Tebrikler! Testin en başarılı üyesi mehmet çal 39 puan
Müfredat daha önceki yıllarda günümüzdeki eğitim programı yerine kullanılmıştır. Fakat günümüzde bu iki kavramın birbirinden farklı olduğu bazı eğitim uzmanları tarafından söylenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi müfredat ile eğitim programı arasındaki en önemli farktır?
Boş Bırak
Genel amaçlar ve ilkeler doğrultusunda kimi durunlarda yaşantıların seçimi, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunların çözülmesi gibi konularda yerel okul örgütlerine ya da tek tek okulara hareket özgürlüğü tanıyan bir program ile ilgili olarak aşğıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Boş Bırak
I. Çağdaş eğitimin gerçeklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleştirilmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme ve disiplinlerarası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.
II. Planlama çalışmalarında öğrenme - öğretme süreci etkin hale getirilerek, eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri ile okul çevre özellikleri göz önüne alınmalıdır.
III. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanarak okullara gönderilmelidir.
Yukarıdakilerden hangisi öğretim planları ile ilgili doğru ifadelerdir?
Boş Bırak
Ünitelendirilmiş yıllık planlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Fen ve Teknoloji öğretmeni Nilay Hanım, hayvanlar konusunu işleyeceği derse elinde renkli bir pano ile gelmiş ve öğrencilerin panoyu incelemelerine fırsat vererek onlara bu konuda sorular sormuştur. Böylece öğrencilerin hayvanlar konusunda önceki bilgilerini öğrenmiş ve ders programını buna göre şekillendirmiştir. Daha sonra hangi yöntem, teknik ve araç gereçleri kullanacağına karar vermiş ve bunları uygun bir biçimde düzenlemiştir.
Nilay Hanım'ın yaptığı tüm bu etkinlikler eğitim programının hangi aşamasında gerçekleştirili?
Boş Bırak
I. Eğitim kavramının tanımında yer alan eğitimin kasıtlı ve istendik olması, yazılı çizili bir program kapsamında olması anlamına gelir.
II. Örtük program ders dışı etkinlikleri kapsayan ve öğrencilerin yaratıcılığını geliştiren yazılı etkinlikleri kapsar.
III. Eğitim programı bir düzenek, program geliştirme dinamik bir süreçtir.
IV. Okul gezileri, sergiler ve sosyal etkinlikler örtük program kapsamında yer alır.
V. Ders programı bir disiplin öğreimi ile ilgili yaşantı düzeneğidir.
Bu sıralananlardan hangisi ya da hangileri eğitim bilimleri ile ilgili kavram yanılgılarına örnek olur?
Boş Bırak
Günümüzde bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler büyük bir ivme kazanmıştır. Öyleki dünyadaki bilgilerin her yedi yılda ikiye katlanarak arttığı belirtilmektedir. Bunun sonucunda okullarda okutulacak derslerin yapısı ve birbirleriyle ilişkisi de değişmektedir. Bunun yanında toplumların politik, ekonomöik, sosyal ve teknolojik yönlerde gösterdiği gelişmeler de eğitim programlarının eskisinden farklı olarak uygulanmasını gerektirmektedir. Aynı toplumun içinde bile bölgeden bölgeye, okuldan okula, hatta öğretmenden öğretmene anlayış farkı görülmektedir.
Verilen açıklamaya göre aşağıdaki eğitim programlarının özelliklerinden hangisine daha fazla vurgu yapılmaktadır?
Boş Bırak
Bir öğretim görevlisi, üniversitede 3. sınıf eğitim fakültesi öğrencilerine ders kitaplarını inceleme görevi vermiş; ekonomik, bilimsel ve toplumsal gerçeklerle çelişen konulara dikkat etmeleri gerektiğini söylemiştir.
Bu öğretim görevlisinin, programın aşağıdaki özelliklerinden hangisini daha çok önemsediği söylenebilir?
Boş Bırak
Eğitim programı, kişide gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve sınama durumlarını içeren bir örüntüdür. Eğitim programları bilimsel yollarla saptanan eğitim ihtiyaçlarını temele almalı ve böylece yaşamsal alanlarda kişiye sorun çözme gücü kazandırmalıdır.
Bu görüşe sahip bir eğitim uzmanı, eğitim programlarının hangi özelliğine dikkat çekmiştir?
Boş Bırak
Bir öğretmenin planını programa göre hazırlaması; bunları uygulamak için ortam ve zaman ayarlamaya çalışması öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçladığını gösterir?
Boş Bırak
Hayat bilgisi ikinci sınıf programı her okulda aynı çerçeve dahilinde uygulanmakta fakat program sonuçları okuldan okula farklılık göstermektedir.
Bu durumun temel nedeni öncelikli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yeni atanan Gökçen öğretmen, sınıfta etkin öğrenmeler sağlamak, etkili bir iletişim kurmak ve istenmeyen davranışları önlemek amacıyla Türk milli eğitiminin genel amaçları, ilkeleri ve okulun misyonunu göz önünde bulundurarak öğrencilerle birlikte demokratik bir ortam içinde belli başlı kurallar belirlemişlerdir.
Gökçen Öğretmen'in bu davranışı aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamındadır?
Boş Bırak
Eğitim programı ve öğretim kavramları zaman zaman karıştırılmaktadır. Bir eğitim programı, öğretimin düzenli olmasını sağlayan yazılı dökümandır.
Buna göre eğitim programı ve öğretim arasındaki ilişki düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olmaz?
Boş Bırak
I. eğitim programlarında yer alan konu ve etkinliklerin gerçek yaşamda yeri olmalı, bireysel ve toplumsal ihtiyacı karşılamalıdır.
II. Eğitim programları öğretmene okulun, çevresinin ve öğrencilerin özelliklerini göz önüne alabilme ve bunlara uygun değişiklikler yapabilme olanağı sağlamalıdır.
III. Eğitim programları bilimsel, ekonomik ve toplumsal yapı ile çelişmeyen nitelikte olmalıdır.
Yukarıda açıklana eğitim programlarında olması gereken özellikler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(I / II / III)
Boş Bırak
I. Toplumun ve özellikle bireyin ihtiyacçlarının ne ölçüde karşılandığının belirlenmesi
II. Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin ulaşacağı davranışların belirlenmesi
III. Öğretmenin öğrenciye ne tür etkinlikler ve araç gereç ile rehberlik edeceği
IV. Programda neyin öğretilmesi gerektiğinin belirlenmesi
Bir programın geliştirilmesi aşamasında uzmanlar yukarıdaki verilenleri hangi sırayla takip etmelidir?
Boş Bırak
Program geliştirme uzmanları okullarda okutulan dersler için program hazırlama çabalarına önem vermekte, ders dışı etkinlikler için herhangi bir program çalışması yapmamaktadır. Özellikle de bireyin yaratıcılıklarını geliştirici etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin program düzenlemelerine yer ve zaman ayrılmamaktadır.
Bu açıklamayı bir öğretmen aşağıdaki program türlerinden hangisinin yetersiz olduğunu savunmaktadır?
Boş Bırak
Öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarında Adem Bey işe,çevrenin olanaklarından nasıl faydalanması gerektiğine ve bu çevreye yararlı olabilecek planlamalara karar vermekle başlamıştır. Çünkü plan ve programını buna göre tasarlayarak öğrenilen bilginin günlük hayata taşınmasını sağlayacak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet edecektir.
Buna göre Adem Bey, eğitim programı özelliklerinden hangisine öncelikle önem vermeye çalışmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz