Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gizem 44 puan
Türkiye’de aşağıda verilen politikalardan hangisinin uygulanmasının ekonomik yapıya zarar vermesi beklenir?
Boş Bırak
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalardan,
I. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması,
II. 1926’da Ziraat Bankası’nın kurulması,
III. 1927’de Teşviki Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
hangileri tarımsal faaliyetleri desteklemek için yapılmıştır?
Boş Bırak
Ülkemizde hazırlanan II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanamamasının nedeni olarak;
I. Dünya’da etkili olan ekonomik bunalım,
II. Devlete tarafından yüksek gümrük kuralının uygulanması,
III. II. Dünya Savaşı nedeni ile savaş ekonomisinin uygulanması
verilenlerin hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Türkiye’de 1950 – 1960 dönemindeki ekonomik gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Çeşitli ülkeler arasında gelişme farklılıkları olduğu gibi, bir ülkenin bölgeleri arasında da coğrafi, iktisadi, sosyal ve kültürel farklılıklar olabilir. Bölgelerarası dengesizlikler gelişmiş ülkelerde giderek azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır.
Bu dengesizlikler üzerinde;
I. ekonomi politikaları,
II. ülkelerin eğitim seviyeleri,
III. ülkelerin enerji ve hammadde kaynakları
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir?
Boş Bırak
GAP, ülkemizin görece az gelişmiş şehirlerinde uygulanmakta olan, çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma projesidir.
Bu proje ile aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği söylenemez?
Boş Bırak
I. Sümerbank’ın kurulması
II. Serbest ekonomi modeline geçilmesi
III. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması
Türkiye’de yukarıdaki gelişmelerden hangileri devletin ekonomideki etkisinin azalmasına neden olmuştur?
Boş Bırak
Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında gösterilemez?
Boş Bırak
I. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması
II. İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
III. I. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
Yukarıda verilenlerden hangileri 1960’tan sonraki dönemlerde ortaya çıkan gelişmeler arasında yer alır?
Boş Bırak
Günümüzde gelişmemiş yerlerde yatırıma olan talebin arttırılması için yapılacak uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Boş Bırak
Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin yıllara göre dağılımına baktığımızda dalgalanmaların olduğunu söyleyebiliriz.
Bu dalgalanmalar üzerinde;
I. ekonomi politikaları,
II. savaşlar,
III. nüfus
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir?
Boş Bırak
1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devletçilik politikası uygulanmaya başlanmış ve yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu dönemde yabancı rekabete karşı korunmak için aldığı tedbirlerdendir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz