Tebrikler! Testin en başarılı üyesi CR7 61 puan
Aşağıdakilerden hangisi destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdurdu. Bu, tarlasız ve çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi; atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altını ve gümüşleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı, Oğuz Kağan’a karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan yendi, Çürçet Kağan’ı mağlup etti, öldürdü ve Çürçet halkını kendisine tabi kıldı. Vuruşmadan sonra Oğuz Kağan’ın askerlerine, maiyetine ve halkına öyle büyük bir ganimet düştü ki yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi.
Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?
Boş Bırak
Emredici anlatımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Destansı anlatıma genellikle ------ metinlerinde başvurulur. Bu metinlerin tamamında destansı anlatım kullanılabileceği gibi başka anlatım türleri ile birlikte de kullanılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Boş Bırak
05.30’da batarya komutanları zevk narası atar gibi emir verdiler: “Ateş! Ateş! Ateş!” Tahrip ateşi başladı. Bu kesimde 200 kadar top vardı. Hazırlanmış ateş planına göre Yunan mevzilerini, makineli tüfek yuvalarını, tel örgüleri, yeri bilinen Yunan toplarını ateş altına aldılar. Ne Yunanlılar böyle yoğun, dehşet verici ateş görmüştü ne de Türkler. Tepeler yanıyordu sanki. Cephanelikler ateş alıyor, kamyonlar uçuyor, toplar parçalanıyordu. Kocatepe bile zangırdıyordu. Piyadeler hücum mevzilerine, tel örgülere doğru ilerlemeye başladılar. Bu cehennemlik ateş 20 dakika sürdü. Bataryalar bu kez 10 dakika sürecek imha ateşine geçtiler. Siperleri ve gözetleme yerlerini dövmeye başladılar… İmha ateşi sona erer ermez subaylar ve askerler, açılan gediklerden mevzilere, direnerek merkezlerine daldılar. Fırtına gibi esiyorlardı: “Allah Allah Allah Allah!”
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerden hangisi emredici anlatımın özelliklerini taşımamaktadır?
Boş Bırak
Resimleri görüntülemek için öncelikle galeri uygulamasını başlatın. Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak “Ekran Görüntüleri” klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin. Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki metinlerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım türü kullanılır?
Boş Bırak
Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili merciye verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti hâlinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur. Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.
Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?
Boş Bırak
27 Nisan Salı sabahı, filolar Arıburnu’nda da Seddülbahir’ de de Türk mevzilerini yine yoğun ateş altına aldılar. Saat 07.30’du. Beklenen iki alay da gelmemişti. 64. Alay Eceabat’a daha yeni geçebilmişti. Öteki alaydan bir haber yoktu. Üçüncü gündü ve Arıburnu’na daha bir tek yeni asker ulaşmamıştı. Birlikler savaş düzenine girmişti. M. Kemal taarruzu başlattı. Birlikler harekete geçtiler. Yüzden fazla Anzak makineli tüfeği takırdamaya başladı, takviye edilen filoda bugün iki yüz elli beş namlu vardı. Anzak mevzileri ile Türk birlikleri arasında ateşten bir duvar oluşturdular. Birlikler arazinin kıvrımlarından yararlanarak ilerleyip Anzak siperlerine yaklaştılar. Ateşten duvarı aşmak için fırsat kollayacaklardı.
Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?
Boş Bırak
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili mercinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, el koyma kendiliğinden kalkar.
Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. yahya 24/05/2018 03:44

    daha yeni bakacam, bu zahmetiniz için teşekkürler

Yorum Yaz