Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Burcu TAŞKIN 76 puan
Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra halifeliği ele geçiren Abbasiler, devletin merkezini Bağdat’a taşımışlardır.
Bu durumun;
I. İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesi
II. halifelerin güçlü oldukları kentleri kendilerine merkez seçmeleri
III. İslamiyet’i yayma çalışmaları
nedenlerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Abbasiler, Emevilerin uyguladıkları Arap milliyetçiliği politikasını terk ederek ümmetçi bir politika izlemişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkardığı söylenemez?
Boş Bırak
Abbasiler döneminde, Bizans sınırında kurulan ---kentlerinin büyük bölümüne Türkler yerleştirilmiştir. Böylece sınırdan gelebilecek tehlikeler önlenmiştir.
Paragraftaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?
Boş Bırak
Türklerin Abbasi Devleti’nde görev almaları aşağıdaki alanlardan hangilerinde güçlenmelerine ve zamanla bağımsız devletler kurmalarına yol açmıştır?
Boş Bırak
Abbasi Halifesi Mutasım, Bağdat’ın kuzeyindeTürklere ait Samarra şehrini kurdurdu. Türk birlikleri, halife yanında imtiyazlı hale geldiler. Mutasım, hilafet merkezini dâhi Samarra’ya taşıdı.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
Abbasi Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Abbasiler döneminde bu devlete bağlı olarak Tahiriler, Samanoğulları, Tolunoğulları, İhşidiler gibi devletler ortaya çıkmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Abbasi Devleti’nin merkezî otoritesinin zayıflaması
II. İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesi
III. Egemenlik anlayışının değişmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
“Müzik, fizik, felsefe ve psikoloji alanlarında çalışmalarım bulunmaktadır. Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” unvanı ile anılırım. Müzik üzerine ilk yazılmış eser olan Kitab-ül Musiki benim eserlerimden biridir.”
Yukarıda kendisi hakkında bilgiler veren Türk-İslam bilim insanı kimdir?
Boş Bırak
Aşağıdaki Türk-İslam bilim insanlarından hangisi çalışma alanıyla yanlış eşleştirilmiştir?
Boş Bırak
Batı dünyası tarafından “Avicenna” olarak tanınan tıp alanında yazdığı El-Kanun Fi’t-tıbb adlı kitabı Avrupa’daki birçok üniversitede okutulan Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Fıkıh
II. Kelam
III. Tasavvuf
IV. Hadis
V. Tefsir
Yukarıdaki İslami bilimlerden hangisi Allah’ın birliğini sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilimdir?
Boş Bırak
Abbasiler döneminden itibaren Müslümanlar, Hint ve Çin uygarlıklarından yararlanmışlardır. Mısır, Suriye, Filistin ve Güney Anadolu’nun fetihleri sırasında da Yunan kültürü ile karşılaşılmış, yapılan tercümelerle bilimsel çalışmalar geliştirilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz