Ey meh benimle dostlarım düşmen eyledin
Düşmen hem eylemez bu işi kim sen eyledin
Bu beyitte kullanılan edebî sanatlar aşağıdakilerden hangileridir?
Boş Bırak
Edirne şehrimi bu ya gülşen-i mevâ mıdır
Anda kasr-ı pâdişâhî cennet-i âlâ mıdır
Beyt-i mamûr-ı felek mi ol fezâda ol sarây
Yâ zemini cennet olmış Kabe-i ulyâ mıdır
(Bu Edirne şehri midir yoksa sığınılacak gül bahçesi midir? Buradaki padişahın köşkü cennet-i âlâ mıdır? Bu uçsuz bucaksız Edirne Ovası’nda padişahın sarayı gökyüzündeki beyt-i mamûr mu yoksa zemini cennete benzeyen yüce Kabe midir?)
Nefi’ye ait bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Divan şiiriyle Destan Dönemi şiiri karşılaştırmasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Benim gibi senâ-hânın sen olsan n’ola memdûhu
Ki zâtın gibi tab’ım dahi bî-mânend ü hemtâdır
(senâ-hân: övücü, memdûh: övülen, tab’: kişilik, bî-mânend ü hemtâ: eşsiz)
Bu dizeler kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?
Boş Bırak
Türk-İslam edebiyatının işlediği belli başlı konulardan biri de dindir. Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden sonra yazılan eserlerin hemen hepsi önce Allah’ın birliğini ve ululuğunu anlatan, O’na yalvarma ve duayı ifade eden, Hz. Peygamber’i öven parçalar ve manzumeler bulundurmaktadır. Eserlere bu şekilde başlamak o dönemin herkesçe uygulanan bir edebî geleneğidir.
Aşağıdaki beyitlerden hangisi bu parçada ifade edilen şiir içeriğine sahip değildir?
Boş Bırak
Geçüp gitmekte ömrüm derd ü mihnet gibi şeylerle
Müşerref olmadı kasr-ı emel ferhunde-peylerle
Figan u nâleler etmekde her dem bağrı yanıklar
Bu bezm-i mihnete revnâk verilmiş sanki neylerle
Bu şiir parçası ahenk, dil ve anlatım özellikleri itibarıyla aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisi içinde yer alabilir?
Boş Bırak
Divan edebiyatı ürünleri konuları, kafiye düzenleri ve mısra sayıları gibi değişkenler bakımından farklılık gösterdiği gibi nazım birimi bakımından da iki alt gruba ayrılır: Beyitlerden oluşanlar ve bentlerden oluşanlar.
Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatında dört dizelik bentlerden oluşabilen nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi mesnevi ya da rubai nazım şekillerinin birinden alınmış olamaz?
Boş Bırak
Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmış sana
Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana (Nezaket imbikten geçmiş sana boy pos olmuş. Şarap da şişeden süzülmüş sana kırmızı bir yanak olmuş.)
Bûy-ı gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana bûy
(Gülün kokusu damıtılmış, nazın ucu işlenmiş; biri sana ter diğeri de mendil olmuş.)
Bu dizelerin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Geh nâz u geh kirişme vü geh işvedür işün
Cânın sevenler olmasa yeğ âşinâ sana
Bin cân olaydı kâş men-i dil-şikestede
Tâ her biriyle birkez olaydım fidâ sana
(İşin bazen naz bazen kaş ve gözle cilve bazen de işvedir. Canını sevenler seni hiç tanımasa daha iyi olur. Keşke şu gönlü kırık bende bin can olsaydı da her biriyle birer kez sana feda olaydım.)
Bu şiir parçasının teması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Muhammes nazım şekli ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz