Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Alper Soydan 400 puan
Bir ilköğretim okulunun rehber öğretmeni, bilgisayarın ve internetin doğru kullanımı ve uzun saatler bilgisayar başında zaman geçirmenin zararları konusunda ailelere ve öğrencilere seminer vermek yoluyla onları bilinçlendireceğini düşünmektedir.
Rehber öğretmenin yapmayı düşündüğü bu çalışma, rehberliğin hangi işlevi ile ilgilidir?
Boş Bırak
Bir ortaöğretim kurumunda seçmeli derslerin belirlenmesi için Okul Rehber Öğretmeni Tahsin Bey, öğrencileri on kişilik gruplara ayırarak, grup sözcülerinin grubun ilgi alanlarını yazılı olarak bildirmelerini ister. Dokuz gruptan iki tanesi sanat etkinlikleri, üç tanesi spor etkinlikleri, iki tanesi satranç, bir tane folklor, bir başka grup sergi düzenleme gibi dersleri tercih etmişlerdir. Tahsin Bey okul rehberlik yürütme komisyonu toplantısında, öğrencilerin yetenekleri ve ilgi duydukları alanlarla ilgi yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarını açıklar. Bu sonuçlara göre Tahsin Bey, satranç ve spor etkinliklerinin uygun seçmeli dersler olabileceğini söyler.
Buna göre Tahsin Bey'in yapmış olduğu çalışma rehberliğin hangi işleviyle açıklanabilir?
Boş Bırak
İnsanlara değer veren Dilek Öğretmen, matematik yazılılarını okuduğunda “75” alan Buse’nin üzüldüğünü fark eder. 75 puanın düşük bir puan olmadığını ve Buse’ye neden üzüldüğünü sorduğunda Buse: “Lise birincisi olmazsam babam bana kızacak, belki de beni okula göndermeyecek.” der.
Dilek Öğretmen aşağıdakilerden hangisini söylerse, Buse’yle empati kurmuş olur?
Boş Bırak
Lise son sınıfta okuyan Serpil, LYS’ye hazırlanmaktadır. Serpil’in yetiştirilme tarzı ve ailesinin ona her konuda destek olması Serpil’in kendisine güvenen bir kişiliğe sahip olmasını beraberinde getirmiştir. Ancak derslerine çok çalışmasına rağmen deneme sınavlarında aşırı heyecanlanarak istediği puanları elde edememektedir.
Sınavlarda yaşadığı endişe yüzünden gelecekte başarılı bir doktor olamayacağını düşünen Serpil’e verilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki problem alanlarından hangisine yönelik olmalıdır?
Boş Bırak
Danışan : Son günlerde canım çok sıkılıyor.
Danışman : Bu aralar biraz bunaldın.
Danışan ve danışman arasında geçen ifadelere bakarak danışmanın aşağıdaki danışma tekniklerinden hangisini kullandığı söylenebilir?
Boş Bırak
Sınıfındaki Ayşen ile Nurhan isimli iki öğrencisinin zekâ düzeylerinin birbirine çok yakın olduğunu ifade eden ilköğretim üçüncü sınıf öğretmeni Servet Bey, öğrencilerinin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden de benzer özellikler sergilediklerini belirtmektedir. Buna rağmen Ayşen’i, Nurhan kadar başarı sağlayamamasının nedenlerinin incelenmesi üzerine rehberlik servisine yönlendirmiştir.
Servet öğretmen’in bu davranışı rehberliğin hangi ilkesiyle çelişmektedir?
Boş Bırak
Ülkemizde eğitim fakültelerinde verilen öğretmenlik formasyon dersleri arasında rehberlik dersi de bulunmaktadır. Öte yandan ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin ders programlarında rehberlik ders saatleri vardır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra yapılanması içinde rehberlikle ilgili birim kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen durumlar aşağıda verilen rehberlik ilkelerinden hangisinin dikkate alındığını göstermektedir?
Boş Bırak
2008 yılının Ekim ayından itibaren dünyayı etkileyen ekonomik kriz nedeniyle pek çok iş yeri kapanmış ya da işçi çıkarılmıştır.
Okullarını bitirip iş aramaya başlayacak olan gençlik için bu durum meslek seçimini etkileyen etkenlerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?
Boş Bırak
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.
Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.
Sana gitme demeyeceğim.
Ama gitme Lavinia.
Adını gizleyeceğim,
Sen de bilme Lavinia
ÖZDEMİR ASHAF, 1957
Özdemir Ashaf'ın "Lavinia" adlı şiirinde ifade ettiği duyguları aşağıda belirtilen kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir?
Boş Bırak
İnsancıl yaklaşıma göre her birey kendine özgüdür. İnsancıl yaklaşımın ilk temsilcilerinden olan Carl Rogers kendini gerçekleştirme kavramı üzerinde durmuştur. İnsancıl psikologlara göre bütün bireylerin tek bir motivasyonel gücü vardır o da kendini gerçekleştirmedir. Rogers, kendini gerçekleştirme yeteneğini "Organizmanın kendi varlığını sürdürmesi ve geliştirmesi için doğuştan getirdiği yeteneği." şeklinde tanımlamaktadır. Bu yalnızca fizyolojik ihtiyaçların karşılanması ve gerilimin azaltılması şeklinde değildir. Aynı zamanda büyüme yoluyla kendini geliştirme, insanlarla ilişkiler kurma, ürüyerek çoğalma, kültürel araçların kullanılması, öğrenerek etkinliği artırma, yaratıcı olma ve dış güçlerin kontrolünden kendi iç kontrolüne geçme yeteneğini de kapsamaktadır.
İnsancıl yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi "kendini gerçekleştirme" kavramına uygun bir ifade olamaz?
Boş Bırak
Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunda aşağıdakilerden hangileri görev almaz?
Boş Bırak
Okul ortamında rehberlik servislerinin önemli uğraşlarından birisi yetenekleri ve başarıları arasında uyum olmayan öğrencilerin belirlenmesidir. Bazı öğrenciler yetenekleri altında başarı gösterirken bazıları da yeteneklerinin çok üzerinde performans sergileyebilirler.
Bir öğrencinin yeteneğinin üstünde başarı göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
Boş Bırak
Yukarıda verilen sosyogram örneği incelendiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik programını hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?
Boş Bırak
Gelişimsel rehberlik anlayışı, bireyi bir bütün olarak ele alarak, normal gelişim sürecinde bireyin zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olan bütün yönleriyle kapasitesine en uygun bir gelişim düzeyi gösterebilmesi üzerinde odaklanır. Bu bakımdan gelişimsel rehberlik programlarını benimseyen okullardaki problemleri olan veya olmayan bütün öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanabilme olanakları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberliğin dayandığı temel ilkelerden değildir?
Boş Bırak
Bir sınıf öğretmeni sınıfındaki öğrencilerini düzenlik, ders çalışma davranışları, arkadaş ilişkileri bakımından gözlemlemiş ve onları gözlemlediği her bir özellik yönünden değerlendirerek izlenimlerini ölçeğe kaydetmiştir. Ancak, öğretmen ölçekte yer alan özellikleri değerlendirirken başarılı öğrencileri olduğundan daha iyi, başarısız olan öğrencileri ise olduğundan daha kötü derecelendirme eğilimi göstermiştir.
Öğretmenin bu tutumu derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Bir okulda göreve yeni başlayan Esin Hanım, okulun rehberlik çerçeve programını hazırlamış, sınıf rehber öğretmenleri de bu plan çerçevesinde kendi sınıf rehberlik planlarını oluşturmuşlardır. Esin Hanım süreç içerisinde öğretmenlerin rehberlik ders saatinde planı uygulamadıklarını, zaman zaman rehberlik dersinin gereksiz olduğuna dair sohbetlere tanık olmuştur.
Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak isteyen Esin Hanım hangi hizmet biriminden yararlanmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyumu gerçekleştirmek amacıyla yapılabilecek rehberlik hizmetleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi uygulanan sosyometri tekniğinden sonra rehberlik adına yapılabilecek çalışmalardan biri olamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz