Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 104 puan
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Osmanlıcılık düşüncesi ön plana çıkarılmıştır.
Bu durumun,
I. ulus bilincinin gelişiminin gecikmesi,
II. azınlık unsurlara bazı haklar verilmesi,
III. milliyetçilik düşüncesinin Türk unsurlar arasında yaygınlaşması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Sırp İsyanı,
II. Yunan İsyanı,
III. Mısır İsyanı
Bu gelişmelerden hangileri milliyetçilik düşüncesi ile ilgili değildir?
Boş Bırak
İngiltere, Hindistan sömürgelerine giden yollar üzerinde bulunan Osmanlı topraklarının güçlü başka bir devletin egemenliğine girmesini engellemeye çalışmıştır.
İngiltere’nin bu çabasına bakılarak,
I. İngiltere, sömürgeleri ile bağlantısını güçleştirecek gelişmelere karşı çıkmıştır.
II. Osmanlı toprak bütünlüğü İngiltere tarafından tehdit edilmiştir.
III. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de güçlenmesi sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Tanzimat Fermanı’nda, "Rüşvet ve adam kayırma sona erdirilecek, herkes kanun karşısında eşit kabul edilecektir." hükümleri yer almıştır.
Bu hükümler dikkate alındığında, Osmanlı yönetiminin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalıştığı savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nden ayrılmak isteyen Sırplara 1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması ile Osmanlı yönetimi tarafından bazı ayrıcalıklar verilmiştir.
Bu gelişmenin Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisini güçlendirdiği savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı yönetimleri XIX. yüzyılda bazen İngiltere, bazen Fransa, bazen de Almanya ile yakın siyasi işbirliği içine girmeye çalışmışlardır.
Bu politika, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında yer alan Mısır, Fas ve Tunus XIX. yüzyılda işgal edilmiştir.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonucunda padişah tarafından ikinci defa ilan edilen Meşrutiyet yönetimi ile birlikte siyasal partiler kurulmuştur.
Bu gelişmenin Osmanlı ülkesinde,
I. siyasal yaşamın demokratikleşmesi,
II. yeni topraklar elde etme politikalarının ortaya çıkması,
III. halkın siyasal tercihlerini özgürce ortaya koyabilmesi
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Boş Bırak
Rusya, Balkanlarda etkinlik alanını genişletmeyi planlamış, bu amaçla Slav ulusları nüfuzu altına alma esasına dayanan bir politika izlemiştir.
Bu bilgi dikkate alındığında, Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında Islahat Fermanı yayınlanmıştır.
Osmanlı yönetiminin bu girişiminde,
I. halkın devlet yönetimine doğrudan katılımını sağlama,
II. azınlıklara yeni haklar vererek Avrupalı devletlerin desteğini sağlama,
III. ekonomik alandaki kötüye gidişi durdurma
amaçlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
– Loncalar etkinliklerini kaybetmiştir.
– İşsizlik artmıştır.
– Köyden kente göç hızlanmıştır.
Bu gelişmeler,
I. Vergi gelirleri azalmıştır.
II. Toplumsal düzenin korunması güçleşmiştir.
III. Mali alanda devlet denetimi güçlendirilmiştir.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Kırım Savaşı’ndan sonra imzalanan Paris Antlaşması’nda, "Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupalı devletler tarafından korunacaktır." maddesi yer almıştır.
Bu madde dikkate alındığında,
I. Osmanlı Devleti’nde Batı tarzında ıslahat girişimleri hızlanmıştır.
II. Avrupalı devletlerin siyasi desteğine olan ihtiyaç azalmıştır.
III. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü koruyamaz duruma gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz