Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ayşe Gül 501 puan
Cumhuriyet Dönemi şairleri arasında , Yahya Kemal başta olmak üzere Divan şiirimizle bağlarını koparmayan şairler de bulunmaktadır. Yahya Kemal'den sonraki kuşak içerisinde yer alan Hilmi Yavuz'un da divan şiirini göz ardı etmediği, özellikle bu şiirde Şeyh Galip'in dizelerinin etkili olduğunu görüyoruz...
Bu parçada altı çizili sözle yazar aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
Boş Bırak
Gençliğe kendi kafasıyla düşünme ve karşı düşüncelere saygılı olma özelliğini kazandırmak, çağın gereklerindendir.
Bu cümlede "kendi kafasıyla düşünmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hayal ile gerçeğin kol kola yürüdüğü bu harika hikayelerde, biz insanların bütün ruh dünyaları yansıtılır.
Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "varsayım" söz konusudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söylenme anı ile yapılma anı aynı olan bir eylem bildirilmektedir?
Boş Bırak
(I) Şairin yeni çıkardığı şiir kitabındaki şiirlerinin geneline baktığımızda, şiirlerinde bir hüzün, bir acıma duygusu hakimdir. (II) Dolayısıyla şair, karşılaşmış olduğu dramatik, içinde hüzün dolu olayları bu şiirlerinde dile getirmek istemiş. (III) "Yıldız Gözlüm, Asker" isimli şiirlerine baktığımızda bunları görebiliriz.(IV) Ayrıca bu şairimizin bir televizyon kanalında bir de programı var. (V) Bu programında da şiirlerinde olduğu gibi, hüzünlü sahneler yer almakta. (VI) Artık bu program, şairimizle acı bir bütün oluşturmuş durumda.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargıyı örneklendirmektedir?
Boş Bırak
(I) Şairin"Yaz Şiirleri" isimli kitabında yayımlanan Taflan şiiri, içeriği, konusu bakımından başka yorumlara açık bir nitelik taşımakla birlikte bizce şöyle yorumlanabilir. (II) Geçmiş yazlarda yaşanmış karşılık bulamamış ancak şairdeki etkisi hala canlı kalan bir aşkın ve sevgilinin acıyla anımsanması. (IlI) Şiirde bir yandan umut vermeyen bir sevgili var. (IV) Bir yandan da sevginin gücüyle durmadan kendini oyan şair var. (V) Sonuç olarak bu şiirde anlatılanlar ilk anda okuyucuyu yadırgatabilecek nitelikte.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerdeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
Boş Bırak
Burada çiftçilik yapan köylülerin hepsi hallerinden çok memnun ve hiçbiri, yaşam koşullarından şikâyetçi değildi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
Ünlü sanatçı, şarkılarıyla salondakileri coşturmuş; neşeli dakikalar yaşatmıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öğretmenimiz ( ) o da bu olayı anımsar mı acaba ( ) yılbaşı gecesini nasıl geçirdiğimizi sormuştu ( ) Bir anlatım alıştırması sınıfta öylesine bir konuşmaydı ( ) Yılbaşı gecesini birtakm oyunlarla , zorlama eğlencelerle geçirmiş olmanın ne değeri var ki ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
Boş Bırak
Akşam, kızın babası bir polisle kapınıza dayanmıştı. Kızın kafası yarılmış, kafasına dikiş atılmıştı. Öfkeli baba olayı anlatarak oğlunu suçlamıştı. Oğlun kendisinin suçlu olmadığına dair yeminler edip bütün suçu arkadaşına atmıştı. Bu olaydan dolayı oğluna çok kızmıştın. Oğlun sana yalvarmaya başlayınca, yatışmış, öfken de balon gibi sönmüştü. Onu dizlerinden çekip tokatlayan kocana engel olmaya çalıştın.
Yukarıdaki parçada, aşağıdakilerden hangisinde verilenler arasında bir benzetme yapılmıştır?
Boş Bırak
Çocuk kitaplarında yazar, kural ya da kurallar koymaktan, yaptırımcı yargılar oluşturmaktan çok, özellikle çocukların gelişim özelliklerini de göz önünde bulundurarak onlara neden- sonuç ilişkisiyle anlamlandırabilecekleri yaşam durumları sunmalıdır. Çocuklara emir ve kurallar bileşkesine oturan tümcelerle seslenmemelidir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olarak söylenmiş olabilir?
Boş Bırak
Yazma edimi olduğu sürece, onun üzerine söylenecek bir çift söz her zaman vardır. Yazma elbette peşinde okumayı getirir, hatta zorunlu kılar. Her zaman yazım aşamasından sonra yapılan bir etkinliktir okuma. Ancak pek çok kişi okuma aşamasında kalmak istemez. Kendisi de yazmayı aklından geçirir. Okuma ediminden sonra yazmaya doğru bir süreç başlar. Kısacası birbirini izleyen ve birbirini tamamlayan yazma ve okuma edimleri çevrimsel bir yapıyı andırır.
Böyle diyen bir yazarın "yazmayla" ilgili vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sınırları belirli bir metin okuyucuya sınırsız olanaklar sunar. Bir metnin bütünlüğü, kapalı ve simetrik bir biçim oluşturmasından değil aksine giderek açılan ve gelişen devingen bir birlik olmasındandır. Bu birliğin parçaları arasında eşitlik aramak ya da birliktelikleri toplayarak metnin tümüne ulaşmak gibi bir görüş yanlış ve eksik olur. Aynı metin içinde okuyucunun kendisine göre benzerlik kurduğu ögeler arasında, yazarın bile düşünmediği ilişkileri kurarak yorumlama özgürlüğü vardır.
Böyle diyen bir yazarın vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Üzeyir, çekilen çizgiyi daha yakından görmek için eğildi. Nasırlı parmakları, ateşe değmiş gibi titrediler. Toprak can çekişiyordu.Damatlar üzüntü ile birbirlerine baktılar. Üzeyir gözleri toprağa dikili, uzun bir zaman öylece kaldı. Kaşları çatılmış, yüzündeki çizgiler gerilmişti. Hızlı hızlı nefes alıyor, keskin bakışlarla toprağı delmek istermişçesine süzüyordu. Sonra birdenbire: "Sırtlayın bakalım sabanı!" dedi."Öküzleri de önünüze katın öbür başa yürüyün." Damatlar silkindiler. Biri öküzleri boyunduruktan ayırdı, öbürü sabanı sırtladı.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Çocuğun her gün gördüğü yaşantıları, sıradan ve bilinen sözlerle yineleyen bir kitap, çocuk için önemsenen bir iletişim aracı olmaktan gittikçe uzaklaşır. Çocuklarla sloganlaşmış genel yargıları paylaşmayı ilke edinen kitaplar, çocukların duygu ve düşünce dünyasını sıradanlaştırma sorunuyla karşı karşıya bırakır. Bu sıradanlık çocuğu kuşatan çevrenin onu biçimlendiren diğer kaynakların da genel anlayışına dönüşmüşse, çocuğun kendini özgürce gerçekleştirmesi de baskılanmaya başlar. ------
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Çocuklar doğası gereği oynamak, eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek ister. Kitaplar biçimsel ve içeriksel özellikleriyle, okul öncesi dönemdeki çocukların öncelikle eğlenme-oynama ve bularak öğrenme gereksinimini karşılamalı, onların algısal gelişimine katkı sağlamalıdır. İlköğretim süreciyle birlikte hem örgün eğitimin öğretme ve belletmeye dayalı süreçlerinden sıkılan, yorulan çocuklara hem de yazılı kültürle iletişime yönelenlere duyumsatıcı ve sezinletici bir uyaran olmalıdır.
Bu parçaya göre kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Aynanın önünden geçiyorum. Aynanın içinden benimle aynı hızla bir kadın geçiyor, gittiğim yöne doğru. Duruyorum, o da duruyor. Bana benziyor görüntü ama kötü bir taslağım gibi duruyor. Heykeltıraşların yaptıkları ilk kaba taslak gibi. Benden hiç hoşnut değil, bakışlarından sezinliyorum. Belli belirsiz burun kıvırıyor. Terden yer yer bedenime yapışmış giyside görüntümün gözleri.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen kişinin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Sözcüklerin, dilin olanaklarından yeterince yararlanabilmiş olan gerçek şiirler, etkileyici ve kalıcı olabilmekte, yıllar, hatta yüzyıllar boyu kuşaklarca sevilmekte, okunmaktadır. Buna karşılık hiç de özgün olmayan imgelere dayanan, belli biçim ve ölçülere uyarak "uyak avcılığı" diye nitelenebilecek bir tutumla önceden kullanılmış, eskimiş uyaklara uzanan şiir denemeleri şiir sayılamaz.
Böyle diyen bir sanatçı aşağıdakilerden hangisini söylemez?
Boş Bırak
İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya Kurtuluş Savaşı'na katılmaya gelen ve ayaküstü de olsa kendisiyle görüşebilen Nazım Hikmet ve Vala Nurettin'e aynı görüş doğrultusunda şu öğütte bulunmuştu: "Bazı genç şairler modern olsun diye konusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size önerim amaçlı şiirler yazın." Bu karşılaşma ve sözler Nazım Hikmet'i çok etkiledi. O, "Kurtuluş Savaşı Destanı" adlı yapıtını işte bu etkinin sonucu olarak yazdı.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri vardır?
Boş Bırak
Kesin konuşanlardan, konuşurken büyüklenenlerden korktuğum kadar hiç kimseden korkmam ben. Doğrularına kelepçe ile bağlıdır onlar. Yanılabilecekleri akıllarının ucundan bile geçmez. Böylelerine hadi kabul ettirin bakalım kusurlarını, yanılabileceklerini düşündürün! Özeleştirinin faziletini, anlamını anlatabilirseniz anlatın. ------
Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Boş Bırak
Bizde eleştiri henüz olgunlaşmadığı için birçok yazar eleştirmenliğe de el atmış. İyi roman yazmakla, iyi şiir yazmakla iyi eleştirmen olacaklarını sanıyorlar. Oysa bunlar çok farklı şeyler. Her yazar, bir eleştirmen olmadığı gibi her eleştirmen de bir yazar değildir. Bunu böyle bilip gerçek eleştirmenler çıkaracağımız zamana kadar, korkarım bu durum böyle sürüp gidecek.
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?
Boş Bırak
Yazarlığın gerçek okulu dergilerdir. Sanat yaşamım boyunca inanmışımdır buna. Genel olarak usta bir şairin, öykücünün , denemecinin, eleştirmenin dergilerde yetiştiği kanısını taşıyorum. Köklü bir dergicilik geçmişi olmayan bir yazarın, sanat geleceği belirsizlikler taşıyacaktır. Dergiler hareketli, öğrenme ile gelişmenin birlikte yaşandığı özgün birer okuldur.
Bu parçada dergilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
(I) Kimi okursanız okuyun, sonunda aynı düşünceye varıyorsunuz. (II) Şairler, bir zamanlar erişilmez dostluklar kurmuşlar. (III) Kişisel karakterleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile, şiir onları birleştirmeye yetmiş.(IV) Şiirlerinde hayata dair konulara yer vermişler.(V) İsterse uzaklarda, sürgünde olsunlar; aralarında karalar, denizler bulunsun. (VI) Onlar, yine güneşin doğuşunu ve batışını birlikte seyredebilmenin mutluluğunu paylaşmışlar dostlarıyla.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
Bir sanat eserinin yaşamasında dilinin elbette büyük payı vardır. Ama eski dille yazıldıkları halde yaşayan eserler yok mu? Yeni dille yazıldığı halde okunmayanlara ne demeli? Divan şairi niçin bize günümüzün bazı genç şairlerinden daha canlı ve yakın geliyor? Bir yazının sanat değeri varsa sözlük yardımı ile de olsa okunur; ölmez bir türlü, içte yaşar.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
(I) Yaratıcı Drama'da canlandırma/doğaçlama yapmanın amacı bir şeyleri hissettirmektir. (II) Duyumsama yoluyla katılımcının farklı durumları algılamasını sağlamaktır. (III) Eğitimde Tiyatro 'da ise doğaçlamaların amacı bir durumu somut şekilde göstermektir.(IV) "Yaratıcı Drama" daha çok kişisel sağaltıma yönelirken "Eğitimde Tiyatro" toplumsal iyileştirmeye, eleştirel bakış kazanmaya yönelik bir amaç taşır. (V) Bu yüzden eğitimde tiyatro çalışmalarında özenle üzerinde durduğumuz noktalar var. (VI) Bunların en önemlisi katılımcılara "Burada ne hissettin?" yerine "Burada bu kişi neden böyle davrandı?" gibi sorular yöneltmektir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. ferhat 08/06/2014 12:19

    çok güzel

  2. pelin 16/04/2014 08:07

    çok güzel bir kullanın öğrenin

Yorum Yaz