Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mine AYAZ 104 puan
Osmanlı Beyliği’nde görülen,
I. medreselerin açılması,
II. idari örgütlenmenin hızlanması,
III. yaya ve müsellem ordusunun kurulması
gelişmelerinden hangilerinin, beyliği devlet haline getirebilme hedefi ile ilişkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
XIV. yüzyıl başlarından itbaren bağımsız hareket etmeye başlayan Osmanlı Beyliği, aynı yüzyılın sonlarına gelindiğinde geniş bir coğrafya üzerinde egemenlik kurmuş durumdaydı.
Bu gelişmede,
I. devletin merkezi otoritesinin güçlü tutulması,
II. “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” ilkesinin uygulanması
III. Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması
durumlarından hangilerinin kolaylaştırıcı etkisinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Kösedağ Savaşı’nı izleyen dönemde Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden biri olan ve 1299 yılından itibaren bağımsız hareket etmeye başlayan Osmanlı Beyliği, Anadolu’da bulunan diğer Türk beylikleriyle XIV. yüzyıldan başlayarak mücadelelere girişmiştir.
Bu mücadelelerin,
I. İslam birliğini sağlama,
II. Anadolu’da yeni topraklar kazanma,
III. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Fetret Devri"ni sona erdirerek Osmanlı tahtına geçen Çelebi Mehmet, Bizans’la iyi geçinmeye çalışırken Balkanlarda da savunmada kalmıştır. Öte yandan Anadolu’daki Türk beyliklerine karşı da pasif bir politika takip etmiştir.
Bu politikalarda,
I. siyasi açıdan toparlanmak için zaman kazanma,
II. Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasını engelleme,
III. Anadolu’dan geçen ticaret yollarına alternatif olabilecek yeni ticaret yolları oluşmasını önleme
düşüncelerinden hangilerinin rol oynadığı savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin,
I. Edirne’nin fethedilmesi,
II. Bizans Devleti’nin Balkan devletleri ile olan kara bağlantısının kesilmesi,
III. Filibe’nin egemenlik altına alınması
girişimlerinden hangilerinde cihad düşüncesinin etkisinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde Rumeli Beylerbeyliği daha I. Murat Dönemi’nde kurulurken, Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması için Yıldırım Bayezid Dönemi beklenmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi boyunca aşağıdaki politikalardan hangisini takip ettiği savunulamaz?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki ilişkilerin Yıldırım Bayezid Dönemi’nde bozulmasında,
I. Timur’dan kaçan Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarlarının Osmanlı Devleti’ne sığınması,
II. toprakları Osmanlı egemenliğine giren Anadolu beylerinin Timur’u kışkırtmaları,
III. Osmanlı Devleti’nin doğu yönündeki hızlı ilerleyişinden Timur"un endişe etmesi
durumlarından hangilerinin rolünün olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Balkan devletleri, Osmanlı Devleti’nin XIV. yüzyılda başlayan fetihlerine tek başlarına karşı koyamadıklarından biraraya gelerek ittifak kurmaya ve Haçlı orduları oluşturmaya yönelmiştir.
Bu gelişme aşağıdaki yargılardan hangilerini doğrulamaktadır?
Boş Bırak
Osmanlılara ait ilk para Osman Bey Dönemi’nde bastırılmıştır.
Osmanlı Beyliği’nde yaşanan bu girişimin,
I. ekonomik etkinliğinin artırılması,
II. Bizans üzerinde askeri üstünlük sağlanması,
III. ülke dışına para çıkışının önlenmesi
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, XIV. yüzyılda Türk-İslam kültürünün Balkan topraklarında yaygınlaşması için ciddi çaba harcamıştır. Osmanlı yönetimlerinin,
I. göçebe Türkmen gruplarının Rumeli topraklarına yerleştirilmesi,
II. Türk beylikleriyle askeri mücadelelere girişilmesi,
III. ticaret yollarının denetim altında tutulmaya çalışılması
girişimlerinden hangileri, Balkanlarda Türk-İslam kültürünün yaygınlaştırılması amacına yöneliktir?
Boş Bırak
Ankara Savaşı’nda Timur Devleti karşısında uğranılan yenilginin ardından başlayan Fetret Dönemi"nde, Anadolu Türk beylikleri birer birer bağımsız olmuştur. Buna karşılık Balkan topluluklarının Osmanlı yönetiminden ayrılmak için yaygın bir girişimde bulunmadıkları görülür.
Bu durum,
I. Osmanlı yönetimi Balkan toplumlarını baskı altında tutmuştur.
II. Balkan ulusları, Osmanlı egemenliğini bağımsız olmaya tercih etmişlerdir.
III. Osmanlı Devleti Balkan uluslarını Türkleştirme politikası izlemiştir.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz