Boş Bırak
x2 < x ve 3x + y = 10
olduğuna göre, y’nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
2017672 < n2016
eşitsizliğini sağlayan en küçük n doğal sayısı kaçtır?
Boş Bırak
A, B, C, D, E, F, G, H farklı birer rakam olmak üzere,
ABCD + EFGH = 8888
olduğuna göre, ABCD sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin elemanları toplamı 12, 16 ve 20 dir.
Buna göre, bu kümenin elemanları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
x – y = 4
x2 + 2xy – 3y2 = 64
olduğuna göre, x + y kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
x · (x – 2) · (x – 4) · (x – 6) = 20
denkleminin gerçek köklerinin toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
P(x) = x4 – 2x3 + 5x2 + ax + b
polinomu (x – 1) (x – 2) çarpımına kalansız bölünebildiğine göre, a – b kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
y = x + 3 doğrusu y = x2 – 3x + 5 parabolünü A ve B noktalarında kesmektedir.
Buna göre, [AB] nın orta noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
y = x2 – 6x + 10 parabolünün, x eksenine en yakın olduğu noktadan çizilen teğetin denklemi nedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Gerçek sayılarda tanımlı f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri x1 ve x2 dir.
0 < x1 < 3 < x2 < 5 ve f(0) > 0
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
4403335
sayısının rakamları yer değiştirilerek yazılabilecek tüm yedi basamaklı sayılar tek tek birer karta yazılarak bir torbaya atılıyor.
Torbadan rastgele alınacak bir kartta yazılı olan sayının çift sayı olması olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Doğal sayılar kümesinde f fonksiyonu, x’in 5’e bölümünden kalan n olmak üzere
f(x) = n2 – 2n
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre; a, b rastgele seçilen iki doğal sayı olmak üzere f(a) = f(b) olması olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
(X / Y)
Boş Bırak
P(x, y) : “x2 + y2 ≤ 4 ve x, y ∈ N”
açık önermesini doğrulayan kaç farklı (x, y) sıralı ikilisi bulunabilir?
Boş Bırak
x3 ≡ 1 (mod7)
olduğuna göre, x yerine yazılabilecek iki basamaklı kaç farklı doğal sayı değeri vardır?
Boş Bırak
log63 = x olmak üzere; log23 · log34 · log45 · log56
ifadesinin x cinsinden eşiti nedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir (an) dizisinin terimleri arasında
an+1 = an + 2n + 1
bağıntısı bulunmaktadır.
Bu dizinin ilk terimi 2 olduğuna göre, onuncu terimi kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Uygun koşullarda tanımlı
f(x2 + x + 1) = 2x3 + lnx + 2x + 1
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f'(3) kaçtır?
Boş Bırak
Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları arasında
g(x) = f(x – 2).f(2x + 1)
eşitliği vardır.
y = 2x + 1 doğrusu x = –1 ve x = 3 apsisli noktalarda y = f(x) eğrisine teğet olduğuna göre, y = g(x) eğrisine x = 1 apsisli noktada teğet olan doğrunun eğimi kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
A(–1, 8) noktasının y = x + 4 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü B noktasıdır.
Buna göre, B noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Dik koordinat düzleminde denklemi
x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0
olan çembere ve eksenlere teğet olacak şekilde merkezi birinci bölgede olan bir çember çiziliyor.
Buna göre, çizilen çemberin yarıçapı kaç birim olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(1, 4) noktasından geçen negatif eğimli bir d doğrusu ile koordinat eksenleri arasında kalan üçgensel bölgenin alanı en az olduğunda d doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda bir şifreleme tekniği verilmiştir.
• Bu şifreleme tekniğinde her harf yukarıda verilen alfabetik sıraya göre bir sayı ile eşleştirilmiştir.
• Kelimedeki her harfe karşılık gelen şifreli harfler şifreleme fonksiyonu kullanılarak tek tek bulunup aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime şifrelenmiş olur.
• Verilen şifreleme tekniğinde f(x) olarak doğrusal bir fonksiyon seçerek DERS kelimesi İKLN olarak şifreleniyor.
Buna göre, aynı f(x) fonksiyonu ve şifreleme tekniği kullanarak TEST kelimesine karşılık gelecek şifreli kelimeyi bulunuz.
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz