Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nadin aba 237 puan
Güvenlik görevlisi yetiştirmek için açılan kurs­lar hangi eğitim türüne örnektir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitim uygula­maları içinde yer almaz?
Boş Bırak
Eğitimin tanımı dikkate alındığında, aşağıda verilen örneklerden hangisi diğerlerinden fark­lıdır?
Boş Bırak
Herhangi bir amaca bağlı değildir, özel olarak dü­zenlenmiş bir ortam yoktur, etkileşim ve iletişimin olduğu her yerde ve durumda gerçekleşebilir.
Burada sözü edilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
Boş Bırak
Bir kişinin hizmet içi eğitim alabilmesi için aşa­ğıdaki şartlardan hangisi öncelikle gereklidir?
Boş Bırak
Eğitim bir kültürleme süreci olarak tanımlanabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde kültürlemeden söz edilemez?
Boş Bırak
Maddi imkânı olmayan yüksek öğrenim gören bir öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'na başvurduğu ve du­rumunu belgelendirdiği takdirde kurum tarafından öğrencinin öğrenimi bitene kadar gerekli olan burs sağlanmaktadır.
Bu aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucu­dur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaç­larından biri değildir?
Boş Bırak
I. Zorunlu olmayan bir eğitim türüdür.
II. Herhangi bir okulla ilişkisi olmayanlara da verilir.
III. Belli bir işte çalışanlar için düzenlenir.
IV. Mesleğe başlamadan önce mesleğe hazırla­mak için verilir.
V. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle düzenlenir.
Yukarıda verilenlerden hangileri Halk Eğitim Merkezlerinin özelliğidir?
Boş Bırak
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda geçen "süreklilik" ilkesi neyi ifade eder?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz