Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Eylül yamaç 104 puan
I. Kavmî özellikler hayata hâkimdir.
II. Mitlerin zihin dünyasında güçlü bir etkisi vardır.
III. Bozkurt ve baykuş, önemli birer destan motifidir.
IV. Bu dönem metinlerinde yiğitlik teması sıklıkla işlenmiştir.
V. Destanların dili, Türklerin dinî törenlerinden, musikilerinden ve hayat mücadelelerinden etkilenmiştir.
Numaralanmış cümlelerden hangisi Destan Dönemi’ni belirleyen zihniyet ve beğeninin bir özelliği değildir?
Boş Bırak
Türk destanlarında bu motif üç yönüyle yer alır: Sığınak (oba), ana ya da ata varlığı ve devleti temsil eden sembol.
Burada açıklaması verilen destan motifi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
(I) Bir milletin yaşamında derin izler bırakan savaş, göç, doğal afetler gibi olaylar, halk arasında anlatıla anlatıla mitolojik özellikler kazanmış, bu tür olaylar da destanları ortaya çıkarmıştır. (II) Türk destanlarında “kadın, at, bozkurt, ışık, ağaç, aksakallı ihtiyar” gibi motifler vardır, bunlar Türklerin yaşamlarında egemen olan motiflerdir ve Türkler bu motiflere yaşamlarında ayrı bir anlam vermişlerdir: “bozkurt”, yol göstericidir, tanrıdır, Türk ulusunun anasıdır; Ergenekon, Türeyiş ve Bozkurt destanlarında bu görülmektedir. (IV)Destan, yazılı edebiyatın ilk ürünlerinden biri olduğu için destanlardaki mitolojik ögeler yazılı edebiyatta sık sık görülmektedir. (V) Mitoloji, toplumu derinden etkileyen olayların halk arasında anlaşmasıyla ortaya çıkmaktadır ve sözlü edebiyatın halk arasında meydana geldiği göz önüne alındığında mitoloji ile sözlü edebiyat arasında yakın bir ilişki vardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözlü edebiyat ürünleri ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Alın töpü yaşardı
Unıt otın yaşurdı
Kölnin suvın kuşerdi
Sığır buka möngreşür
(Yamaçlar ve tepeler yeşerdi kuru otları gizleyip göllerin suyunu taşıdılar, sığırlar ve boğalar sevinçlerinden böğrüşüyorlar.)
Bu şiirin oluşmasını sağlayan zihniyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Könglüm için örtedi
Bütmiş başıg kartadı
Keçmiş ödüg irtedi
Tün kün keçip irtelür
(Gönlüm acıdan için için yandı. Bu acı kapanmış yarayı yeniden deşti. Gönlüm geçmiş zamanları aradı. Geceler ve gündüzler geçtikçe de o zamanlar aranıyor.)

Bu dörtlük aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
Boş Bırak
Öpkem kelip ogradım
Arslanlayı kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar

Kanı akıp yoşuldu
Kabı kamug deşildi
Ölüg birle koşuldu
Togmuş küni uş batar
(Öfkelenip dışarı çıktım, arslan gibi kükredim, yiğitler başını doğradım, şimdi beni kim tutar! Kanı akıp boşandı, derisi baştan başa deşildi, ölülerle bir oldu, doğan güneş işte batar.)

Bu şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Kızıl sarıg arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzleşip
Bier bier kerü yürkeşüp
Yalnguk anı tonglaşur

(Kızıl ve sarı ardı ardına yerden bitiyor, mor ile yeşil yüz yüze geliyor ve birbirlerine sarılıyorlar. İnsan bu renk cümbüşünü görünce hayret içinde kalıyor.)
Destan Dönemi’ne ait bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yıglap udu artadım
Bağrım başın kartadım
Kaçmış kutug irtedim
Yağmur gibi kan saçar

(Sevgilimin ardından ağlayıp mahvoldum. Bağrımın yarasını deştim. Kaçıp giden mutluluğu aradım durdum. Gözlerim yağmur gibi kanlı yaş saçar.)
Bu dörtlüğün ahenk özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Yay yarupan ergüzi
Aktı akın munduzı
Toğdu yaruk yılduzı
Tıngla sözüm külgüsüz

Agdı bulut kükreyü
Yağmur tolı sekrüyi
Kalık anı ügriyü
Kança barır belgüsüz
(Bahar gelince kar suları seller gibi aktı, tan yıldızı doğdu, sözümü gülmeden dinle. Bulut gürleyerek yükseldi, yağmur dolu yağdı, rüzgâr önüne kattı, nereye varır belirsiz.)
Bu şiirin ahenk özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Ördi bulıt ıngraşu
Aktı akın möngreşü
Kaldı bodun tanglaşu
Kükrer takı mangraşur
(Bulutlar gürleyerek yükseldi, seller şırıldayarak aktı, halk sağanak karşısında hayret içinde kaldı, bulutlar da kükrüyor ve insanlar bağrışıyorlar.)

Bu dizelerden hareketle Destan Dönemi’ndeki hayatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
(I) İlk şiirlerin kaynağı din olduğu gibi ilk şairler de dinî heyecan ve duyguları dile getiren kimselerdir. (II) Böylece ilk şairler hem saz çalan, hem şiir söyleyen, hem rakseden din adamları idi. (III) Bunlar şölenleri, sığır ve yuğ törenlerini idare ediyor, kağanın yokluğunda vekaleten devleti yönetiyorlardı. (IV) Şaman, baskı, oyun gibi adlar taşıyan bu şairler aynı zamanda sihirbaz, hasta tedavi eden hekim ve gaipten haber veren kahin idiler. (V) İnsanların maddi manevi her türlü ihtiyaçlarını karşıladıkları için toplulukların en saygıdeğer kimseleri olarak kabul edilmişlerdir.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz