bırak
Herkes için ayrı bir eğitim programı hazırlanmalı görüşü;
Boş Bırak
Aşağıda belirtilen öğrenci tiplerinden hangisinin eğitim durumları düzen­lenirken, sınıfta sorun teşkil etmeye­ceği söylenebilir?
Boş Bırak
İstenmeyen davranışlar öğrenciler tarafından ilgi çekme amacıyla yapıl­dığında, öğretmenin kullanacağı en uygun strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz