"Türkçe Öğretmenliği ÖABT 2013" adlı testte 50 soru vardır. Türkçe Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 2709 kişi bakmış, 254 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Türkçe Öğretmenliği ÖABT 2013" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Türkçe Öğretmenliği ÖABT 2013Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi I. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.
II. Akıcı biçimde okur.
III. Sözcükleri doğru telaffuz eder.
Yukarıdaki okuma ile ilgili kazanımlardan hangileri öğrencinin konuşma becerisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlar?
Boş Bırak
2 - Bilgi Aşağıdaki eşleştirilmiş anlama tekniklerinden hangileri paralel özellikler taşımaz?
Bu soru iptal edilmiştir
Boş Bırak
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, etkili dinleme becerisini geliştirmek için yapılabilecek çalışmalardan değildir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Öğrencinin çözümlemeler ve karşılaştırmalar yaptığı, etkileme ve yönlendirme yollarını fark ettiği dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, konuşmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için sorulabilecek sorulardan biri değildir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için aşağıdaki edebî türlerden hangisinin öncelikli olarak kullanılması uygundur?
Boş Bırak
7 - Bilgi I. Okuma kurallarını kazandırma
II. Dil bilgisi kurallarını sezdirme
III. Okumaya heveslendirme
IV. Söz varlığını zenginleştirme
Okuduğunu anlamakta zorlanan ve okumayı sevmeyen bir öğrencinin okuma güçlüklerini gidermek için yukarıdakilerden hangilerine öncelik verilmelidir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Okuma sırasında, metindeki önemli bilgi ve düşünceleri seçme becerilerini geliştirmek için hangi okuma tekniğinden yararlanılmalıdır?
Boş Bırak
9 - Bilgi Dinlediğini anlamanın ilk aşaması, seslerin ve sözlerin işitilmesidir. Sesler ve sözler fiziksel olarak alınır ve beyne iletilir. Bu süreçte telaffuz, vurgu ve tonlama önemlidir.
Bu açıklamalara dayanarak, okuduğunu anlama sürecinde aşağıdakilerden hangisinin çok gerekli olmadığı söylenebilir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Öğrencinin yazma konusu hakkında araştırma yapması aşağıdaki amaçlardan hangisine uygundur?
Boş Bırak
11 - Bilgi Öğretmen, “kitap” sözcüğünü tahtaya yazarak öğrencilerinden bu sözcüğün çağrıştırdığı sözcükleri yazmalarını ve bunlarla bir metin oluşturmalarını ister.
Bu etkinlik aşağıdaki yazma türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Planlı yazma sürecinin aşamalarından biri; konuyu sınırlama, yazma amacını belirleme, ana maddeleri ve başlıkları düzenleme etkinliklerini içermektedir.
Bu etkinlikler aşağıdaki aşamaların hangisinde gerçekleştirilir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Konuşmada sözcük ve cümlelerdeki ton değişikliklerinin tümüne ---- denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki ses bilimi terimlerinden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
14 - Bilgi Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, aynı boğumlanma noktasından çıkan ünsüzler bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Türkçede edatların bir bölümü, fiil veya isim köklerine getirilen eklerin kalıplaşması yoluyla meydana gelmiştir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı kökten türemiş bir edat vardır?
Boş Bırak
16 - Bilgi Bratislava'nın bir kalesi var. Tuna kıyısında bir tepenin üzerinden, dört köşesinde kulelerle şehre “tepeden bakıyor”. Bu kuleler maket gibi duruyorsa da muazzam bir mimariye sahip. Son yıllarda kulelerin ikisi müze olmuş ama ben bu hâlini henüz görmedim.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
17 - Bilgi Edatlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
18 - Bilgi Belirtisiz isim tamlamasına gelen sıfatlar, tamlamanın bütününü niteler.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır?
Boş Bırak
19 - Bilgi Ferdinand de Saussure’ü izleyen, onun kuramına katkılarda bulunan ve diğer dil bilimi okullarına öncülük eden dil bilimi okulu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
20 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir gönderim ögesi kullanılmıştır?
Boş Bırak
21 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, çocuk kitaplarındaki resimlerde bulunması gereken en temel özelliktir?
Boş Bırak
22 - Bilgi Bir çocuk edebiyatı eserinde sanatçının ele aldığı “düşünce, olay veya durum” olarak tanımlanan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
23 - Bilgi Nabi’nin, oğluna öğütler vermek amacıyla yazdığı, Türk çocuk edebiyatının ilkleri arasında sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
24 - Bilgi Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, zaman zaman idi, bit bineğim, pire yedeğim idi. Darı topuzum, çavdar kalkanım idi. Bir tüfeğim var idi, ayran ile doldurur, şerbet ile ateşler idim. O yalan, bu yalan, masalım değil yalan. Masal masal matitas, çorba dolu tas, çorbayı içelim, masala başlayalım.
Bir masalın döşeme bölümünden alınan bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
25 - Bilgi I. Nazım-nesir karışık bir yapıya sahiptir.
II. Girişinde kalıp ifadeler vardır.
III. Atlı göçebe hayatının ürünüdürler.
IV. Dili, sözlü anlatmalarda sade ve anlaşılır olmasına rağmen yazma ve basma hikâyelerde klasik edebiyatın etkisi görülür.
V. Halk edebiyatının diğer türlerine ait örnekler içerebilir.
Halk hikâyelerinin içerik özellikleriyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
26 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, bir destanın oluşumunu tamamlaması için gereken özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
27 - Bilgi Atasözleri, aşağıdaki yazılı kaynaklardan ilk defa hangisinde yer almıştır?
Boş Bırak
28 - Bilgi XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyılın başlarında yaşadığı kabul edilir. Dinî-tasavvufi düşünceyi, mensubu bulunduğu Alevi-Bektaşi felsefesi etrafında şekillendirmiştir. Ölümünden sonra, şöhreti dolayısıyla onunla aynı mahlası kullanan şairler olmuştur.
Bu parçada anlatılan Türk halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
29 - Bilgi Yenileşme döneminde, medreselerin yanında kurulan modern üniversitelerde okutulacak derslerin kitaplarını hazırlamak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
30 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in, konusunu tarihten alan hikâyelerinden biri değildir?
Boş Bırak
31 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Haşim'in şiirlerinde sıkça ele aldığı temalardan değildir?
Boş Bırak
32 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Garip şiiri için söylenemez?
Boş Bırak
33 - Bilgi Âşıkım dirsen belâ-yı aşkdan âh eyleme
Âh idüp ağyârı esrârından âgâh eyleme
Bu beyitte şair, âşığın neyi gizlemesi gerektiğini dile getirmektedir?
Boş Bırak
34 - Bilgi Türk edebiyatında fabl, mizah ve hiciv gibi türlerin önde gelen örneklerinden biri olan eserini II. Murat'a sunmuştur. Eser; şahsi yetenek ve yeterliklerini hesaba katmayan, başından büyük işlere girişenlerin hayatta düştükleri acıklı ve gülünç durumları alegorik bir tarzda anlatmaktadır.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
35 - Bilgi Oldu hevâlar mu'tedil geldi bahâr-ı dil-güşâ
Sürsün safâsın âlemin zevk etsin erbâb-ı safâ
Bu beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
36 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Sebkihindî’nin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
37 - Bilgi Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstân söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş
Divan şiirinde; kendine özgü vezinlerle yazılan, dört mısralık tek bentten oluşan ve bir örneği verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
38 - Bilgi Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
Yukarıdaki beyitte altı çizili tamlamayla hangi edebî sanat yapılmıştır?
Boş Bırak
39 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, karşısında verilen İslamiyet öncesi türün İslamiyet sonrası dönemdeki karşılığı değildir?
Boş Bırak
40 - Bilgi Türk edebiyatında tekerlemeler, bazı halk oyunlarındaki olağan dışı kişiler ve olaylar, halk şiirindeki bazı şathiyeler ----le benzerlik göstermektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
41 - Bilgi Yapılandırıcı yaklaşıma göre dil bilgisi öğretiminde aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?
Boş Bırak
42 - Bilgi Öğretmen bir metni, sıfatların olduğu yerleri boş bırakarak tahtaya yazar ve bu boşluklara uygun sözcüklerin yazılmasını ister.
Sıfat öğretimine yönelik bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine uygundur?
Boş Bırak
43 - Bilgi Türkçe öğretmeni önce sıfatların özellik ve görevlerinden söz eder, ardından sıfat türlerini örneklerle açıklar.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine uygundur?
Boş Bırak
44 - Bilgi Öğretmen, derste öğrencilerin kullandıkları edebiyat, eser, rehber, telaffuz, mesaj, mektup sözcüklerinin Türkçe olmadıkları için kullanılmaması gerektiğini söyler.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?
Boş Bırak
45 - Bilgi Bir proje kapsamında yolum Konya Havzası’na düştü. İki yılda toplam 50.000 km.lik yol aldık Konya Havzası’nda. İlk durağımız, ülkemizin beyaz incisi Tuz Gölü oldu. Sonra bu uçsuz bucaksız beyazlığı batımıza alarak ilerledik. Bozkırların arasından geçerken Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bu şehir bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır.” sözlerini anımsadım. Bu güzelliklerden sonra derinliği 100 metreden fazla olan Obruk Gölü, enfes bir görsel şölenle karşıladı bizi. Derken Beyşehir Gölü bütün ihtişamıyla karşımıza çıkıverdi. Gölün güzelliği karşısında, “Selçuklu Sultanı Alâattin Keykubat, boş yere yazlık sarayını buraya yaptırmamış.” diye düşünmeden edemedim.
Bu metin kullanılarak aşağıdaki etkinliklerden hangisi yapılamaz?
Boş Bırak
46 - Bilgi “Çanakkale Zaferi”ni anlatan resim sergisini gezen öğrencilere “Çanakkale Türküsü” dinletilir ve onlardan o dönemle ilgili hayal, duygu ve düşüncelerini yazmaları istenir.
Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine uygundur?
Boş Bırak
47 - Bilgi Dil becerilerini birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Bir dil becerisi geliştirilirken başka bir dil becerisinin gelişmesine de katkı sağlanır.
Bu durum aşağıdaki kazanımlardan hangisinde görülmektedir?
Boş Bırak
48 - Bilgi Çocuk, dili çevresiyle kurduğu ilişkilerden ve çevresindeki insanlarla etkileşerek öğrenir. Dil gelişmeden, öğrenme mümkün olmaz. Öğrenme dili gerektirir, dil de öğrenmeyi etkiler.
Bu paragrafta açıklanan dil öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
49 - Bilgi Türkçe öğretmeni öğrencilerin sunumlarını dinlerken öğrencilerin konuşma kurallarını uygulayıp uygulamadığını “evet-hayır-kısmen” gibi ölçütlere göre değerlendirmektedir.
Bu uygulama hangi ölçme aracına uygundur?
Boş Bırak
50 - Bilgi Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerinin gelişimini her ay sonunda düzenli olarak değerlendiren öğretmen,
I. sonuç değerlendirme,
II. süreç değerlendirme,
III. başlangıç değerlendirme
yöntemlerinden hangilerini kullanmaktadır?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.