Tebrikler! Testin en başarılı üyesi kader tas 44 puan
Bütün bilimler kendi alanlarıyla ilgili konularla uğraşırlar. Hiçbir bilim dalı, bilimin nasıl bir etkinlik olduğuyla ilgilenmez. Oysa bilim felsefi, bilimlerin yöntemlerini ve özelliklerini ele alarak tartışır. Bu nedenle bilim felsefesi bir bilim değil, bilim üzerine yapılan bir felsefedir.
Buna göre, bilim felsefesini, bilimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Felsefenin görevini mantıksal dil çözümlemeleriyle sınırlayan, gerçeğin bilgisine bu çözümlemelerle ulaşılabileceğini öne süren mantıkçı empirizme göre bilim; bilim adamlarının ortaya koyduğu çalışmalardan başka bir şey değildir.
Buna göre, mantıkçı empiristler aşağıdakilerden hangisini bilim olarak görürler?
Boş Bırak
Bilimlerin gelişmeye başladığı 17. yüzyılın ilk yarısında bile Kopernik"in Güneş merkezli sistemini savunmak bir suçtu. Engizisyon bu suçu işleyen Bruno"yu odun ateşinde yakmış, yaşı ilerlemiş Galileo"yu hayatının son yılında ev hapsine mahkum etmişti.
Paragrafta bilimin gelişmesine engel oluşturan hangi faktörden söz edilmektedir?
Boş Bırak
Bilimsel ölçü ve yöntemlere göre elde edilmiş olsa bile, bir bilimsel bilginin sonsuza dek geçerli olabileceği düşünülemez.
Bu görüş aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir?
Boş Bırak
Bir önerme olgusal olarak doğrulanabildiği ölçüde anlamlıdır. Metafizik önermeler bu yüzden anlamsızdır ve bilimsel içerikten yoksundur.
Paragraftaki görüşleri savunan mantıkçı pozitivizmin bu konudaki temel çabası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Reichenbach"a göre, eğer bir yargı doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebiliyorsa, doğruluğuna ya da yanlışlığına kesinlikle karar verilebilen önermelerle dile gelir. Gözlemlenen olgusal önermeler doğrulanabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrulanamaz?
Boş Bırak
Bilim iddia edildiği gibi düz bir çizgi üzerinde doğrusal olarak ilerlemez. Bilimde birtakım kırılmalar, zikzaklar ve kökten denilebilecek bazı değişmeler söz konusudur.
Aşağıdaki yargılardan hangisi paragraftaki düşünceyle çelişir?
Boş Bırak
T.Kuhn, bilimin tarihsel ve toplumsal bir boyutunun olduğunu idda eder. Ona göre, bilimin ne olduğunu anlamak için bilim adamları topluluğunun iç yapısını, inançlarını, içinde yaşadıkları toplumdaki araştırma gruplarına bakış tarzlarını, bilim ve toplum arasındaki ilişkileri v.b. incelemek gerekir. Çünkü bilim, insandan bağımsız bir işleyişe sahip değildir.
Paragrafa göre, bilim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Carnap"a göre, "bilimin ortaya koyduğu ürünler günlük dilde yazılmış metinlerdir."
Bu düşünceyle aşağıdaki ifadelerden hangisi paralellik taşır?
Boş Bırak
Bilim etkinliğinin temelinde, deney ve gözlem gibi, sonucunda somut verilerin elde edilebileceği araştırma teknikleri vardır. Bilim bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar üzerinde akıl yürütmeler yaparak doğal ve toplumsal gerçeklikler dünyasında var olan yasaları anlamaya çalışır. Bu anlama çabası yasaların ve değişimlerin ne yönde ve nasıl olması gerektiğine dair yargılardan uzaktır.
Buna göre, bilimsel bilgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bilim, bir problem çözme etkinliğidir. Bu problemler olgularla ilgilidir. Bilim adamının görevi de kendi varlık alanının mantıksal çözümlemesini yapmak değil, belli bir olgusal sorunu açıklamaktır. Bilimin yapı ve işleyişini mantıksal olarak çözümlemek bilim felsefesinin ilgi alanıdır. Bilim felsefesi, bilim kavram ve ilkelerini, dayandığı temel varsayımlarını, bilimi diğer etkinliklerden ayırt eden özellikleri ortaya koyma çabasındadır.
Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisi bilim felsefesinin cevap aradığı sorulardan olamaz?
Boş Bırak
Herhangi bir konuyla ilgili oluşturulan geçerli bir kuramın, yıllar sonra bazı olguları açıklayamadığı görülebilir. Bu durumda o konuyla ilgili olarak daha kapsamlı ve kuşatıcı yeni çalışmalar gerekir. Eğer yapılan çalışmalar olay ve olgularla desteklenirse o zaman yeni bir bilimsel gerçeğe ulaşılmış demektir.
Paragrafta anlatılan durum bilimsel kuramların hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz