Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 104 puan
Büyük Hun Devleti’nin dağılması ile Hunların bir kısmı ve birçok Türk boyu öncelikle Aral Gölü ve Hazar Denizi arasındaki bölgeye gelmişler buradan da Karadeniz’in kuzeyine yönelmişlerdir. Burada yaşayan Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar gibi kavimlere baskı yapmışlardır.
Bu durumun sonucunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmıştır?
Boş Bırak
Kavimler Göçü sonucunda;
Türk kavimlerinin baskısından kaçan Germen kavimleri Avrupa’nın değişik yerlerine yerleşmişlerdir.
Germen kavimlerinin saldırısı sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmıştır.
Buna göre Avrupa’da
I. Etnik
II. Siyasi
III. Dinî
IV. Hukuki
yapılarından hangilerinin değiştiği söylenemez?
Boş Bırak
Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türkler, ulusal kimliklerini koruyamayarak zamanla asimile olurken, Ön Asya’ya gelen Türkler, ulusal kimliklerini koruyarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir.
Ön Asya’ya gelen Türklerin ulusal kimliklerini koruyabilmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Kavimler Göçü sonucunda,
– Avrupa’nın bugünkü temellerinin atılması,
– Feodalite rejiminin ortaya çıkması,
– Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa’yı hangi alanda etkilediği söylenebilir?
Boş Bırak
Kavimler Göçü sonucunda;
I. Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.
II. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
III. Feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.
meydana gelen gelişmelerden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da meydana gelen,
I. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması,
II. bugünkü Avrupa milletlerinin oluşum sürecinin başlaması,
III. İlk Çağ’ın sona erip Orta Çağ’ın başlaması
gelişmelerin evrensel, siyasi ve sosyal sonuçlarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
(Evrensel // Siyasi // Sosyal)
Boş Bırak
Balamir komutasında batıya göç eden Hunlar Uldız döneminde Macaristan’a gelerek burada devlet kurmuşlardır. Avrupa Hun Devleti’nin etkileri tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’yı;
I. askeri,
II. dini,
III. kültürel
verilen alanlardan hangilerinde etkilediği söylenebilir?
Boş Bırak
Attila döneminde Bizans ile imzalanan Margos Antlaşması’na göre; Bizans ödediği vergiyi iki katına çıkaracak, Bizans Hunların düşmanlarıyla ittifak yapmayacaktı.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Avrupa’da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele geçirdikleri bölge halkı ile beraber yaşamışlardır. Attila’nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de konuşulmuştur.
Buna göre;
I. Hunlarda hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
II. Hunlarda kültürel birlik sağlanmıştır.
III. Hun ülkesinde kültürel etkileşim sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?
Boş Bırak
Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, Bizans’ı vergiye bağladıktan sonra, Galya ve Batı Roma üzerine de başarılı seferler yaptı.
Bu durum, Avrupa Hunlarıyla ilgili;
I. Kavimler Göçü’nün başlatıldığı,
II. egemenlik alanının genişletildiği,
III. ekonomik kazanımlar elde edildiği
genellemelerden hangilerinin göstergesi değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Hun imparatoru Attila için kullandıkları bir unvandır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz