Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Samet Durmaz 104 puan
Birinci Balkan Savaşı öncesinde Osmanlı ordusunda önemli miktarda subayın terhis edildiği ve komutanlar arasında politik fikir ayrılıkları yaşandığı görülür.
Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak,
I. Balkanlardaki etkinliğin azalmasının engellenmesi,
II. toprak bütünlüğünün korunmasının güçleşmesi,
III. Balkan Savaşları’nda başarısızlık yaşanması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkisinin bulunduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde 1908’de ikinci kez Meşrutiyet ilan edilmiş, ancak bir sene sonra rejimi hedef alan bir ayaklanma yaşanmıştır.
Bu durum, Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Boş Bırak
– Osmanlı yönetimi Trablusgarp’ın İtalyanlar tarafından işgaline sessiz kalmamış, bölgeye gönderilen subaylarla yerli halkı direniş için teşkilatlamıştır.
– Balkan sorununun büyümesi ve bölgedeki devletlerle savaş ihtimalinin artması üzerine İtalya’nın barış teklifi Osmanlı yönetimince 1912’de kabul edilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp politikasındaki bu değişikliğin aşağıdakilerden öncelikle hangisi ile ilgili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
İngiltere, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışırken, aynı yüzyılın sonunda Osmanlı topraklarının paylaşılmasını sağlamaya çalışmıştır.
Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesini takip eden dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlık, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesine, Yunanistan’ın Girit’i, Avusturya-Macaristan’ın da Bosna-Hersek’i topraklarına katmasına zemin hazırlamıştır.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlaşması’na göre, Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Ege adalarının geleceğine büyük devletler karar verecekti.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki siyasi ve askeri etkinliği XIX. yüzyılın son dönemlerinde büyük ölçüde azalmıştır.
Buna göre,
I. Selanik’in Yunanistan’a bırakılması,
II. on iki adanın geçici olarak İtalya’ya bırakılması,
III. Ege adalarının Yunanistan’ın denetimine bırakılması
gelişmelerinden hangileri yukarıdaki bilgiyi destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Durum I: 1876 yılında kabul edilen Kanun-ı Esasi’ye göre, hükümet padişaha karşı sorumlu tutulmuştur.
Durum II: 1908 Kanun-ı Esasisi’ne göre ise hükümet padişaha karşı değil, Meclis’e karşı sorumlu idi.
Her iki durum birlikte dikkate alındığında, Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin XIX. yüzyılda artması bazı devlet adamları ve aydınlar tarafından ortaya çeşitli fikir akımlarının atılmasına yol açmıştır. Bu devlet adamlarının bir kısmına göre, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, herkesin eşit haklara kavuşturulması gerekli idi.
Bu bilgilere göre,
I. Osmanlı toplumsal bütünlüğü güçlendirilmeye çalışılmıştır.
II. Dağılma süreci durdurulmaya çalışılmıştır.
III. Toprak kayıpları önlenmeye çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında Kanun-ı Esasi’de yapılan değişiklikle, üyeleri padişah tarafından belirlenen Ayan Meclisi’nin görüşmelerini gizli değil, açık şekilde yapması esası benimsenmiştir.
Bu gelişmenin Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisini güçlendirdiği savunulabilir?
Boş Bırak
– Osmanlı yönetimi, devletin bünyesi içinde yaşayan bütün etnik unsurları bir arada tutmak için çaba harcamış, bu amaçla azınlıklara önemli ayrıcalıklar vermiştir.
– Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar, XIX. yüzyılın sonundaki Osmanlı Rus savaşlarında Ruslara destek olmayı tercih etmişlerdir.
Bu bilgi dikkate alındığında,
I. Milliyetçilik düşüncesi öne çıkmıştır.
II. Osmanlıcılık düşüncesi etkinliğini yitirmiştir.
III. Osmanlı yönetimi Rusya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin en yakın müttefiki durumunda olan Almanya, İtalya’nın bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgaline karşı sessiz kalmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz