Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gülsüm Erçetin 158 puan
Hayata ilişkin becerilerin öğrenilmesi gerektiğini savunan ve dış dünyanın, insan algılarından ayrı bir gerçeklik olduğunu kabul eden Burak Öğretmen, insanın evrensel ve değişmez uyumu, yaşamı gözlemleme, disiplinli çalışma hedeflerini gerçekleştirecek programları kullanmanın gerekliliğini önemsemektedir.
Burak Öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Bir eğitim kurumu uyguladığı programlarda, sosyal temeli dikkate alarak hedefler belirlemek ve buna uygun etkinlikler uygulayarak öğretim hizmeti sunmak istemektedir. Böylece kurum; programların topluma hizmet boyutunu da göz önünde bulunduracaktır.
Buna göre eğitim kurumunun düzenlediği eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisi dikkat edilen noktalardan biri olamaz?
Boş Bırak
Bir düzeye kadar zihinsel engeli bulunan bireyin düşünme ve problem çözme becerileri sınırlıdır. Ancak bu bireylere belirlenmiş çalışma alanlarında sunulan uygun yaşantılar sayesinde bireylerin birçok beceri ve bilgi öğrenmeleri sağlanabilir.
Verilen açıklama aşağıdaki program geliştirmenin temellerinden daha çok hangisi ile ilişkilidir?
Boş Bırak
Birçok öğretmen öğrencilerinin öğretim sürecinin başında bazı bilgileri öğrenmede zorlandığını düşünmekte, bu güçlüklerin üstesinden gelinmesinde sıkı çalışma ortamının, etkili bir planlama sürecinin ve üst düzey çabanın gerekliliğine inanmaktadır. Ayrıca öğretimde, programların içeriğinin öğretilmesinin önemli bir nokta olduğuna da dikkat çekmektedir. Bu nedenle "yaşasın ezbercilik" hareketini başlatmak istemektedirler.
Bu öğretmenlerin aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisi benimsedikleri ve program geliştirmenin hangi temelei üzerinde durdukları söylenebilir?
(Eğitim Felsefesi / Program Geliştirme Temeli)
Boş Bırak
Bir toplumun kültürel ve sanatsal değerlerinin; öğrencilerin sosyalleştirmelerinin, estetiksel bir bakış kazanmalarının ve kişiliklerini geliştirmelerinin önemli bir aracı olduğu görüşübe sahip olan ve birikimlerini programlarına yansıtan bir eğitim anlayışı ile hareket edilmelidir.
Parçada vurgulanan program geliştirme temeli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Eğitim programlarında;
I. Üretim faaliyetlerine katılım, tek bir disiplin için değil, genel bir beceri olarak kazandırılmalıdır.
II. Mevcut imkanlar göz önüne alınarak buna uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak verilmelidir.
III. İhtiyaçlar belirlenmeli, bu ihtiyaçların gerçekleştirilmesinde israftan kaçınılmalıdır.
IV. günlük hayatta kaçınılmaz olan harcamaları kapsayan çalışma alanına önem verilmelidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri program geliştirmenin ekonomik temeli ile ilgilidir?
Boş Bırak
Çocukların gelişimi sırasında, ailesinden, okulundan ve çevresindeki insanlardan etkileneceği dikkate alarak onların çevresi ile uyumlu bir şekilde çalışacak ve yaşayacak kişiler olarak yetişmesine yardımcı olmak, program geliştirme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Verilen bilgide öncelikle vurgulanan program geliştirme temeli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ülkemizde 2005 yılında yenilenen ilköğretim programlarında bireylerin fiziksel, psikolojik gelişimini sağlamak ve onların sağlıklı olmayı önemseyip başkarının da sağlığı konusunda duyarlılık kazanmalarına yardımcı olmak, temele alınan konulardan biridir.
Yukarıdaki ifade edilen program geliştirme çalışmalarında hangi temel içerisinde ele alanır?
Boş Bırak
Eğitimde felsefeden hemen hemen tüm ögelerde yararlanılmaktadır. Felsefe, eğitimde bir yön kaynağı ya da yol gösterici olarak işlev görmektedir.
doğrudan yararlanılmaz?
Boş Bırak
  • Eğitim ortamı düzenlenirken öğrenciyi merkeze alan, demokratik bir program hazırlanır.
  • Bireyler doğal bir ortamda öğreneceklerini kendi ilgilerine ve yeteneklerine göre seçer.
  • Öğrenci bilgiyi kendisi keşfetmelidir.
Özellikleri verilen eğitim felsefeleri aşağıdakilerden hangisiden doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden biri de fırsat eşitliğidir. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılı, burs, kredir ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Böylece ülkenin kalkınmasında etkili olacak bireylerin istihdam olanaklarından faydalanması ile ülkede farklı özelliklere sahip her bireyden yararlanma imkanı ortaya çıkar. Bu da ülkenin ihtiyaçlarını gidermek için etkili bir stratejidir.
Verilen paragrafta aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisinin önemi daha çok vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Eğitim felsefelerinin sınıf ortamına yansıtıldığı düşünüldüğünde, ağağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi yanlış olur?
Boş Bırak
Kimi eğitim felsefecilerine göre öğretim hizmetinden yararlanan herkes, her yerde ortak belli özelliklere sahip olmalıdır.
Verilen açıklama doğrultusunda aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Eğitimin niteliğinde, uygun araştırma ortamları oluşturarak problemlere çözüm üreten bireyler yetiştirme bulunmalıdır. Yaşama ilişkin sorunları görebilen ve bilimsel yaklaşımla bunlara çözüm üreten bireyler yetiştirmek esastır.
Bu açıklamada sözü edilen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Okul ve eğitimciler toplumun aynası ya da değişim aracıdır. Buna göre programcılar toplumsal sorunları, ideolojik akım ve çatışmaları dikkate almalıdır.
Bu açıklamay göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorunlar arasında gösterilemez?
Boş Bırak
İnsan gerçeklere ulaşmada aklını kullanmalıdır ve sezgileriyle hareket etmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı benimseyen bir eğitim ortamındaki öğretmenin özelliği olamaz?
Boş Bırak
Düşüncenin ve eylemin birbirinden ayrılama olduğunu düşünen Önder Öğretmen, düşünce ve eylemi de yaşamla iç içe değerlendirmektedir. Bu nedenle öğretimi gerçekleştirirken öğrencilerin, düşünme becerilerini, dünyaya ilişkin sorunlara çözüm üretirken bilimsel bir yol kullanmalarını sağlamaya çalışmaktadır.
Önder Öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz