Tebrikler! Testin en başarılı üyesi merlin can 593 puan
İslâmiyet öncesi Türk tarihinde aşağıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti’ne aittir?
Boş Bırak
Türk-İslam devletlerinde, niimari alanda değişimler yaşanmış; kümbet, medrese, ribat ve imarethaneler yapılmıştır.
Buna göre Türk-lslam devletleri İçin;
I. Kendilerine has bir medeniyet oluşturmuşlardır
II. Milli benliğe gereken önem verilmemiştir
II.Sınırlar batı yönünde gelişmeye devam etmiştir.
hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde,
I. Divanıhumayun’un kaldırılıp nazırlıkların otuştumiması
II. Halkın yönetime katılması
III. Padişahın devlet dairelerine portresini astırması
gelişmelerinden hangilerinde ıslahat düşüncesinin olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
III. Selim döneminde Osmanlı Devleti Avrupa'nın Önemli merkezlerinde daimi elçilikler açmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde,
I. Yönetim biçiminin değişmesi
II. Batidaki gelişmelerin yakından takip edilmesi
III. Sınırların genişlemesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına katkı sağladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanh Devleti’nin Avrupa’da meydana gelen rönesans hareketlerini takip etmemesi aşağıdakiierden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
Boş Bırak
I. Hanedanın en yaşlı erkek üyesinin padişah seçilmesi
II. İç isyanların baski ve şiddete dayalı olarak bastırılması
III. Yeniçerilerin isyanlarının padişah değişikliği ile sonuçlanması
Yukandakilerden hangileri Duraklama Döneminde meydana gelmiştir?
Boş Bırak
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde devlet yapılanmasmda değişikliklere gidilmesinde aşağidakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
I. Tımar sisteminin uygulanması
II. Gelirinin doğrudan hâzineye aktarılması
III. Yöneticilerinin halk tarafmdan belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde salyaneli eyaletlerin özellik'leri içinde gösterilebilir?
Boş Bırak
I. Makedonya
II. Arnavutluk
III. Bulgaristan
Osmanlı Devleti, yukarıdakilerden hangilerini Balkan savaşlarında kaybetmiştir?
Boş Bırak
Amasya Genelgesi’nde alınan ‘Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.’ kararı aşağidakllerden hangisinin oluşumunda etkili olmuştur
Boş Bırak
Sivas Kongresine ülke genelinde katilım beklenirken kongreye bazı illerden katılım olmamıştır.
Bu duruma göre aşağidakllerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmeleri’nin sonuçlarından değildir?
Boş Bırak
TBMM’nin açılmasından sonra,
I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
II. İstiklal Mahkemesinin Üyelerinin TBMM üyelerinden oluşturulması
III. İç isyanların Kuvayı Seyyare biriikieri tarafından bastırılması
gelişmelerinden hangileri askeri ihtiyaçların halk tarafından karşılanmaya çalışıldığının göstergesidir?
Boş Bırak
Aşağıdakiierden hangisi TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Yunan ordusuna karşı kazandığı savaşların sonunda imzalanmış antlaşmalardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağidakllerden hangisi TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarındandır?
Boş Bırak
Kurtuluş Savaşı’nda,
I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması
II. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
III. Bekir Sami Bey’in Londra Konferansına temsilci olarak gönderilmesi
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin varlığını korumak İçin aldığı tedbirler arasında gösterilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan edilmesini zorunlu hale getiren gelişmeler içinde gösterilemez?
Boş Bırak
I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik
3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırılması yukarıdakilerden hangileri ile ilgili bir inkilaptır?
Boş Bırak
Erkan-i Harbiye-i Umumiye’nin kaldırılması,
I. Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
II. Askeri ve siyasi işlerin birbirinden ayrılması
III. Yeni bir anayasanın hazırlanması
gelişmelerinden hangilerine katkı sağlamıştır?
Boş Bırak
Mecelle yerine Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde,
I. Laik hukuk sistemine geçilmek istenmesi
II Toplumun ihtiyaçlarını karşılaması
III. Kadın-erkek eşitliğini sağlaması
gibi özelliklerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
I. Siyasi haklar
II. Sosyal devlet ilkesi
III.Milletvekillerinin yemin etme esasları
Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası ile düzenlenmiştir?
Boş Bırak
I. Toprağı olmayan köylülere toprak dağıtılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Ziraat Bankasının kurulması
Yukarıdakilerden hangileri 1929 yılında çıkarılan toprak reformu kapsammdadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin,
 • Laik toplum yapısınm önündeki engellerin kaldırılması
 • Toplumda özgür düşüncenin yaygınlaştırılması
gibi amaçlara yönelik olduğu söylenemez?
Boş Bırak
1934’te Soyadı Kanunu ile çeşitli unvanların kaldırılmasının,
I. Kadınlara kendi soyadlarını kullanma hakkının verilmesi
II. Eşitlik prensibinin benimsenmesi
III. Sosyal tabakalaşmanın önüne geçilmesi
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Tevhid-i Tedrisat’ın kabul edilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında etkisi yoktur?
Boş Bırak
1928 yılında kabul edilen Latin harflerinin,
I. Okur-yazar oranının, artması
II. Avrupa ile bütünleşmeyi kolaylaştırması
III. Avrupalı devletlerle yapılan ticaretin artması
gibi gelişmelerden hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?
Boş Bırak
I. Seçmen yaşının düşürülmesi
II. Çok partili hayata geçilmek istenmesi
III. Kadınlara siyasi hakların tanınması
Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine önem verilmiştir?
Boş Bırak
Lozan Antlaşması'nda yabancılara siyasi, ekonomik, kültürel alanda verilen ayrıcalıklara sınırlama getirilmiştir.
Bu durum,
I. Milliyetçilik
II. Milli egemenlik
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin öneminin kavrandığını gösterir?
Boş Bırak
1934’te oluşturulan Balkan Antantı’na sınır sorunları nedeniyle katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Türkiye'ye Truman ve Marshall yardımlarının yapilması
II. Nüfus mübadelesi
III. Boğazların Türk askeri tarafından korunmaya başlanması
Yukandakilerden hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasmda değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

13 Yorum

 1. Gülnur_Aralı
  Gülnur_Aralı 09/07/2016 11:43

  :( üzdü.

 2. ferdi 04/11/2015 11:17

  harıka

 3. safiye 14/06/2015 05:08

  tüm sorular doğru yapamayanlar bahane üretmesin lütfen bence gayet başarılı teşekkürler

 4. funda köse 22/02/2015 03:11

  bence soru yayımlarken lutfen dogru ve mantıklı sorular yayınlayın ben ve ünıversıteye hazırlanan arkadaslarım ıcın dogru sorular yayınlarsanız sevınırım:))

 5. funda köse 22/02/2015 03:01

  2 soru cok sacma anlayan varsa bana da söyleyebılırmı?

 6. ibrahim 24/12/2014 12:15

  tarih testi 7 soruda yalnışlık var bi bakarmısınız bence cevap C

 7. yonetici
  yonetici 17/09/2014 08:21

  Farklı şeyler http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenisey_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1 http://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1

 8. H@ 16/09/2014 07:41

  1.soruda şıkları kafa kurcalayıcı yenisey ve orhun abideri aynı abide değil mi ? öyle tabi yanlışlık var

 9. gülşah 05/08/2014 03:53

  teşekkürler

 10. GÜLŞAH 05/08/2014 03:51

  teşekkürler

Yorum Yaz