Tebrikler! Testin en başarılı üyesi uveys cevrin 1013 puan
I. Faydalanılan kaynaklar
II. Bir tablo veya istatistiğin düzenlenmesinde kullanılan verilerin kaynakları
III. Yazarın anlatımları
Yukarıdakilerden hangileri dipnot koymayı gerektiren bir bilgidir?
Boş Bırak
Tarih yazıcılığı geçmişten günümüze birçok evreler geçirmiştir.
Tarihî olayları anlatarak bunlardan ders çıkarılmasını isteyen ve ahlaki değerleri geliştirmeyi amaçlayan Thukydides (Tukidides)’in öncülük yaptığı tarih yazıcılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Tarihin yöntemi, tarihî olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihî olaylar hakkında doğru bilgi edinmek, yaşanılan dönemden kalan orijinal belge ve bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür.
Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için izlenmesi gereken işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
Boş Bırak
Arkeoloji Müzesinde yer alan Roma Dönemi paraları, Hacı Bektaş Veli Müzesinde yer alan yazma eserleri ve Damat İbrahim Paşa Külliyesi yapılarında yer alan kitabeleriyle Nevşehir, bir tarih hazineleri şehri görünümündedir.
Bu şehirde tarihe yardımcı,
I. Epigrafi,
II. Nümizmatik,
III. Paleografi
bilim dallarından hangilerine ilişkin eserler bulunduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki Roma Dönemi eserlerinden hangisi, günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer almamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki kentlerden hangisi, eski Ön Asya’da bir devlete başkentlik yapmamıştır?
Boş Bırak
İslamiyet öncesi Orta Asya Türk devletlerinde idarecilik ve devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmak amacıyla, bağlı boy ve oymakların başına gönderilen hakan çocuklarının aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Orta Asya Türk devletleri için ticaret önemli bir gelir kaynağı olmuş, bu devletler bölgeden geçen İpek Yolu’na hâkim olmak için mücadele etmekten kaçınmamışlardır.
İpek Yolu’nun bir kısmına hâkim olmak isteyen Göktürkler, Sasanilerle ittifak yaparak aşağıdaki devletlerden hangisine son vermişlerdir?
Boş Bırak
İslamiyet Öncesi Dönem’de Türklerin Orta Asya’daki varlığına dair ipuçları, çevre uygarlıkların yazılı kaynaklarından da elde edilmektedir.
Buna göre, eski Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından yararlanıldığı söylenemez?
Boş Bırak
Eski Türk yazıtları Türkler için en önemli kültürel miras arasında yer alır.
Bu eserleri ilk defa çözerek anlaşılır hâle gelmesini sağlayan Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Göktürkler Dönemi’ne ait orak, kürek, demir sapan gibi eşyalar bulunmuş ayrıca Yenisey vadilerine kadar uzanan Tötö Kanalı gibi sulama kanallarına ulaşılmıştır.
Bu bilgiyle Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer Dönemi’ne ait gelişmelerden biri değildir?
Boş Bırak
Zamanla gerileyerek hâkimiyeti sadece Bağdat ve çevresiyle sınırlı kalan, İslam dünyasının liderliğini daha çok manevi alanda temsil ederek sembolik bir kimliğe dönüşen Abbasilerin, bu duruma düşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Boş Bırak
İran-Fars edebiyatının ünlü ismi Firdevsî’nin meşhur eseri Şehname, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur?
Boş Bırak
I. Batı İran ve Azerbaycan’ın alınması,
II. Ani şehrinin fethi,
III. Pasinler Savaşı
Yukarıdaki olaylardan hangileri, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey Dönemi’nde meydana gelmiştir?
Boş Bırak
Anadolu Selçukluları Sultanı II. Kılıçarslan, 1176’da Miryakefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşın bir sonucu değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Osmanlı ordusunda görevli Kapıkulu askerî birlikleri ve görevleriyle ilgili,
I. Bostancı − Saray hizmetlisi
II. Humbaracı − Bir çeşit topçu sınıfı
III. Cebeci − Silah ve mühimmat sorumlusu
IV. Sipah − Saray mutfağı görevlisi
eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.
Yahya Kemal Beyatlı’nın bu dörtlüğünde anlatılanların, aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleştiği söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlılarda timar sistemi çerçevesinde kullanılan çift veya çiftlik ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
Boş Bırak
Osmanlı Klasik Dönemi’nde yapılan tahrirler; idari, mali ve askerî konuları kapsamaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi, tahrirler sonucunda hazırlanan defterler arasında yer almaz?
Boş Bırak
1720-1721 yılları arasında Paris’te görev yapan Osmanlı sefiridir. Sefaretnamesi, bir Osmanlı sefirinin Avrupa’da neler olup bittiğini anlama gayretine yönelik ilk metinler arasında gösterilmektedir. Dönüşünde beraberinde getirdiği bilgiler, daha sonra “Lale Devri” diye anılacak dönemde etkili olmuştur. Özellikle bu dönemde İstanbul’da inşa edilen saraylar, kendisinin Paris’ten getirdiği saray gravürleri ve krokilerine dayanılarak yapılmıştır.
Yukarıda hakkında bilgiler verilen Osmanlı sefiri kimdir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, 1878 Berlin Antlaşması’nın hükümlerinden biri değildir?
Boş Bırak
İttihat ve Terakki Cemiyetini, meşrutiyetin yeniden ilanı konusunda harekete geçiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerine katılan Mustafa Kemal, aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM’de oluşan siyasal düşünce gruplarından biri değildir?
Boş Bırak
Lozan Antlaşması’ndan önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Atatürk, “İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletinin saadetine hizmet etmeye de elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle Türkiye’nin,
I. Kellogg-Briand Paktı’na katılması,
II. Balkan Antantı’nın oluşumunda etkin rol oynaması,
III. Milletler Cemiyetine üye olması
gelişmelerinden hangileri ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Türkiye İktisat Kongresi’nde ulusal ve tam bağımsız bir ekonomiyi esas alan öneriler ön plana çıkmıştır.
İktisat Kongresi’nde yapılan aşağıdaki önerilerden hangisinin bu doğrultuda olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Atatürk Dönemi’nde devletçiliği savunmak amacıyla çıkarılan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun sahibi olduğu dergi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
 Ortaçağ Batı dünyasının yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biridir.
 Güvenilir bilgiye ancak akıl ve deney yoluyla ulaşabileceğini savunmuştur.
 Kurduğu laboratuvar ile deney yönteminin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.
Sözü edilen bu ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Coğrafi Keşifler içerisinde Ümit Burnu’nun keşfine yönelik ilk başarılı seferleri gerçekleştiren kâşifler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rönesans’ın sonuçları arasında gösterilemez?
Boş Bırak
İtalya’da ulusal birliğin kurulması için ilk çalışmaları gerçekleştiren, 1807’de kurulmuş gizli örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Avrupa’da XVII. yüzyılda Almanya’da mezhep mücadelesi olarak başlayan, çatışmalar geliştikçe diğer devletlerin de katılımıyla yeni bir nitelik kazanan ve devam eden din savaşlarını sona erdiren önemli olay, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
1848 ihtilalleri sonrasında liberalizm bütün Avrupa’yı etkilemiş; Almanya ve İtalya, siyasi birliklerini sağlamışlardır.
Bu bilgiyle,
I. 1848 ihtilallerinde milliyetçilik hareketleri etkili olmuştur.
II. Krallar, toplumlara siyasi haklar tanımak zorunda kalmıştır.
III. Feodal unsurlar giderek güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de başbakanlık yapmış olan kişiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde çıkarılmış olan kanunlardan biri değildir?
Boş Bırak
1890 Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketi içerisinde yer alan ve 1939’da İstanbul Üniversitesi’nde Umumi Türk Tarihi kürsüsünü kuran ordinaryüs unvanlı Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sosyalist bir sistemle yönetilen, birleşik ve laik bir Arap toplumu oluşturmayı amaçlayan siyasal hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin ekonomisinde meydana gelen değişimi değerlendirir.” kazanımını yapılandırıcı bir şekilde işleyecek bir öğretmenin uygulaması gereken öğretim basamakları Littiedeyke ve Huxford’a göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Boş Bırak
“Tarihsel kavrama” becerisine sahip bir öğrencinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir?
Boş Bırak
Dersinde “Nadiri’nin Hotin seferine ilişkin minyatürlerini” kullanan bir öğretmenin aşağıdaki dönemlerden hangisini işlediği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ile tarih dersi, öğretimin bütün basamaklarında zorunlu tutulmuştur?
Boş Bırak
Tarih dersinde öğrencilerin geçmişte yaşayan insanların olaylar karşısında şimdiki insanlar gibi tepki vereceğini varsayarak geçmişe bugünün gözüyle bakmasına ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, “XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür, sanat ve bilim alanlarındaki önemli kişilerin biyografilerini yazar.” kazanımını ölçmek için uygun bir araçtır?
Boş Bırak
Tarih öğretmeni Ankara Şehir Planı’nı incelemiş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Tunalı Hilmi Caddesi, Tandoğan Meydanı ve Hacı Bayram Veli Mahallesi gibi çeşitli isimler belirlemiştir. Ardından da öğrencilerden bu isimler hakkında araştırma yapmalarını istemiştir.
Buna göre öğretmen, aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurmuştur?
Boş Bırak
Tarih dersinde öğrendiği kişi, olay ya da kurumlar hakkında “ Peki bu iyi mi, kötü mü?’’, “Bu doğru mu, yanlış mı?’’ şeklinde sorular yönelten bir öğrencinin, Kieran Egan’a göre tarihsel düşünme gelişiminin hangi aşamasında olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Tarih Dersinde Çevre İncelemeleri adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Boş Bırak
şağıdakilerden hangisi 2007 Tarih Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları arasında yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz