Tebrikler! Testin en başarılı üyesi baga tarkan 588 puan
I. Yazı
II. Bitki motifleri
III. Hayvan resimleri
IV. İnsan figürleri
V. Geometrik şekiller
Yukarıda verilen süsleme sanatlarından hangilerinin hem Türk İslam Devletleri döneminde hem de İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde yaygın şekilde kullanıldığı savunulabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin Büyük Selçuklularla illgili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Türk İslam devletlerinin çoğunda;
- Bilim dili: Arapça
- Edebiyat ve resmi dil: Farsça
- Konuşma dili: Türkçe’dir.
Bu durumun sakıncaları arasında;
I. Yönetimle halk arasında kopukluk olması
II. Türkçenin gelişme dinamiğinin zayıflaması
III. Ulusal birliğin sağlanmasının zorlaşması
sonuçlarından hangileri sayılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, timar sisteminden:
I. Vergilerin toplanması
II. Adaletin gerçekleştirilmesi
III. Ülke güvenliğinin sağlanması
IV. Ticaretin geliştirilmesi
V. Asker yetiştirilmesi
amaçlarından hangileri için yararlanmıştır?
Boş Bırak
I. Bedesten
II. İmaret
III. Medrese
IV. Enderun
V. Dâr-üşşifa
Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilenlerden hangilerinin giderleri vakıflar tarafından karşılanmıştır?
Boş Bırak
XVIII. yüzyılda Avrupa Sanayi devrimini gerçekleştirip, Osmanlılardan hammadde almaya başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlılardaki lonca sistemi çökmüştür.
Bu durum Osmanlı Devletinde;
I. Tarımda üretimin geçimlik düzeyden Pazar ekonomisi düzeyine gelmesi
II. İhracatta sanayi ürünlerinin payının artması
III. İpekli sanayinin ham ipeğe, sof sanayinin yapağıya dönüşmesi
IV. Osmanlıların Batılı devletlerin açık pazarı olması
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
Boş Bırak
I. Tanzimat Döneminde
II. 23 Nisan 1920'den - 1 Kasım 1922'ye kadar,
görülen ikilikler aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(I/II)
Boş Bırak
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan
I. Kanun-i Esasi’nin ilanı
II. Sened-i İttifak’ın imzalanması
III. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
IV. Panosmanizm düşüncesinin savunulması
V. Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
gelişmelerinden hangileri, toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlamaya yöneliktir?
Boş Bırak
Balkan Savaşlarının;
I. Bab-ı Ali Baskını
II. Hareket Ordusunun kurulması
III. Arnavutluğun bağımsızlığı
IV. İkinci Meşrutiyetin ilanı
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Çanakkale Savaşlarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yaptıklarına:
- haklılık
- yasallık
- demokratiklik
kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalardan biri olamaz?
Boş Bırak
Erzurum Kongresiyle, Sivas Kongresi’nin farkları arasında;
I. Güdüm ve korumanın reddi
II. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi
III. Her türlü ayrıcalıklara karşı çıkılması
IV. Kuvay-ı Milliye güçlerinin komuta altına alınması
V. Temsilciler Kurulunun tüm yurdu temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılması
hangileri vardır?
Boş Bırak
Temsilciler Kurulunun Sivas Kongresini takiben gösterdiği siyasi başarılar arasında;
I. Damat Ferit’in görevden alınması
II. M. Kemal’in Erzurum’dan milletvekili seçilmesi
III. Amasya Görüşmelerinin yapılması
IV. İradey-i Milliye Gazetesinin çıkarılması
hangileri sayılabilir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen basın yayın organlarından hangisinin çıkarılmasında bir etkisi ya da katkısının olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Misak-ı Milli’de alınan kararlar içerik ve nitelik olarak irdelendiğinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
I. Sandler Raporu
II. Amiral Bristol Raporu
III. Kofi Annan Raporu
IV. General Harbord Raporu
V. Milne Raporu
Yukarıdaki raporların hangilerinin Ulusal Kurtuluş Savaşıyla ilgili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin Birinci TBMM’nin varlığını ve otoritesini korumaya, yönelik olduğu söylenemez?
Boş Bırak
İlk TBMM açıldığında;
- Bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğun-lukla seçilmekteydi.
- Daha sonra bu kural TBMM başkanının Meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar arasından, mutlak çoğunlukla seçilecektir şeklinde değiştirilmiştir.
Bu değişiklikle;
I. Hükümette görüş birliği sağlama
II. Hükümetin denetlenmesini kolaylaştırma
III. Hükümet bunalımlarını önleme
IV. Ulus egemenliği ilkesini pekiştirme
amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin Birinci İnönü Savaşı sonunda toplanan Londra Konferansı ile ilgili bir bilgi olduğu söylenemez?
Boş Bırak
I. Mondros Ateşkes Antlaşması
II. Ankara Antlaşması
III. Kars Antlaşması
IV. Gümrü Antlaşması
V. Lozan Antlaşması
Ulusal Kurtuluş Savaşında yapılan yukarıdaki Antlaşmaların hangilerinde Boğazlarla ilgili bir hüküm vardır?
Boş Bırak
Ağustos 1921’de çıkan bir yasada “Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM’nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir.” denilmektedir.
Bu yasa, Mustafa Kemal Paşa’ya hangi gücü sağlamıştır?
Boş Bırak
Ulusal Kurtuluş Savaşı Sırasında TBMM Hükümeti'ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile sağlanan gelişmeler arasında gösterilemez?
Boş Bırak
Çok partili hayat,
I. Hükümetin denetlenmesi
II. Her fikrin temsil hakkının olması
III. Milletvekili sayısının artması
IV. Hükümet kurmanın kolaylaşması
gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?
Boş Bırak
Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için, zamanlamanın uygun olması gerekir.
Türkiye’de aşağıdaki olayların hangisinin zamanlaması bu ilkeye uygun olmamıştır?
Boş Bırak
1930 - 1938 yılları arasında ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerin sonuçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?
(Gelişme / Sonuç)
Boş Bırak
Türk Devrimi’nde içte ulusal egemenlik dışta ulusal bağımsızlık mücadeleleri birlikte yürütülmüştür.
Sözü edilen mücadeleler, aşağıdakilerden hangilerine karşı verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan önce Türkiye’nin uğraştığı sorunlardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
I. Millet Mektepleri
II. Köy Enstitüleri
III. Üniversite reformu
IV. Varlık vergisi
Yukarıda verilenlerden hangileri İsmet İnönü döneminde gerçekleştirilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

4 Yorum

 1. sinem kesgin 16/09/2014 07:41

  bendezorlandım ama sınavda iyi olacağını düşünüyorum:)çünkü sınavlarda böyle yorumlu sorular çıkıyor

 2. necla kaplan 22/08/2014 09:55

  biraz zor bir test

 3. özlem 15/08/2014 12:28

  kpps okumak istiyorum

 4. tugce 10/08/2014 05:57

  tarih testi lisans mı ya sorular cok zor geldı.

Yorum Yaz