Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Beyza 240 puan
Yahya Kemal’in şiirlerini bir araya ---Kendi Gök Kubbemiz, adını bir şiirin başlığından değil, bir mısradan ----.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Arjantin’de doğan ve Arjantinli mizacı taşıyan ama dünya edebiyatıyla büyüyen Borges’in manevi bir yurdu yoktur. Bu nedenle zaman ve mekânın dışında, hayalî ve sembolik dünyalar yaratır.
Bu parçadaki altı çizili sözle Borges’le ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kim ne derse desin talimatı belliydi: Herkes saat sekiz olmadan çivilenecekti koltuğuna.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
Boş Bırak
O, iyi yazılmış şiirin geniş kitlelere ulaşabileceğini ispatladığı gibi edebiyatçının sadece yazarak değil, yaşayarak ve konuşarak da toplumu yarına hazırlamak gibi bir işlevi yerine getirebileceğini gösteren en güzel örnek oldu.
Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
I. Anadolu’da kilim dokuma esnasında yapılan bazı hatalar özellikle düzeltilmez.
II. “Bir yanlış, bir nakış.” sözü bu hatalardan doğan özgün buluşları dile getirir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I) Adı Rahmi Kaya idi ama aile dostları, yakınları ona "kadife yanak" derlerdi. (II) Sapsarı saçlar, kıpkırmızı yanaklar; bal rengi, gülen gözler. (III) Yerinde duramayan, şirin mi şirin bir afacan ama haylaz değil. (IV) Kaybolduğunda aramaktan, ona ağabeylik yapmaktan çocukluğumu bilemedim. (V) Gördüğüm, bildiğim oyunların çoğunu oynamaya vakit bulamadım çünkü ben büyüktüm, küçük kardeşime sahip çıkmalıydım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “sıfat tamlaması” yoktur?
Boş Bırak
Bir sanat akımı olarak postmodernizm, 1950’lerin sonlarından itibaren kendisinden söz ettirmeye başlamış, 1960’lardan beri Batı edebiyatlarında kendisini hissettirip asıl yaygınlığını ve günlük hayata girişini de 1980’lerin başında gerçekleştirmiştir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Bir kedi, avına saldırmaya hazırlanırken başını ritmik şekilde bir o yana bir bu yana sallar. Bu, birçok yırtıcı hayvanın uyguladığı bir yöntem değil midir? Biz de başımızı iki yana ne kadar sallarsak bir nesnenin yanal hareketleriyle yer değiştirme derecesini o oranda azaltabileceğimizi görürüz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
(I) Hünkârın otağı, yıkık bir manastır avlusunun tam ortasına kurulmuştu. (II) Kadırga yelkeninden kesilmiş ağır atlas yapıya sahip olan otağ, konargöçer bir saray yavrusunu andırıyordu. (III) Giriş kapısının sağına soluna sıralanmış nöbetçiler, dimdik duruyorlardı. (IV) Sabit bir noktaya dikilmiş sert bakışlı bu nöbetçiler otağın bir parçası gibiydiler. (V) Elleri kılıçlarında, kulakları kirişte öylece hareketsiz ve sessiz bekliyorlardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge sıralanışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Beyefendi ( ) biraz gazetenizden başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın ( ) çevrenize, kuşlara, ağaçlara, çocuklara ( ) Aslında yargılamak istemem sizi ama bunca güzellik varken nasıl mahkûm edebiliyorsunuz kendinizi yalnızlığa ( ) anlamıyorum. Yok ( ) aslında anlıyorum. Siz sevinci unutmuşsunuz son zamanlarda.
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kullanımı yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır?
Boş Bırak
(I) Erasmus ve Machiavelli, modern düşüncenin doğuşunda ortaya çıkan iki karşıt savın temsilcileridir. (II) Erasmusçuluk, soyut bir insan anlayışına dayalı evrensel düşünceyi oluştururken Machiavelli somut güç ilişkilerine dayalı bir yerel iktidar düşüncesini geliştirir. (III) İnsanlığın ortak yararını ulusal çıkarlardan daha önemli görenler, Erasmus"a açıkça sahip çıkar. (IV) Ancak insanlık tarihinin en önemli ve iddialı kitaplarından biri, Machiavelli"nin Prens"i olarak görülür. (V) Devlet mantığını her türlü kaygının önüne geçirenler, Machiavelli düşüncesini izledikleri hâlde Machiavelli yandaşı sayılmaktan çok korkarlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
(I) Dünyada demir yolu sanayisinin geçmişi, İngiliz bir mühendisin buharlı lokomotifi icat etmesine dayanıyor. (II) Türk demir yolu sanayisi ise Anadolu Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük bir atölyeyle başladı. (III) Bugünkü TÜLOMSAŞ’ın temeli de o yıllarda atıldı. (IV) Anadolu Osmanlı Kumpanyası, kendi dönemi içinde küçük çaplı lokomotif, yolcu ve yük vagonu tamiratı yapabiliyor fakat onarımları için lokomotifleri Almanya’ya gönderiyordu. (V) Osmanlı Dönemi’nde demir yolu yapımına büyük önem verilmiş, 1856-1922 yılları arasında Osmanlı toprakları içindeki demir yolu uzunluğu 8 bin 619 kilometreye ulaşmıştır. (VI) Osmanlı, bu ulaşımı diğer birçok teknolojik yeniliğe göre oldukça erken kullanmaya başlamasına rağmen aynı başarıyı sanayileşmede gösterememiştir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
Boş Bırak
Toprağı sevdiren, üstünde hayat sürdürenlerdir ama ben İstanbul’u kimsesiz de olsa yine severim. Toprak her yerde topraktır. Hayatın kazanıldığı bir şehir de sonuçta ötekiler gibidir. Karnın nerede doyarsa memleketin orasıdır. Bütün bunlar doğru olabilir. Ne var ki söz konusu İstanbul olunca durum değişir. İstanbul’u, orada karnımı doyuramasam da severim. O toprağı; üstünde yalanla doğrunun bir arada olduğu, iyi ve kötünün aynı tartıda tartıldığı zaman da severim.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Platon’a sormuşlar: “İnsanların sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?” Platon sıralamış: “Çocukluktan sıkılır ve büyümek isterler. Ne var ki büyüyünce çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. Sonuçta, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.”
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Cümle yaradılmışa bir gözle bakmayan
Halka müderris ise hakikatde âsidir
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil
Ben gelmedüm dâvi içün, benim işüm sevi içün
Dostun evi gönüllerdir, gönül yapmaya geldim
Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.
Yunus Emre’ye ait bu beyitlerde vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bu şehrin içinde bazı mekânlar vardır ki oralara girdiğinizde şehirden soyutlanır ve kendinizi farklı bir dünyada bulursunuz. Sanki ----. İçinde bulunduğunuz hayatın keşmekeşinden kurtulur, tarihin gizemli bir zamanına gider, orada bir müddet kalır, huzur içinde hissedersiniz kendinizi.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Montaigne şiir üzerine şunları söyler: Şiirin orta hâllisi veya kötüsü için kurallar, ustalıklar bir ölçü olabilir ama iyisi, görkemlisi aklın kurallarını aşar. Onun güzelliğini tam ve sağlıklı olarak görenler şimşeklerin görkemine benzer bir parıltı izlerler. Büyük şiir, düşünce gücümüzü doyurmaz, allak bullak eder.
Bu parçadan hareketle iyi şiirle ilgili olarak
I. Her okunuşta farklı bir tat verir.
II. Vermek istediği bir iletisi vardır.
III. Ölçütler içine sığdırılamaz.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Bir araştırmada 599 kişiye ait elektronik posta adresleri ve bu kişiler hakkında birçok veri toplanmıştır. Ardından 100 kişiden oluşan hakem grubuna sadece elektronik posta adresleri gösterilerek hakemlerden adresin sahibi olan bireyler hakkında yorum yapması istenmiştir. Örneğin “Elektronik posta adresi prenses6@eposta.com olan bir kişi hakkında ne söyleyebilirsiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda hakem grubunun cevapları ile bireyler hakkında toplanan veriler arasında büyük bir benzerlik olduğu tespit edilmiştir.
Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir mahallede iki farklı kasap bulunuyordu. Birinci kasap etlerinin kalitesini anlatmak amacıyla camına “Etlerimizin yalnızca %25’i yağdır.” yazısını astı. İkinci kasabın vitrininde ise “Etlerimizin %75’i yağsız kısımlardan oluşmaktadır.” yazısı yer alıyordu. Gün içinde yazıları inceleyen kişilerin büyük çoğunluğunun (%82’sinin) ikinci kasabı tercih ettiği belirlendi.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Gündelik hayatımızda birçok problemin çözümü için uğraşıyoruz. Bazılarımız bu durumun gelip geçici olduğuna, bazılarımızsa her seferinde yaşanan sıkıntının hayatımızda kalıcı izler bırakacağına inanıyor. Problemleri yorumlama biçimimize göre iyimser veya kötümser olarak iki gruba ayrılıyoruz. Yaşadığınız durumdan kendinizi sorumlu tutma eğilimindeyseniz ve bu durumun kalıcı olacağını düşünüyorsanız buyurun, sizi kötümser tarafa alalım. Eğer içinde bulunduğunuz durumdan sadece kendinizin değil başkalarının da sorumlu olabileceğini düşünüyor, sorununuzun geçici olduğuna inanıyor ve bu durumun yaşamınızın diğer yönlerini etkilemeyeceğini biliyorsanız o zaman iyimsersiniz. İyimser olmanın iyi yanları ile kötümser olmanın kötü yanlarını, hemen hepimiz günlük hayatımızda kendi tecrübelerimizle öğreniyoruz. Bugüne kadar bu durumun iş dünyasında kazandırıp kaybettirdikleriyle fazla ilgilenmemiş olabiliriz ancak yapılan araştırmalar iş hayatında karamsarların, çaresizlik hissi yüzünden gergin bir tavır sergilediğini ve bu sebeple de kendilerini yeteri kadar düzgün ifade edemediklerini ve başarılı olamadıklarını gösteriyor.
Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Konser piyanisti Arthur Rubinstein’a bir televizyon programında, ilerleyen yaşına rağmen nasıl başarılı bir piyanist olarak kalabildiği sorulmuştur. Sanatçı, yaşı ilerledikçe daha az eser çaldığını fakat her bir eser için gençlik dönemindekinden çok daha fazla prova yaptığını; hızlı parçaları çalmadan önce daha çok yavaş tempolu parçalar çaldığını, böylece hızlı parçalara geçtiğinde gerçekten daha hızlı çalıyor gibi göründüğünü; kimsenin icra etmediği eserlerden uzak durduğunu ve her zaman en iyi bildiklerine odaklandığını söylemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söz edilen piyanistin başarılı olmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?
Boş Bırak
Halil İnalcık, akademik kariyerine başladıktan kısa bir süre sonra arşivleri etkin bir biçimde kullanmasıyla ve buna dayanan analizleriyle dünyanın belli başlı tarihçileri arasına girmiştir. Arşiv verilerinin etkin kullanımı için tarihçinin ilgilendiği dönem ve coğrafyaya sadece sevgi ve ilgiyle değil, belli bir bilimsel yöntemle de yaklaşması gerektiğini savunan İnalcık, eş zamanlı gelişmelerin bir arada değerlendirilmesine dayanan senkronoloji yöntemini tarih araştırmalarına kazandırmıştır.
Bu parçada Halil İnalcık ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Mevlânâ’nın;
Şefkatte, merhamette güneş gibi ol,
Ayıpları örtmede gece gibi ol,
Keremde, cömertlikte akarsu gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Hoşgörüde, deniz gibi ol,
Öfkede, asabiyette ölü gibi ol,
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
sözlerinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmamıştır?
Boş Bırak
XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı sosyal hayatında yerini alan kahvehaneler, sosyal değişim ve Batılılaşma sürecinde etkin bir rol oynamıştır. Bu mekânlar özellikle Tanzimat sonrasında ortaya çıkan kültürel çeşitlilik ve toplumsal zenginliğin en iyi gözlenebildiği yerlerden biridir. Ayrıca kahvehaneler, evin içinde sıkışıp kalmış Osmanlı insanını sosyal hayatın içine çekebilmiştir. İlk başlarda sohbetlerin konusu belirli sınırlar içerisinde kalmışsa da kahvehaneler zamanla gündelik hayatı derinden etkileyebilecek sohbetlerin ve bilgi alışverişinin yapıldığı mekânlar hâline gelmiştir.
Bu parçaya göre kahvehanelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Korunmuş insan ve hayvan kalıntılarına genel olarak mumya denir. Mumyalar, sıcak ve kuru ortamlarda doğal olarak meydana gelebilir. İnsanlar, doğal mumyalara bakarak bu iş için kimi teknikler geliştirmişlerdir. Özellikle Eski Mısırlıların bu konudaki uzmanlıkları herkesçe bilinmektedir. Öyle ki mumyaladıkları bazı canlıların deri, saç ve tırnakları üç bin yıl boyunca hiç bozulmamıştır. Bozulmadıkları için de yaşadıkları dönemin sağlık koşulları, beslenme şekilleri ve hayat tarzı ile ilgili birtakım kanıtlar sunmaları bakımından büyük önem taşır. Örneğin Eski Mısır firavunlarının bağırsaklarındaki parazitlere ve Amerikan pueblolarındaki yetişkinlerin kemik iltihaplanmasına dair bilgilerimizi mumyalara borçluyuz.
Bu parçada mumyalarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı, amacıyla birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bu parçadan müzikle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Arthur Conan Doyle’un Sherlock Holmes karakterine ulaşmak için 221B Baker Street adresine postayla mektup gönderen kişi
II. Satın aldığı Harry Potter asasıyla istediği büyüyü yapamayınca nerede hata yaptığını görmek için serinin ilgili kitabını yeniden okuyan kişi
III. Hayranı olduğu Game of Thrones serisi yazarı George R.R. Martin ile tanışma fırsatı bulma umuduyla aylarca çalışarak para biriktirip Amerika’ya giden kişi
Bu parçada geçen “kendini kaptıran okur” sözüne yukarıdakilerden hangileri uymaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz