Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Esra yaralı 56 puan
I. Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var
Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var
(Bende Mecnun’da olduğundan daha fazla âşıklık kabiliyeti var. Gerçek âşık benim Mecnun’un sadece adı var.)
II. Nigeh-i çeşm-i çü şehbâz nümûn oldu bana
Tâir-i rûh-ı kuds sayd-ı zebûn oldu bana
(Sevgilinin gözünün bakışı bana doğan kuşu gibi olunca kutsal ruh kuşu bana aciz bir av gibi geldi.)
III. Çemende cûy-veş bu cüst-ü-cûlar hep senünçündür
Miyân-ı bülbülânda güft ü gûlar hep senünçündür
(Gül bahçesinde bu arayıp sormalar hep senin içindir. Bülbüller arasındaki bu dedikodular hep senin içindir.)
IV. Sen verirsin âriyet bu can-ı mahzûnu bana
Senden ayrılmak hemân ölmektir ey huri bana
(Ey kâtil sevgili! Bu hüzünlü canı sen bana ödünç vermişsin. Senden ayrılmak, bana hemen ölmek demektir.)
V. Âb-ı hayât-ı lâ’lüne ser-çeşme-i cân teşnedür
Sun cür’a-i câm-ı lebün kim âb-ı hayvan teşnedür
(Dudağının hayat verici suyuna can pınarı susamıştır. Dudağının kadehinden bir yudum sun, ona âb-ı hayat bile susamıştır.)
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bir benim gibi ciğer-dâr ehl-i tab olmaz dahi
Cevher-i tîg-i kazâ-yı nâgehânîdir sözüm
(Benim gibi yürekli, yetenekli bir daha bulunmaz. Çünkü sözüm ansızın vuku bulan kaza kılıcının süsüdür.)
Bu dizelerden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Boş Bırak
I. Dostum âlem senün-çün ger olur düşmen mana
Gam degül zîrâ yetersin dost ancak sen mana
(Dostum eğer senin yüzünden herkes bana düşman olursa üzülmem. Çünkü dost olarak yalnız sen bana yetersin.)
II. Kulan tükel kamıttı
Akak sukak yumuttı
Yaylag tapa emitti
Tizig turup sekrişür
(Bahar yaban atlarını iyice coşturdu, dağ keçilerini ve geyikleri bir araya getirdi, bunlar otlamak için yaylalara yöneldiler, sıra sıra dizilip hoplayıp zıplıyorlar.)
Numaralanmış şiirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Dil ve anlatım özelliklerinden hareketle aşağıdaki şiir parçalarından hangisinin divan şiiri geleneğinde yazıldığı söylenebilir?
Boş Bırak
Kaynağı Arabistan coğrafyası olan hikâyede Beni Amir kabilesinden içli bir şair olan Kays anlatılmaktadır. Onun, sevgilisi Leyla için söylediği şiirler sonradan derlenmiş, şiirleri açıklamak üzere yapılan yorumlar, bunlara eklenen türlü söylentiler kıssayı olgunlaştırmıştır. Halk arasında yayıldıkça değişen bu kıssa gittikçe efsaneleşmiş, Mecnun sanı verilen Kays, âşıklığın timsali olmuştur.
Arap, Fars ve Türk edebiyatında çokça işlenen bu konunun nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aydınlı Visali, klasik Türk şiiri içinde sade Türkçe ile şiir yazma akımını temsil şairlerden biridir. Aruzla, klasik edebiyatın kurallarına uyarak fakat yalın Türkçe ile şiirler yazmıştır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki beyitlerden hangisinin Aydınlı Visali’ye ait olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Divan şiirinde ana eksen aşktır. Hem ilahi hem de beşerî boyutta aşk, birçok beytin temelini oluşturur. Divan şairi, bir âşık gibidir. Buna mukabil sevgili her zaman nazlıdır, vefasızdır, âşığa cevr ü cefa etmekten hoşlanır ve daima başkalarına ilgi gösterir. Aşk, çaresi bulunmayan bir derttir ancak feleğin sillesini yemiş olan âşık, bu dert ve ızdırabın bitmesini istemez.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde işlenen konulardan biri olamaz?
Boş Bırak
Nedür bu handeler bu işveler bu nâz u istiğnâ
Nedür bu cilveler bu şiveler bu kâmet-i bâlâ
Bu dizelerin ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz