Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 104 puan
Kösedağ Savaşı"nın ardından kurulan Türk beyliklerinden Saruhan, Menteşe, Hamit, Aydın beylikleri güçlü donanmalara sahip olmuş ve denizcilikle yoğun şekilde ilgilenmişlerdir.
Bu durumun,
I. Anadolu"da ekonomik canlılığın artırılması,
II. Anadolu"nun jeopolitik öneminin azalması,
III. farklı toplulukların Anadolu"da bir arada yaşamaya başlaması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Karamanoğulları, Türkiye Selçuklu Devleti"nin yıkılmasını takip eden dönemde Konya merkezli olarak bağımsız hareket etmeye başlamış, Anadolu Türk birliğini kendi çatısı altında kurmaya çalışmıştır.
Bu bilgiler,
I. Ekonomik açıdan etkin olamamışlardır.
II. Anadolu"daki egemenlik alanlarını genişletmeye çalışmışlardır.
III. Türkiye Selçuklu Devleti"nin siyasi varlığına son vermişlerdir.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Türkiye Selçukluları Dönemi"nde Anadolu"da yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Çok sayıda kervansaray yaptırılmıştır.
II. Göçebe Türkmenler Bizans sınırındaki bölgelere yerleştirilmiştir.
III. Yabancı tüccarlara gümrük indirimleri sağlanmıştır.
Bu gelişmelerden hangilerinin ekonomik yapıyı güçlendirmek amacıyla ilgili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Türkiye Selçuklularının Kösedağ Savaşı"nda Moğol ordusu karşısında yenilgiye uğramalarının ardından Selçuklu sultanlarının Moğollar tarafından belirlenmeye başlandığı görülür.
Bu gelişmenin,
I. Selçuklu Devleti"nin siyasi varlığı sembolik hale gelmiştir.
II. Anadolu"da Türk birliğinin sürmesi sağlanmıştır.
III. Anadolu"da Moğol egemenliği başlamıştır.
yargılarından hangilerini desteklediği savunulabilir?
Boş Bırak
XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu"da görülen,
I. siyasi otorite boşluğu yaşanması,
II. Anadolu"nun farklı yörelerinde Türk beylikleri kurulması,
III. Anadolu"da ticaret yollarının güvenliğinin korunmasının zorlaşması
gelişmelerinden hangileri Türk siyasi birliğinin bozulmasına bağlı olarak meydana gelmiştir?
Boş Bırak
Türkiye Selçukluları Sinop, Alanya ve Antalya"yı ele geçirmişlerdir.
Bu şehirlerin fethinde aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Moğolların baskısından kaçarak batıya doğru yönelen ve Anadolu"ya gelen Türk toplulukları arasında çok sayıda din adamı, bilgin ve şairin de yer aldığı görülür.
Bu durumun,
I. Moğolların Anadolu"da siyasi birlik kuramaması,
II. Anadolu"da ticari faaliyetlerin durgunlaşması,
III. Anadolu"da Türk kültürünün yayılması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
Türkiye Selçukluları sonrası dönemde Anadolu"da kurulan Saruhan, Aydın, Menteşe beyliklerince bastırılmış olan paraların İtalyan şehir devletlerinde kullanıldığı bilinmektedir.
Buna göre,
I. Anadolu beylikleri ticari faaliyetlerin geliştirilmesine çalışmışlardır.
II. Bazı Anadolu beylikleri uluslararası ticarete yönelmişlerdir.
III. Anadolu beyliklerinin ekonomik etkinliği kültürel gelişmelere bağlı olarak artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan daha hayattayken ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştır. Bu gelişme Türkiye Selçuklularında taht kavgalarına yol açmıştır.
Buna göre,
I. Selçuklu devlet işleyişinde Türk devlet geleneklerinin etkisi sürmüştür.
II. Selçuklu topraklarında merkezi otorite güçlendirilmiştir.
III. Türkiye Selçuklu Devleti"nde siyasi istikrar korunamamıştır.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Türkiye Selçukluları ile Bizans arasında gerçekleşen Miryokefalon Savaşı, Türkiye Selçuklularının başarısı ile sonuçlanmıştır. Bu başarı ile birlikte Avrupalılar Anadolu"dan Türkiye olarak bahsetmeye başlamışlardır.
Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türklerin XI. yüzyılda Anadolu"da başlattıkları hızlı ilerleme, bölgeye Türk yerleşiminin yoğunlaşmasına ve Anadolu"da yaşayan Rumların bir kısmının adalara ve Balkan topraklarına göç etmelerine yol açmıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
Boş Bırak
Türkiye Selçuklu toprak sistemine göre ikta sahipleri, devlet tarafından kendilerine verilmiş olan topraklar üzerindeki haklarını görevlerinden ayrılmaları durumunda kaybederlerdi. Bu topraklar, o göreve devlet tarafından yeni atanan görevliye tahsis edilirdi.
Buna göre,
I. Ahilerin etkinliğinin artırılmasına çalışılmıştır.
II. İktalar devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilmiştir.
III. İkta toprakları devletin mülkiyeti altında olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz