Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sena KARAKURT 68 puan
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O bahârın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!

“Elhan-ı Şita”dan alınmış bu parçadan hareketle Şervetifünun sanatçılarının şiir anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. “Edebiyatıcedide” olarak da bilinir.
II. Oluşumunda Namık Kemal’in sanat görüşleri etkili olmuştur.
III. Cenap Şahabettin’in adlarını aldıkları dergiye yazı işleri müdürü olmasıyla bir sanat ve edebiyat dergisine dönüşür.
IV. Roman ve hikâyede realizm ile natüralizmden etkilenmişlerdir.
V. Kafiye kulak içindir, anlayışını benimsemişlerdir.
Bu yargıların ardına sırasıyla doğru iseler (D), yanlış iseler (Y) konduğunda uygun işaretleme dizisi aşağıdakilerden hangisi olur?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatkârlardan hangisi Servetifünun Dönemi’nde eser vermesine karşın bu edebî ekolden bağımsız bir sanat anlayışına sahiptir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünûn Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda Servetifünûn Dönemi’nin Tanzimat Dönemi’nden ayrılan yönlerinden biridir?
Boş Bırak
Servetifünun Dönemi hikâyeciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Tanzimat ve Servetifünun edebiyatı anlatmaya bağlı edebî metinleri hangi özellikleri açısından birbirine benzemektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Servetifünun edebiyatında örneği verilen aşağıdaki şiir tür ve şekillerinden hangisi tanımıyla örtüşmemektedir?
Boş Bırak
• Sanatın araçsallaştırılmasına karşıdırlar.
• Biçimin kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.
• Nesnellikten yanadırlar.
• Şiir türü üzerinde yoğunlaşmışlardır.
Birtakım özellikleri verilen ve Servetifünun edebiyatına tesir eden edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkçe’yi hakkıyla yirminci asır lisanı hâline getirerek romanı ve tenkidi bugün Avrupa’da anlaşıldığı manada mükemmeliyatla vaz’ ve tesis ettiler. Felsefe ve sanayi-i nefiseyi tetkik ederek tarihin bugün Avrupa’da son nümunelerini görüp ve gösterdiler, yani kendilerinin sayesinde, yeni edebiyat, edebiyat-ı sabıkadan vücut bulduğu hâlde ona benzemeyecek derecede değişti.
Bu parçada sözü edilen edebî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un romanları ile hayatları yan yana düşünüldüğünde bu iki romancının, kimi zaman roman kişileriyle kendilerini özdeşleştirdikleri, kendi kişilik ve ideallerini romanlarındaki kişilere yükledikleri, bu sebeple onları adeta kendi sözcüleri gibi kullandıkları, romanlarına verdikleri adlardan yarattıkları kişilerin ortak özelliklerine kadar kendi hayal ve hayatlarından bazı unsurları romanlarına soktukları görülmektedir.
Bu parçada Servetifünun romancılığındaki hangi özellik vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz