Tebrikler! Testin en başarılı üyesi CR7 100 puan
Bir tarihçi, tarih hakkındaki bütün tarihsel bilgilerimizin yeniden değerlendirmeye açık olduğunu söylemiştir.
Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde timar sistemi içindeki dirlik sahipleri, topladıkları vergi gelirlerinin karşılığında şahsen ve varsa cebelüleriyle birlikte sefere katılmak zorundaydı.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Trablusgarp Savaşı’nda İtalya, donanmasını Ege’ye taşıyınca Osmanlı Devleti 18 Nisan 1912’den itibaren Çanakkale Boğazı’nı uluslararası geçişlere kapatmıştır. Ancak çıkarları zedelenen İngiltere ve Rusya’nın ısrarları sonucunda 16 Mayıs 1912’de Boğazları tekrar ulaşıma açmıştır.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919’da; komutanlara ve mülki amirlere teşkilat kurmaları, mitingler düzenleyerek düşman işgalini protesto etmeleri gerektiğini bildiren genelgeyi aşağıdaki yerlerin hangisinde yayımlamıştır?
Boş Bırak
(En Az // En Fazla)
Boş Bırak
Gelişmiş ülkelerin nüfus yapılarına bakıldığında
  • doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu,
  • yaş grupları arasındaki belirginliğin daha az olduğu görülmektedir.

Bu ülkelerin nüfus yapısını sembolize eden nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye’de Karadeniz ikliminin etkili olduğu sahalarda, kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından farklılıklar görülmektedir. İç kesimlerde yağışta önemli bir azalma olması ve kış sıcaklıklarında belirgin bir düşme görülmesi bu farklılığın bir göstergesidir.
Bu farklılığın ortaya çıkmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha fazladır?
Boş Bırak
Geçmişten günümüze insanoğlunun yaşadığı mekânı algılaması ve onun özelliklerini keşfetmesiyle doğal kaynakların kullanımının hızla arttığı bilinmektedir.
Bu sürece bağlı olarak beşerî ve ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan bölgelere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Felsefe kavramlarla iş yapan, çoğu zaman nesnesi kavramlar olan bir düşünme etkinliğidir. Her kavram, yaşayan, nefes alan bir varlık gibidir. Onu açıklamaya çalışan her filozof, deyim yerindeyse bu kavrama yeniden can verir. Platon, Descartes, Locke, Hegel gibi filozoflar, aynı kavramları kullanıyor görünseler de hepsi bu kavramları farklı tanımlarlar. Örneğin “idea” kavramını Platon “var olan şeylerin ondan pay alarak var olduğu asıl öz”, Locke “düşünürken zihnin konusunu oluşturan tasarım”, Hegel ise “varlığın bütününde kendisini gerçekleştiren hakikat” olarak anlatır.
Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Odanın sıcak, şekerin tatlı, biberin acı olduğu yargıları öznel yargılardır. Bunu ben her zaman böyle bulmalıyım veya başkaları onu benim bulduğum gibi bulmalı diye bir talebim yoktur. Bu yargılar sadece duyuların özneyle yani benle bir ilgisini dile getirirler, bu nedenle nesne için geçerli değildirler; bunlara “algı yargıları” adını veriyorum. Deney yargılarında durum bambaşkadır. Deney, bana belirli koşullarda verdiğini, her zaman bana da herkese de verebilmelidir ve özneyle veya onun o zamanki durumuyla sınırlı değildir.
Bu parçada yapılan ayrıma göre aşağıdakilerden hangisi deney yargısıdır?
Boş Bırak
Monet, tüm doğa resimlerinin, yapıldığı yerde bitirilmesini savunuyordu. Bu düşünce, sadece alışkanlıkların değişmesini ve atölyedeki rahat ortamdan vazgeçilmesini gerektirmiyor, ister istemez yeni tekniklerin de ortaya çıkmasına neden oluyordu. Doğa veya konu sürekli olarak değişir; bulutlar güneşin önünü kapatır, rüzgâr sudaki yansımayı bozar. Doğanın kendine özgü bir anını yakalamayı ümit eden bir ressamın boyalarını karıştırıp istediği rengi bulmaya, hele eski ustaların yaptığı gibi kahverengi bir zemin üstüne tabakalar hâlinde sürmeye hiç vakti yoktur.
Buna göre, Monet’in düşünceleri aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisiyle benzerlik gösterir?
Boş Bırak
Etik ilkeler ortaya atmak zor değildir, çünkü ilke olarak genellikle karşı çıkılamaz onlara. Hoşgörüden, adaletten ya da iyi yüreklilikten yana olduğunu söyleyen bir kişiye kimse kaşlarını çatmaz. Çok az insan hayatta yol gösterici ilkeler olarak bağnazlığı, nefreti veya despotluğu açıktan savunur. İlkelerle ilgili sorun, geçerlilikleri konusunda fikir birliğine varmaktan çok, bu ilkeler çatıştığında bir tür hiyerarşi veya öncelik sırası oluşturmaktan kaynaklanır.
Bu parçadaki etik ilkelerin çatışması durumu ahlak felsefesinin aşağıdaki hangi temel sorunsalı ile ilişkilidir?
Boş Bırak
İbn Haldun, insanların bir arada yaşama zorunluluğundan ortaya çıkan devlet ile insan arasında bir benzerlik kurarak devletin insanlar gibi birtakım gelişim evrelerinden geçtiğini savunur. Ona göre insanın doğması, büyümesi ve sonunda ölmesi gibi devlet de kuruluş ve zafer, gücün şahsileşmesi, maddi ve fiziki gelişim, barış ve istikrar dönemlerinin sonunda çözülüş ve yok oluş aşamasından geçer. Bu aşamalar, kişilerin veya grupların isteyerek gerçekleştirdikleri veya değiştirebilecekleri bir şey değildir. Yok olan bir devletin yerine bir yenisi kurulur ve o da öncekiler gibi zaman içinde ölür ve yok olur.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
  • “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” (Şûra, 42: 30)
  • “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu…” ( Rum, 30: 41)

Bu ayetlerden hareketle insanla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
“Amelsiz sözden Allah’a sığınırım. Sana iyiliği emrettim, lakin emrettiğim şeyi ben yapmadım ve dürüst davranmadım. Durum böyleyken benim sana ‘Doğru ol!’ demem neye yarar.”
Bu sözleri söyleyen bir kimse, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
Boş Bırak
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler içerisinde;
  • “Halilullah (Allah’ın dostu)” olarak nitelenen,
  • Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarca sevilip övülen,
  • oğluyla birlikte Kâbe’yi inşa ettiğinden bahsedilen
şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kur’an-ı Kerim; anlaşılmak için indirilmiş, doğrudan insanın aklına hitap eden bir kitaptır. Sadece indiği dönemin insanlarının zihin ve ruh dünyasına değil, sonraki dönemlerde yaşayan insanlara da hitap eden bir söyleme sahiptir. Bu yüzden Kur’an, başlangıcından günümüze kadar “tefsir” başlığı altında yoğun bir anlama faaliyetinin odağında yer almıştır. Bu çerçevede çok sayıda tefsir eseri kaleme alınmış, bunlar, Kur’an’ın eşsiz anlam hazinelerinin asla bitmeyeceğinin ve beşerî idrak genişledikçe insanlığa yeni ufuklar sunabileceğinin en somut göstergeleri olmuştur.
Bu parçadan hareketle tefsir eserleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aklınızın var olduğunu inkâr edemezsiniz. Zaten inkâr eyleminin kendisi bile düşünceleri şekillendirme becerisi gerektirir. Bu da zihinsel bir beceridir. Dolayısıyla, aklınızın olduğunu inkâr etmek var olduğunuzun kanıtıdır.
Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisini tartışma konusu yapmaktadır?
Boş Bırak
Schopenhauer’a göre bu dünyanın karanlık zindanındaki mahpusluğumuzdan anlık olarak kurtulabilmemizin bir yolu vardır ve bu yol sanattan geçmektedir. Bize azap çektiren iradenin işkencesi resimde, heykelde, şiirde, dramada ve hepsinden önce de müzikte gevşer ve ansızın kendimizi varoluşumuzun işkencesinden kurtulmuş buluruz. Bir an için deneysel dünyanın dışında bir şeyle temas kurarız. Böylece zamanın ve mekânın, aynı zamanda kendi dünyamızın dışına çıkarız.
Buna göre, Schopenhauer’in sanat anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
Boş Bırak
Orada doğru ve yanlış, adalet ve adaletsizlik kavramlarına gerek yoktur. Genel bir gücün olmadığı yerde yasa yoktur, yasanın olmadığı yerde de adaletsizlik yoktur. Cebir ve hile savaşta en büyük iki erdemdir. Adalet ve adaletsizlik ne bedenin ne de zihnin melekeleridir. Böyle olsalardı, dünyada yapayalnız olan bir insanda da duyular ve duygular gibi var olmaları gerekirdi. Bunlar tek başına değil, toplum içinde yaşayan insanlara ait niteliklerdir.
Hobbes’un Leviathan adlı eserinden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi betimlenmektedir?
Boş Bırak
. Bilimin amacı, gözlenen olayların arkasındaki veya altındaki gerçekleri veya nedenleri ortaya çıkarmak, açıklamaktır. Bilim bu işlevini kuramları ve yasaları sayesinde yerine getirir. Bilimsel açıklamanın önemi, bir yönüyle pratik temele dayanmaktadır. Örneğin, gelecekte ortaya çıkabilecek uçak kazalarını nasıl önleyeceğimizi bulabilmek için kazaların nedenini anlamak ve açıklamak istiyoruz. İnsanları hastalıklardan korumak ve iyileştirmek için de hastalıkların ortaya çıkış nedenini açıklamak istiyoruz.
Bu parçada geçen türden bilimsel açıklamanın yapılabilmesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz