Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nadin aba 349 puan
Aşağıdakilerden hangisi hedef ya­zarken uyulması gereken ilkelerden değildir?
Boş Bırak
Aşamalılık  özelliği  ağırlık  taşıyan derslerde içeriği düzenlerken en faz­la hangi programlama yaklaşımı kullanılır?
Boş Bırak
Okulöncesi eğitimde hangi program tasarım modeli ağırlık taşımaktadır?
Boş Bırak
Okulun yaşama  hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olması gerekti­ğini ve öğretimde problem çözme yönteminin esas alınması gerektiğini savunan eğitim felsefe hangisidir?
Boş Bırak
Hangisi programlı öğretimin ilkeleri içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Hangisi davranışçılığın eğitim prog­ramları üzerindeki en önemli etkisi olarak nitelendirilebilir?
Boş Bırak
Okul-aile işbirliğinin artırılması, daha çok eğitim programlarının hangi te­meli ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Bilgi bütününü anlamlı öğelere ayı­ran bir öğrenci hangi öğrenme stra­tejisini kullanmaktadır?
Boş Bırak
Hangisi eğitim durumları değişkenleri içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
I. öğeleri belirleme, II. ilişkileri belir­leme ve III. örgütleme ilkelerini orta­ya koyma zihinsel yeterlilikleri biliş­sel alanın hangi basmağıyla ilgilidir?
Boş Bırak
"Öğrencilere eleştirisel düşünme alışkanlığı  kazandırmak"  hedefinde, hedefler için gerekli hangi özellik dikkate alınmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde Türk Milli Eğitiminin Genel hedefleri doğru ve eksiksiz olarak yorumlanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi  davranışları bilişsel, duyuşsal ve devimsel olarak ayırma nedenleri içerisinde daha az öneme sahiptir?
Boş Bırak
Eğitim programı içerisinde yer veri­lecek hedef ve davranışları seçerken, davranışla ilgili hangi özellik daha az dikkate alınmalıdır?
Boş Bırak
Bir dersin öğrenme-öğretme etkinlik­lerinin bu ders için ayrılan zamana dağıtımın yapıldığı plana ne ad veri­lir?
Boş Bırak
Bir öğretmen, verdiği dersin kazan­dırmak istediği davranışların ne öl­çüde kazanıldığını   belirlemek ama­cıyla dönemin başında ve sonunda öğrencilere aynı testi iki defa uygu­lamakta ve öğrencilerin testlerden aldıkları puanlar arasındaki farkın an­lamlı olup olmadığına bakmaktadır.
Öğretmenin temel amacı neyi değer­lendirmektir?
Boş Bırak
Karadeniz bölgesinde bir sınıf öğ­retmeni, hayat bilgisi dersinde mes­lekleri tanıyalım ünitesini işlerken, öğrencilerle balıkçılık, çiftçilik, ormancılık, futbolculuk gibi mesleklere öncelik verirken, bir başka öğretmen Akdeniz bölgesinde aynı ünitede arıcılık, turizmcilik gibi meslekleri ön plana çıkarmaktadır.
Bu durum eğitim programının daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?
Boş Bırak
Ünite planlarında yer alan bölümler­den   hangisinin,   ünite   işlendikten sonra doldurulması gerekir?
Boş Bırak
Program  geliştirme  çalışmalarında yer alan bir uzman, "ne öğretelim?" sorusuna cevap aramaktadır. Sizce uzman programın hangi öğesi üze­rinde çalışmaktadır?
Boş Bırak
Eğitim programının içerik öğesiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz