Tebrikler! Testin en başarılı üyesi şevval 37 puan
Siyasette, hakları ya da olanakları bakımından insanlar arasında ayrım gözetilmemesini ve insanlar arasında var olan ayrımların giderilmesini öngören ilkeye, eşitlik denir. Eşitlik ilkesi özellikle demokrasilerde, tüm bireylerin, içinde bulundukları maddi ve manevi koşullardan bağımsız olarak, aynı değeri taşıdığını varsayar. Bununla birlikte, eşitlik ilkesi, doğuştan ya da sonradan kazanılmış farklı bireysel yetenek ve nitelikleri, birbirleriyle eşit tutmaz.
Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
T. Hobbes kendisine, devletin var olmaması durumunda, insan yaşamının nasıl bir seyir alacağını sormuştur. Hobbes bu konuda kötümser bir bakış açısı benimsemiştir. Ona göre, "İnsan insanın kurdudur." Devlet olmasa insanlar birbirlerine zarar verirler. Bundan dolayı, insanlar, birbirlerine duydukları sevgiden dolayı değil de, birbirlerinden korktukları için, ortak bir irade ile bir otoriteye başvururlar.
Bu düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Geleneksel egemenlikte, yönetimin kendisini, faaliyetini ve yöneten – yönetilen ilişkisini, o toplumdaki gelenek, görenek ve yerleşik inançlar belirler. Geleneksel egemenlik tarzının geçerli olduğu toplumlarda, değişme yavaştır. Buna göre, ölen hükümdarın yerine oğlu geçer.
Geleneksel egemenlik biçimi için aşağıdakilerden hangisin söylemek yanlış olur?
Boş Bırak
Karizmatik egemenlikte, lider ya da otorite egemenliğini, kazanmış olduğu karizmadan, gerçekleştirmiş olduğu olumlu işlerden ve kazandığı güçten alır. Bu egemenlikte lider ne yaparsa halk için yapar. Halk da lidere itaat eder.
Buna göre, karizmatik egemenliğin en belirleyici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Çağdaş rasyonel egemenlik tarzında, egemenlik, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre, halk için ve halk adına kullanılır. Günümüz demokratikleşmesinde, söz konusu egemenlik tarzı, seçilmiş insanlardan oluşan, yasama yetkisine sahip bulunan bir meclis, yürütme yetkisine sahip bulunan bir hükümet ve yargılama yetkisine sahip bulunan bağımsız yargı organları aracılığıyla halk için gerçekleştirilebilir.
Çağdaş rasyonel egemenlik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aristoteles"e göre, devletin amacı, yurttaşların ahlaki bakımdan gelişmeleri ve olgunlaşmalarıdır. Devlet bu amaç için vardır. Yani devlet yönetimleri kendi başlarına iyi ya da kötü değildir; ancak söz konusu amacı gerçekleştirebilmesine göre, iyi ya da kötü devlet vardır.
Aristoteles"in bu düşüncesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Boş Bırak
Çağdaş devlet olabilmenin temel özelliklerinden biri de yasama, yürütme, yargı gücünün ayrı organlara verilmesidir.
Bu ilke, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilebilmesi için geçerlidir?
Boş Bırak
K. Marx"a göre, devlet, toplumdaki egemen sınıfın çıkarına hizmet eden bir araçtır. Bu anlamda, meşruiyet sınıf çıkarına hizmet etmeyle belirlenir. Buna karşın devletin ortak iradenin temsilcisi olduğunu savunan yaklaşımda, iktidarın meşruiyeti, ortak iradenin arzusu, isteği sayılan şeylerin gerçekleştirilmesiyle belirlenir.
Marx"ın bu düşüncesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aristoteles"e göre insan doğuştan erdemli olmaya yatkındır. Ancak sosyal bir varlık olduğundan ahlaki olgunluğa toplum ve devlet içinde ulaşabilir. Bu yüzden devletin görevi, toplumu ahlaki bakımdan eğitmek ve olgunlaştırmaktır. Devletin iyi olup olmaması da dış formuyla veya yönetenlerin sayısıyla ilgili değil, söz konusu görevini yerine getirip getirememesiyle ölçülür.
Buna göre, Aristoteles"in devletin varlık nedeniyle ilgili görüşü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Siyasi iktidar, bireylerin korunmalarını ve amaçlı gelişmelerini gerçekleştirebilmeleri için vardır. Siyasi ve toplumsal yaşam için objektif kaynak ve ipucu bireyin doğasıdır. Buna göre, devlet, insanların korunmaları, temel ihtiyaçlarını karşılamaları, kendilerini gerçekleştirmeleri ve ahlaki bakımdan daha iyi olabilmeleri için bir araçtır.
Buna göre, iktidar kaynağını aşağıdakilerden hangisinden alır?
Boş Bırak
Siyasi alanda, eylemin yasaya, hukuka uygunluğu meşruiyettir. Burada, eylem dayanağını ahlaktan değil de, var olan pozitif hukuk siteminden alır.
Buna göre, meşruiyet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz